Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Potravinové výrobky živočíšneho pôvodu – úradné kontroly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Potravinové výrobky živočíšneho pôvodu – úradné kontroly

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 854/2004 o organizácii úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa ním osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.

HLAVNÉ BODY

Týmto právnym predpisom sa zavádzajú vo všetkých krajinách EÚ tieto požiadavky:

  • Vnútroštátne orgány musia schváliť prevádzkarne, ktoré dodržiavajú predpisy EÚ z oblasti hygieny potravín, a prideliť každej prevádzkarni kód na označenie druhu vyrábaných produktov.
  • Potravinársky podnik musí poskytnúť všetku súčinnosť inšpektorom vykonávajúcim kontroly. To zahŕňa aj zabezpečenie prístupu do všetkých budov a sprístupnenie všetkej dokumentácie alebo záznamov.
  • Audity správnej hygienickej praxe musia zahŕňať kontroly napríklad konštrukcie, usporiadania a údržby priestorov a zariadení, škodcov, kontroly teplôt a školení o hygiene.
  • Príslušný orgán musí vykonať osobitné „postupy založené na analýze nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov“, aby si overil, či potravinárske podniky uplatňujú predpisy EÚ o mikrobiologických kritériách, rezíduách, kontaminantoch a zakázaných látkach.
  • Inšpektori kontrolujú, či zamestnanci dodržiavajú príslušné predpisy na všetkých stupňoch výrobného procesu. Môžu skúmať záznamy podniku, odobrať vzorky na laboratórnu analýzu a posudzovať akékoľvek potenciálne riziká.

Právny predpis sa vzťahuje na rozličné druhy potravín:

  • Čerstvé mäso: úradný veterinárny lekár musí vykonať osobitné kontroly pred usmrtením aj po usmrtení zvierat na bitúnkoch, v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou a v rozrábkarniach, kde sa mäso rozdeľuje a pripravuje na predaj.
  • Živé lastúrniky: vnútroštátne orgány klasifikujú oblasti, z ktorých sa zberajú vodné schránkovce a kôrovce, ako sú ustrice, mušle a lastúrniky, podľa čistoty vody. Klasifikáciou sa určuje, či sa môžu lastúrniky predávať priamo na ľudskú spotrebu alebo až po ošetrení v purifikačnom stredisku.
  • Produkty rybolovu: pravidelne sa vykonávajú kontroly hygienických podmienok rybárskych plavidiel, trhov (aukčných a veľkoobchodných), skladovacích a prepravných podmienok a kontroly rýb pri vylodení alebo prvom predaji.
  • Nespracované (t. j. surové) mlieko a mliečne výrobky: pri kontrolách sa zisťuje, či sú splnené požiadavky v prípade surového mlieka a či sa dodržiavajú predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat a používaní veterinárnych liekov.
  • Potraviny sa do EÚ môžu dovážať len z tých krajín a prevádzkarní, ktoré preukážu, že spĺňajú normy EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. mája 2004.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206 – 320)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 854/2004 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 04.02.2016

Top