Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana pred organizmami škodlivými pre rastliny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana pred organizmami škodlivými pre rastliny

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 2000/29/ES o opatreniach na ochranu zdravia rastlín v EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je chrániť rastliny pred škodlivými organizmami* (škodcami a chorobami) zabránením ich dovozu do EÚ a obmedzením ich šírenia v prípad ich vstupu.

HLAVNÉ BODY

Každá krajina EÚ musí zriadiť orgán zodpovedný za rastlinnolekársku starostlivosť a zakázať dovoz organizmov a rastlín, ktoré sa považujú za škodlivé.

Právny predpis sa vzťahuje na živé rastliny a semená, najmä na ovocie, zeleninu, cibuľky, rezané kvety, vetvy, vyrúbané stromy a rastlinné tkanivá.

Rastlinní výrobcovia musia byť vedení v oficiálnom registri.

Niektoré rastliny a rastlinné produkty pestované v EÚ musia najmenej raz za rok podstúpiť lekársku kontrolu priamo na mieste.

Rastliny, ktoré pri kontrole vyhovejú, získajú rastlinnolekárske osvedčenie. Označia sa dohodnutou značkou (rastlinným pasom). Ide o zásadnú podmienku prepravy rastlín do inej krajiny EÚ.

Rastliny, ktoré nespĺňajú podmienky osvedčenia, sa ošetria, premiestnia do oblasti, kde nepredstavujú riziko, odošlú sa na priemyselné spracovanie alebo sa zničia.

Vnútroštátne orgány musia vykonávať náhodné kontroly rastlín na miestach, na ktorých sa pestujú, skladujú, predávajú alebo prepravujú.

Vnútroštátne orgány musia kontrolovať určité rastliny pochádzajúce z krajín mimo EÚ. Inšpekcia zahŕňa ich balenie a vozidlá prepravujúce tieto rastliny.

Dovážané rastliny musia mať rastlinný pas, ktorý bol vystavený maximálne 14 dní pred vývozom. Taktiež sa musia podrobiť kontrole identity a rastlinnolekárskej kontrole.

Ak dovážané rastliny nespĺňajú požadované normy, môžu sa ošetriť, umiestniť do karantény, zničiť alebo sa odstráni infikovaný výrobok.

Krajiny EÚ musia informovať Európsku komisiu aj seba navzájom, ak odhalia nejaké škodlivé organizmy a musia podniknúť všetky opatrenia potrebné na ich zničenie.

V máji 2013 Komisia navrhla nové nariadenie EÚ o rastlinnolekárskej starostlivosti.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 30. júla 2000. Krajiny EÚ ju mali začleniť do vnútroštátneho práva do 20. januára 2002.

KONTEXT

Rastlinnolekárska starostlivosť a biologická bezpečnosť

HLAVNÉ POJMY

*Škodlivý organizmus – rastlinný alebo živočíšny škodca, napríklad hmyz, roztoče, baktérie, huby, vírusy a parazity.

AKT

Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1 – 112)

Následné zmeny a opravy smernice 2000/29/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 29.11.2015

Top