Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Operačné priority Európskej investičnej banky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Operačné priority Európskej investičnej banky

 

SÚHRN

Európska investičná banka (EIB), ktorá je bankou EÚ, poskytuje financovanie a odborné znalosti v záujme zdravých a udržateľných investičných projektov v Európe i za jej hranicami. Je vo vlastníctve 28 krajín EÚ a projekty, ktoré podporuje, prispievajú k presadzovaniu politických cieľov EÚ. Priority banky zamerané na ďalší pokrok sú zohľadnené v operačnom pláne banky na obdobie rokov 2015 – 2017.

AKÝ JE CIEĽ OPERAČNÉHO PLÁNU NA OBDOBIE ROKOV 2015 – 2017?

V operačnom pláne, ktorý bol schválený v apríli 2015, sú uvedené informácie o tom, ako EIB plánuje čo najlepšie využiť svoje zdroje na financovanie projektov vrátane podpory poskytovanej v rámci Investičného plánu pre Európu, na ktorú sa pravdepodobne poskytne dodatočná záruka z rozpočtu EÚ.

HLAVNÉ BODY

Investovanie s cieľom obnoviť konkurencieschopnosť EÚ

EIB je dobre pripravená podporovať rast investícií, posilňovať hospodársku a sociálnu súdržnosť, udržať pracovné miesta a zohrávať rozhodujúcu úlohu pri obnove konkurencieschopnosti EÚ.

Naďalej veľmi rýchlo reaguje na hospodárske prostredie a potvrdzuje svoju úlohu ako „banka EÚ“. To sa zdôraznilo v roku 2012 schválením navýšenia kapitálu o 10 miliárd EUR. Umožňuje sa tak dodatočné financovanie životaschopných investičných projektov vo výške 180 miliárd EUR v období od roku 2013 do 2015 v celej EÚ, so zameraním sa na projekty, ktorých cieľom je udržateľný dlhodobý rast a zamestnanosť. EIB je na dobrej ceste tieto ciele splniť, ba dokonca prekročiť, a plánuje pokračovať vo svojej významnej úlohe, ktorá spočíva v urýchľovaní riešenia aktuálnych výziev EÚ v oblasti investícií a konkurencieschopnosti.

EIB plánuje v období rokov 2015 – 2017 zachovať významný objem úverov vrátane značného proticyklického príspevku na podporu investičných činností v EÚ.

Banka sabude aj naďalej rázne zapájať do diania mimo EÚ s cieľom podporovať politiku EÚ a bude aj naďalej podporovať rast vychádzajúci zo súkromného sektora, a to podporou prístupu k financovaniu pre MSP a do veľkej miery potrebnej hospodárskej a sociálnej infraštruktúry, ako aj poskytovaním podpory v oblasti poradenstva a technickej pomoci.

Strategické partnerstvo medzi EIB a Európskou komisiou

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) predstavuje strategické partnerstvo medzi Európskou komisiou a EIB, ktoré skupina EIB (EIB a Európsky investičný fond – EIF) vytvorila s cieľom riešiť zlyhanie trhu tak, že bude pomáhať znižovať riziko v rámci projektov v záujme ďalšieho investovania.

EIB prispeje na novú iniciatívu sumou 5 miliárd EUR, spolu so zárukou z rozpočtu EÚ vo výške 16 miliárd EUR. EFSI tak bude môcť uvoľniť dodatočné investície vo výške najmenej 315 miliárd EUR počas obdobia rokov 2015 – 2017.

Vysoká pridaná hodnota požičiavania

EIB požičiava orgánom verejného sektora a súkromným spoločnostiam. Projekt môže získať našu podporu, len ak sa v jeho rámci presadzujú ciele EÚ a ak je ekonomicky, technicky, finančne a environmentálne zdravý.

KONTEXT

EIB, ktorá bola vytvorená v roku 1958, je bankou EÚ pre dlhodobé úvery. V roku 1994 bol zriadený EIF na podporu rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) s vysokým rastom a/alebo podnikov aktívnych v oblasti nových technológií. EIB je väčšinovým akcionárom a prevádzkovateľom EIF. Skupina EIB bola vytvorená v roku 2000 a tvoria ju EIB a EIF. V rámci skupiny poskytuje EIB strednodobé a dlhodobé bankové úvery a EIF sa špecializuje na operácie rizikového kapitálu a poskytovanie záruky pre MSP.

AKT

Skupina Európskej investičnej banky: Operačný plán na obdobie rokov 2015 – 2017, 8. mája 2015

SÚVISIACE AKTY

Článok 309 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1 – 38)

Posledná aktualizácia 15.10.2015

Top