Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Živočíchy a produkty akvakultúry – zdravotné predpisy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Živočíchy a produkty akvakultúry – zdravotné predpisy

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/88/ES – zdravotné požiadavky na živočíchy a produkty akvakultúry a prevencia a kontrola chorôb vodných živočíchov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa stanovujú:
  • požiadavky na zdravotný stav zvierat týkajúce sa predaja, dovozu alebo tranzitu živočíchov akvakultúry (ryby z farmového chovu a kôrovce);
  • minimálne opatrenia na zvýšenie všeobecnej informovanosti a prevenciu chorôb;
  • minimálne opatrenia v prípade podozrenia na vypuknutie choroby alebo v prípade zistenia vypuknutia choroby.

HLAVNÉ BODY

 • Vnútroštátne orgány krajín EÚ musia zabezpečiť, aby rybie farmy mali povolenie na prevádzku.
 • K tomu, aby rybie farmy dostali povolenie, musia:
  • uchovávať záznamy o všetkých rybách a kôrovcoch presunutých do alebo mimo priestorov farmy;
  • preukázať dodržiavanie prísnych hygienických noriem;
  • prevádzkovať systém dohľadu nad zdravím zvierat založený na riziku s cieľom zistiť výskyt chorôb a akejkoľvek zvýšenej úrovne mortality.
 • Vnútroštátne orgány musia uchovávať aktualizovaný a verejne dostupný záznam o schválených rybích farmách.
 • V smernici sa vymedzuje zoznam chorôb a druhov náchylných na tieto choroby.
 • Počas prepravy živočíchov akvakultúry je nutné uplatňovať opatrenia na prevenciu chorôb.
 • Ryby z farmového chovu a kôrovce musia byť zdravé. V prípade ich ponuky na predaj musia byť sprevádzané zdravotným certifikátom.
 • Dovezené ryby a kôrovce musia spĺňať zdravotné požiadavky EÚ. EÚ sa môže rozhodnúť vykonať inšpekcie na farmách, z ktorých pochádzajú.
 • Majitelia rybích fariem a veterinári musia príslušnému orgánu bezodkladne nahlásiť akékoľvek zvýšenie úrovne mortality alebo podozrenie na výskyt choroby.
 • Vnútroštátne orgány musia informovať ostatné krajiny EÚ a Európsku komisiu, ako aj Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko do 24 hodín o potvrdení výskytu choroby.
 • V prípade podozrenia na chorobu sa prijmú kontrolné opatrenia, ako napríklad výkon laboratórnych testov a umiestnenie farmy do karantény.
 • V prípade potvrdenia výskytu choroby príslušný orgán:
  • úradne vyhlási farmu za infikovanú;
  • zriadi uzavretú oblasť vrátane ochrannej zóny a zóny pozorovania;
  • zakáže obnovu zásob a presun rýb a kôrovcov.
 • Krajiny EÚ musia spĺňať osobitné požiadavky na to, aby im bol udelený štatút oblasti bez výskytu choroby.
 • Inšpekcie na mieste môžu vykonávať odborníci z Komisie sprevádzaní vnútroštátnymi úradníkmi.
 • Vnútroštátne orgány môžu prijať prísnejšie opatrenia, ak si to želajú.
 • Smernica sa nevzťahuje na ryby alebo kôrovce
  • určené na dekoratívne účely,
  • ulovené vo voľnej prírode alebo
  • ulovené na účely výroby rybej múčky, rybieho krmiva, rybieho oleja alebo podobných produktov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 14. decembra 2006. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. mája 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na stránke o akvakultúre na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14 – 56)

Následné zmeny a opravy smernice 2006/88/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2008/392/ES z 30. apríla 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o informačnú internetovú stránku na sprístupnenie informácií o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach v elektronickej podobe (Ú. v. EÚ L 138, 28.5.2008, s. 12 – 20)

Rozhodnutie Komisie 2010/221/EÚ z 15. apríla 2010, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne opatrenia na obmedzenie vplyvu určitých chorôb živočíchov akvakultúry a voľne žijúcich vodných živočíchov v súlade s článkom 43 smernice Rady 2006/88/ES (Ú. v. EÚ L 98, 20.4.2010, s. 7 – 11). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 23.05.2016

Top