Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fond solidarity Európskej únie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fond solidarity Európskej únie

Európska únia (EÚ) zriadila fond solidarity, aby mohla účinným a pružným spôsobom reagovať v prípade veľkej prírodnej katastrofy v členskom štáte alebo v krajine zúčastňujúcej sa rokovaní o členstve.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie.

SÚHRN

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ), zriadený v roku 2002, poskytuje finančnú pomoc krajinám EÚ, ktoré sú vystavené veľkým prírodným katastrofám. Podľa nových pravidiel prijatých v roku 2014 [nariadenie (EÚ) č. 661/2014] sa zjednodušili a objasnili kritériá oprávnenosti, pričom sa rozšírili aj na suchá.

Podmienky intervencie

V rámci FSEÚ je možné poskytnúť finančnú pomoc, ak celková priama škoda v dôsledku katastrofy prekračuje 3 miliardy EUR (v cenách z roku 2011) alebo 0,6 % hrubého národného dôchodku krajiny, podľa toho, ktorá suma je nižšia.

Hoci sa pomoc zameriava najmä na veľké katastrofy, je takisto k dispozícii aj pre obmedzenejšie regionálne katastrofy, pri ktorých hranica oprávnenosti predstavuje 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) regiónu alebo 1 % v prípade najvzdialenejšieho regiónu.

Stratégie na prevenciu katastrof a riadenie rizík

Novými pravidlami sa krajiny EÚ vyzývajú k zavedeniu stratégií na prevenciu katastrof a riadenie rizík, a to vyžadovaním správ pred a po podaní žiadosti. Dotknutým krajinám hrozí zníženie či zamietnutie pomoci v prípade, že opakovane porušujú záväzky vykonávať právne predpisy EÚ v oblasti prevencie rizika katastrof.

Oprávnené krajiny

FSEÚ sa vzťahuje na krajiny EÚ a krajiny, ktoré rokujú o členstve v EÚ.

Na čo sa využíva FSEÚ?

FSEÚ dopĺňa vlastné verejné výdavky krajín na financovanie základných núdzových operácií. Patrí k nim:

  • uvedenie základnej infraštruktúry do použiteľného stavu, t. j. energetiky, vodného hospodárstva, zdravotníctva a školstva;
  • dočasné ubytovanie a financovanie záchranných prác zabezpečujúcich bezprostredné potreby;
  • zabezpečenie preventívnej infraštruktúry, ako sú priehrady;
  • opatrenia na ochranu kultúrneho dedičstva;
  • čistiace operácie.

Fond sa však nevzťahuje na škody na súkromnom majetku či stratu príjmu, čo sú škody považované za poistiteľné.

Žiadosti o pomoc

Dotknutá krajina musí podať žiadosť Európskej komisii do 12 týždňov od katastrofy. Finančnú pomoc navrhovanú Komisiou musí potom schváliť Rada a Európsky parlament.

Rozpočet

FSEÚ je financovaný mimo bežného rozpočtu EÚ (t. j. dodatočnými prostriedkami krajín EÚ). Maximálny ročný rozpočet je 500 miliónov EUR (v cenách z roku 2011) plus zvyšné finančné prostriedky z predchádzajúceho roka.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 2012/2002

15.11.2002

-

Ú. v. EÚ L 311, 14.11.2002

Pozmeňujúce a doplňujúce akty

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 661/2014

28.6.2014

-

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014

SÚVISIACE AKTY

Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013).

Posledná aktualizácia: 10.08.2014

Top