Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Somatotropín hovädzieho dobytka – pravidlá EÚ v oblasti uvádzania na trh a používania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Somatotropín hovädzieho dobytka – pravidlá EÚ v oblasti uvádzania na trh a používania

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 1999/879/ES – uvádzanie na trh a podávania somatotropínu hovädzieho dobytka (BST)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

  • Jeho cieľom je regulovať uvádzanie na trh a používanie somatotropínu hovädzieho dobytka, rastového hormónu hovädzieho dobytka, ktorý sa používa na zvýšenie produkcie mlieka v Európskej únii (EÚ).

HLAVNÉ BODY

  • Týmto rozhodnutím sa zakazuje akýmikoľvek prostriedkami uvádzať somatotropín hovädzieho dobytka na trh EÚ na účely jeho predaja a podávať ho dojniciam.
  • Výroba alebo dovoz somatotropínu hovädzieho dobytka v krajinách EÚ na účely jeho vývozu do krajín mimo EÚ sú aj naďalej povolené.
  • Okrem toho podniky, ktoré vyrábajú alebo majú povolenie uvádzať somatotropín na trh, sú povinné viesť záznamy v ktorých sú v chronologickom poradí uvedené vyrobené alebo získané množstvá a množstvá predané alebo použité na iné účely než na uvedenie na trh, ako aj mená osôb, ktorým boli tieto množstvá predané alebo od ktorých boli nakúpené.

KONTEXT

  • V súlade so smernicou 2001/82/ES sa okrem tých látok, ktoré sa podávajú na terapeutické alebo profylaktické účely, zvieraťu nesmie podávať žiadna iná látka, pokiaľ sa vedeckými štúdiami priaznivých životných podmienok zvierat alebo získanými skúsenosťami nepreukáže, že táto látka nemá škodlivý účinok na zdravie alebo životné podmienky zvieraťa.
  • Somatotropín sa používa iba z dôvodu zvýšenia produkcie mlieka, pričom Vedecký výbor pre zdravie a priaznivé životné podmienky zvierat (ktorý bol nahradený Európskym úradom pre bezpečnosť potravín založeným podľa nariadenia (ES) č. 178/2002) uviedol v marci 1999, že tento hormón zvyšuje riziko infekcií a môže nepriaznivo ovplyvňovať reprodukciu, ako aj spôsobovať závažné reakcie u hovädzieho dobytka.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 1999/879/ES zo 17. decembra 1999 ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania somatotropínu hovädzieho dobytka (BST) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 90/218/EHS (Ú. v. ES L 331, 23.12.1999, s. 71 – 72)

Posledná aktualizácia 11.08.2016

Top