Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu – pravidlá pre zdravie zvierat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu – pravidlá pre zdravie zvierat

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/99/ES – pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa v nej všeobecné pravidlá v oblasti zdravia zvierat, pokiaľ ide o produkty určené na ľudskú spotrebu.
 • Vzťahujú sa na všetky fázy postupov výroby, spracovania a distribúcie, ktoré sa vykonávajú v EÚ, a dovozu z iných krajín.

HLAVNÉ BODY

 • Vnútroštátne orgány musia zabezpečiť, aby nikto, kto je zapojený do potravinového reťazca, nešíril choroby prenosné na zvieratá.
 • Produkty musia pochádzať zo zvierat, na ktoré sa neuplatňujú žiadne územné zdravotné obmedzenia.
 • Mäso a mäsové výrobky sú zakázané v priestoroch, v ktorých boli infikované zvieratá alebo zvieratá, u ktorých bolo podozrenie nákazy počas porážky.
 • K jedlým produktom musí byť pripojené veterinárne osvedčenie.
 • Vnútroštátne orgány vykonávajú oficiálne kontroly zdravia zvierat. Inšpekcie sa zvyčajne neohlasujú.
 • Odborníci Európskej komisie v spojení s vnútroštátnymi orgánmi môžu vykonávať kontroly a audity na mieste. V krajinách mimo EÚ majú rovnaké inšpekčné právomoci.
 • Ak sa zistí závažné riziko, vnútroštátne orgány musia prijať všetky potrebné opatrenia, aby ochránili zdravie zvierat.
 • Dovoz
  • musí byť v súlade s pravidlami EÚ v oblasti zdravia zvierat;
  • môže pochádzať len z krajín, ktoré preukážu, že spĺňajú tieto požiadavky;
  • musí sprevádzať veterinárne osvedčenie.

Zrušenie

Smernica 2002/99/ES bude zrušená a nahradená nariadením (EÚ) 2016/429 od 2. apríla 2021.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. februára 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 31. decembra 2004.

KONTEXT

EÚ prijala osobitné opatrenia proti týmto chorobám zvierat:

Ďalšie informácie nájdete na stránke Iné produkty živočíšneho pôvodu na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Rady 2002/99/ESzo 16. decembra 2002 ustanovujúca pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (Ú. v. ES L 18,23.1.2003, s. 11 – 20)

Následné zmeny smernice 2002/99/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 24.05.2016

Top