Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2010/24/EÚ na podporu vzájomnej pomoci medzi krajinami EÚ pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je bojovať proti daňovým únikom tak, že zabezpečí užšiu vzájomnú spoluprácu krajín EÚ (musia si poskytovať pomoc) pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení vyberaných v inej krajine EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • Smernica sa vzťahuje na pohľadávky, ktoré sa týkajú:
  • všetkých daní a poplatkov, ktoré vyberá ktorákoľvek krajina EÚ alebo ktoré sa vyberajú v jej mene alebo v mene EÚ ako celku,
  • náhrad, intervencií a iných opatrení, ktoré prispievajú k celkovému alebo čiastočnému financovaniu z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV),
  • poplatkov a iných odvodov na trhu v sektore cukru.
 • Krajiny EÚ mali Európskej komisii oznámiť svoj príslušný vnútroštátny orgán alebo orgány do 20. mája 2010, aby boli zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Každý príslušný orgán musí určiť ústredný kontaktný úrad, ktorý bude zodpovedný za kontakty s ostatnými krajinami EÚ v tejto oblasti.

Žiadosť o informácie

Príslušný orgán je povinný poskytnúť inému príslušnému orgánu všetky informácie, ktoré sú pre dožadujúci orgán relevantné pri vymáhaní jeho pohľadávok, s výnimkou týchto prípadov:

 • dožiadaný orgán by nemohol tieto informácie získať na vymáhanie podobných pohľadávok, ktoré by vznikli v jeho vlastnej krajine,
 • informáciami by sa mohlo porušiť akékoľvek obchodné, priemyselné alebo služobné tajomstvo,
 • zverejnenie informácií by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo byť v rozpore s verejným poriadkom dožiadanej krajiny EÚ.

Žiadosť o oznámenie dokumentov

 • Na žiadosť o oznámenie dokumentov týkajúcich sa pohľadávok musí dožiadaný orgán oznámiť adresátovi všetky dokumenty, ktoré pochádzajú z dožadujúcej krajiny EÚ a ktoré sa týkajú pohľadávky alebo jej vymáhania.
 • Žiadosť o oznámenie musí obsahovať relevantné informácie, napríklad meno a adresu adresáta, účel oznámenia, opis povahy a výšku pohľadávky a kontaktné údaje úradov zodpovedných za dokumenty a za získanie ďalších informácií.

Postupy vymáhania

 • Predtým ako dožadujúci orgán podá žiadosť o vymáhanie, musí uplatniť vhodné postupy vymáhania, s výnimkou týchto prípadov:
  • ak je zrejmé, že v dožadujúcej krajine EÚ nie sú dostatočné aktíva na vymáhanie, ale dotknutá osoba má potrebné aktíva v dožiadanej krajine EÚ,
  • ak by to spôsobilo neprimerané ťažkosti.
 • Ku každej žiadosti o vymáhanie musí byť priložený jednotný exekučný titul v dožiadanej krajine EÚ.
 • Dožiadaný príslušný orgán využije právomoci a postupy stanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach dožiadanej krajiny EÚ, ktoré sa vzťahujú na pohľadávky týkajúce sa rovnakej alebo podobnej dane alebo poplatku. Ak dožiadaný orgán dospeje k záveru, že rovnaké alebo podobné dane alebo poplatky sa v dožiadanej krajine EÚ neuplatňujú, použije namiesto toho pravidlá týkajúce sa dane z príjmu fyzických osôb.

Spory

 • Spory týkajúce sa pohľadávky, pôvodného jednotného exekučného titulu a platnosti oznámenia od dožadujúceho orgánu spadajú do zodpovednosti príslušných orgánov dožadujúcej krajiny EÚ. Spory týkajúce sa platnosti oznámenia, ktoré zaslal príslušný orgán dožiadanej krajiny EÚ, sa predkladajú príslušnému orgánu tejto krajiny EÚ.
 • Dožadujúci orgán môže požiadať o vymáhanie napadnutej pohľadávky. Ak je pohľadávka úspešná, dožadujúci orgán je povinný uhradiť vymoženú sumu spolu s akoukoľvek dlhovanou kompenzáciou.

Zmena alebo stiahnutie žiadosti o pomoc pri vymáhaní

Dožadujúci orgán musí bezodkladne oznámiť dožiadanému orgánu každú zmenu vo svojej žiadosti o vymáhanie alebo jej stiahnutie s uvedením dôvodov, ktoré k zmene alebo stiahnutiu vedú.

Žiadosť o predbežné opatrenia

Ak sú pohľadávka alebo exekučný titul v dožadujúcej krajine EÚ v čase podania žiadosti napadnuté, prijme dožiadaný orgán na žiadosť dožadujúceho orgánu a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi predbežné opatrenia s cieľom zabezpečiť vymáhanie.

Obmedzenie povinností dožiadaného orgánu

Dožiadaný orgán nie je povinný poskytovať pomoc pri vymáhaní:

 • ak by vymáhanie pohľadávky spôsobilo vážne ekonomické alebo sociálne ťažkosti v dožiadanej krajine EÚ,
 • ak sa pôvodná žiadosť o pomoc týka pohľadávok starších ako 5 rokov,
 • ak je celková suma pohľadávok nižšia ako 1 500 eur.

Všeobecné pravidlá

 • Na všetky informácie a dokumenty poskytované podľa tejto smernice sa vzťahuje povinnosť dodržiavať úradné tajomstvo a sú teda chránené na základe vhodných vnútroštátnych právnych predpisov krajiny EÚ, ktorá ich prijala.
 • Touto smernicou sa zrušuje smernica 2008/55/ES od 1. januára 2012. Odkazy na zrušenú smernicu sa chápu ako odkazy na túto smernicu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. apríla 2010. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 2011.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 1 – 12)

Posledná aktualizácia 20.11.2017

Top