Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 2011/64/EÚ – štruktúra a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

V smernici sa stanovujú všeobecné zásady a minimálne sadzby spotrebnej dane na tabakové výrobky (t. j. cigarety, cigary a cigarky, jemne rezaný tabak určený na vlastnoručné zhotovenie cigariet a ostatný tabak na fajčenie) v celej EÚ.

HLAVNÉ BODY

Pravidlá pre cigarety

 • Krajiny EÚ musia vyberať minimálne spotrebné dane na cigarety, bez ohľadu na to, či sú vyrábané v EÚ alebo dovážané. Táto daň zahŕňa:

  • percentuálnu* spotrebnú daň vypočítanú podľa maximálnej maloobchodnej ceny vrátane cla (krajiny EÚ však môžu clo z vymeriavacieho základu pre percentuálnu spotrebnú daň na cigarety odpočítať) a daň z pridanej hodnoty z váženej priemernej maloobchodnej ceny*,
  • špecifickú spotrebnú daň vypočítanú na základe jednotky množstva.
 • Sadzba percentuálnej spotrebnej dane a výška špecifickej spotrebnej dane musí byť rovnaká pre všetky cigarety.
 • Od 1. januára 2014:

  • špecifická spotrebná daň musí byť medzi 7,5 a 76,5 %.
  • celková spotrebná daň z cigariet musí predstavovať najmenej 60 % váženej priemernej maloobchodnej ceny cigariet uvedených do daňového voľného obehu. Bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú cenu nesmie byť táto spotrebná daň nižšia ako 90 eur na 1 000 cigariet. Krajiny EÚ, ktoré uplatňujú spotrebnú daň vo výške najmenej 115 eur na 1 000 cigariet, nemusia spĺňať požiadavku 60 %. Niektorým krajinám (Bulharsku, Estónsku, Grécku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku a Chorvátsku) sa povoľuje prechodné obdobie do 31. decembra 2017, aby sa mohli prispôsobiť týmto podmienkam.
 • Ak krajina EÚ zvýši sadzbu DPH na cigarety, môže znížiť celkovú spotrebnú daň až na výšku, ktorá sa vyjadrená ako percento váženej priemernej maloobchodnej ceny rovná zvýšeniu sadzby DPH. Daná krajina EÚ však do 1. januára druhého roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom došlo k zníženiu, musí spotrebnú daň opäť zvýšiť minimálne na pôvodnú úroveň.

Pravidlá pre tabakové výrobky s výnimkou cigariet

 • Krajiny EÚ uplatňujú spotrebnú daň na tabakové výrobky s výnimkou cigariet, ktorá môže byť:

  • percentuálna spotrebná daň vypočítaná na základe maximálnej maloobchodnej ceny každého výrobku,
  • špecifická spotrebná daň vyjadrená ako určitá suma dane na kilogram alebo na 1 000 kusov,
  • zmiešaná spotrebná daň kombinujúca percentuálnu a špecifickú spotrebnú daň.
 • Celková spotrebná daň sa musí rovnať prinajmenšom sadzbám alebo minimálnej výške stanovenej pre:

  • cigary alebo cigarky: 5 % z maloobchodnej predajnej ceny alebo 12 eur na 1 000 kusov alebo na jeden kilogram,
  • jemne rezaný tabak určený na vlastnoručné zhotovenie cigariet: 46 % z váženej priemernej maloobchodnej ceny alebo minimálne 54 eur na kilogram; tieto minimálne sadzby sa do roku 2020 postupne zvýšia na 50 % alebo 60 eur,
  • ostatný tabak na fajčenie: 20 % maloobchodnej ceny alebo 22 eur na jeden kilogram.

Maximálna maloobchodná cena

Výrobcovia, ich zástupcovia alebo splnomocnenci v krajinách EÚ, ako aj dovozcovia tabaku z tretích krajín, voľne stanovujú pre každý zo svojich výrobkov a pre každú krajinu EÚ, v ktorej majú byť tieto výrobky dané do obehu, maximálnu maloobchodnú cenu. Toto však nemá vplyv na presadzovanie právnych predpisov jednotlivých krajín o cenovej kontrole alebo dodržiavaní predpísaných cien, za predpokladu, že sú zlučiteľné s právnymi predpismi EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2011. Smernica 2011/64/EÚ kodifikuje a nahrádza smernice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES (a ich následné zmeny).

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Percentuálna daň: daň, ktorá je odvodená z hodnoty príslušného výrobku.
Vážená priemerná maloobchodná cena: vypočítaná ako podiel celkovej hodnoty všetkých cigariet uvedených do daňového voľného obehu, stanovenej na základe maloobchodnej ceny vrátane všetkých daní, a celkového počtu cigariet uvedených do daňového voľného obehu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 176, 5.7.2011, s. 24 – 36)

Posledná aktualizácia 05.12.2017

Top