Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zabezpečovanie náležitých kontrol potravín a krmív

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zabezpečovanie náležitých kontrol potravín a krmív

Potraviny a krmivá, ktorými sa živia ľudia a zvieratá, musia byť bezpečné a zdravotne neškodné. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie vysokých noriem Európskej únie (EÚ) sa uskutočňujú úradné kontroly. Prostredníctvom nich sa kontroluje, či sú rozličné časti právnych predpisov vykonávané v plnej miere.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

SÚHRN

Potraviny a krmivá, ktorými sa živia ľudia a zvieratá, musia byť bezpečné a zdravotne neškodné. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie vysokých noriem Európskej únie (EÚ) sa uskutočňujú úradné kontroly. Prostredníctvom nich sa kontroluje, či sú rozličné časti právnych predpisov vykonávané v plnej miere.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Preklenujú sa ním medzery v existujúcich právnych predpisoch, a to zmenou organizácie úradných kontrol tak, aby sa začlenili do všetkých výrobných fáz a do všetkých sektorov. Ustanovujú sa v ňom povinnosti národných inšpektorov aj inšpektorov EÚ. Cieľom je predchádzať, odstraňovať alebo znižovať prijateľné úrovne rizík pre ľudí a zvieratá; zaručiť poctivý obchodný styk v oblasti potravín a krmív; a chrániť obyvateľstvo.

HLAVNÉ BODY

 • Vnútroštátne orgány musia vykonávať úradné kontroly, a to pravidelne a bez varovania, na základe akýchkoľvek identifikovaných rizík, predchádzajúceho záznamu majiteľa podniku o plnení požiadaviek a akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli naznačovať nedodržiavanie požiadaviek.
 • Kontroly je možné vykonávať v akejkoľvek fáze výroby, spracovania alebo distribúcie.
 • Každá vláda EÚ musí vymenovať vnútroštátny orgán, ktorý bude zodpovedný za účinnosť a nezávislosť kontrol.
 • Vlády musia zabezpečiť dostupnosť primeraných finančných prostriedkov na zabezpečenie potrebných zamestnancov a iných zdrojov.
 • Musia sa zaviesť a sfunkčniť národné pohotovostné plány v prípade vzniku núdzovej situácie a v prípade, že sa zistí, že potraviny alebo krmivá predstavujú závažné riziko pre ľudí a zvieratá.
 • Vo viacročných národných plánoch kontroly sa uvádzajú všeobecné podrobnosti o štruktúre a organizácii zavedených systémov kontroly. Komisii sa o nich každoročne posielajú správy.
 • Všeobecná verejnosť by mala mať prístup k informáciám o vykonaných kontrolách, okrem tých, ktoré sú kryté služobným tajomstvom, ako sú dôverné materiály a osobné údaje.
 • Určia sa osobitné laboratória na analýzu vzoriek odobratých počas kontrol.
 • Kontroly sa takisto vzťahujú na dovoz potravín a krmív do EÚ.
 • Európska komisia vykonáva všeobecné a osobitné audity v krajinách EÚ s cieľom overiť vykonávanie viacročných národných plánov kontrol.
 • V nariadení (EÚ) č. 652/2014 sa zabezpečujú finančné prostriedky z rozpočtu EÚ na pomoc pri krytí nákladov, ktoré vzniknú vnútroštátnym orgánom, krajinám mimo EÚ a medzinárodným organizáciám. Na obdobie 2014 - 2020 ide o sumu 1 891 936 000 EUR.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 20. mája 2004.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o úradných kontrolách a uplatňovaní.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 882/2004

20. mája 2004

-

Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1 - 52

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1029/2008

10. novembra 2008

-

Ú. v. EÚ L 278, 21.10.2008, s. 6

Nariadenie (ES) č. 596/2009

7. augusta 2009

-

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14 - 92

Nariadenie (ES) č. 1162/2009

4. decembra 2009

-

Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 10 - 12

Nariadenie (EÚ) č. 87/2011

23. februára 2011

-

Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2011, s. 1 - 4

Nariadenie (EÚ) č. 208/2011

23. marca 2011

-

Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 29 - 35

Nariadenie (EÚ) č. 563/2012

1. júla 2012

-

Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2012, s. 24 - 25

Nariadenie (EÚ) č. 702/2013

27. júla 2013

-

Ú. v. EÚ L 199, 24.7.2013, s. 3 - 4

Nariadenie (EÚ) č. 652/2014

30. júna 2014

-

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1 - 32

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 882/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 19.06.2015

Top