Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dobré životné podmienky zvierat počas prepravy – pravidlá o oddychových miestach

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dobré životné podmienky zvierat počas prepravy – pravidlá o oddychových miestach

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 1255/97 o kritériách EÚ na kontrolné miesta a ktorým sa mení plán prepravy zvierat

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá, ktoré sa uplatňujú na kontrolné miesta, na ktorých zvieratá oddychujú najmenej 12 hodín počas povinných zastávok pri preprave na dlhú vzdialenosť v rámci EÚ. Sú nastavené tak, aby sa zabezpečili čo najlepšie podmienky pre ich pohodu.

HLAVNÉ BODY

 • Kontrolné miesta musia:
  • nachádzať sa v oblasti, ktorá nepodlieha obmedzeniam týkajúcim sa zdravia zvierat;
  • byť pod kontrolou úradného veterinárneho lekára;
  • podrobovať sa pravidelnej kontrole najmenej dvakrát do roka;
  • pracovať v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi EÚ, ktoré sa týkajú zdravia zvierat;
  • dodržiavať podrobné zdravotné a hygienické opatrenia, stavebné normy a prevádzkové pravidlá. Vzťahuje sa to na podstielku a zvieraciu hrabanku, nakladanie a vykladanie vybavenia a starostlivosť o zvieratá počas ich pobytu.
 • Kontrolné miesta sa musia používať výlučne na príjem, kŕmenie, napájanie, odpočinok, ustajnenie, ošetrenie a odoslanie zvierat, ktoré cez ne prechádzajú.
 • Zvieratá z rôznych zásielok môžu byť v rovnakom čase na oddychovom mieste, len ak majú rovnaký certifikovaný zdravotný stav.
 • Príslušný vnútroštátny orgán schvaľuje a vydáva číslo každému kontrolnému miestu. Schválenie môže byť obmedzené na určité druhy alebo kategórie zvierat a na ich zdravotný stav.
 • Majitelia kontrolných miest musia:
  • prijať iba tie zvieratá, ktoré boli certifikované alebo identifikované v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ;
  • zaistiť, aby bolo o zvieratá postarané a aby boli primerane kŕmené a napájané;
  • zavolať veterinárneho lekára, ak je potrebné niektoré zviera ošetriť alebo utratiť;
  • používať personál, ktorý je primerane vyškolený a má odbornú spôsobilosť;
  • oznámiť príslušným orgánom odchod zásielky v lehote jedného pracovného dňa;
  • čo najskôr informovať príslušný orgán o akýchkoľvek zmenách.
 • Krajina EÚ musí pozastaviť využívanie kontrolného miesta, ak dôjde k závažnému poškodeniu zdravia zvierat alebo ich pohody. Informuje Európsku komisiu a ostatné krajiny EÚ.
 • Pred tým, ako zvieratá odídu z kontrolného miesta, úradný veterinárny lekár musí overiť, či sú spôsobilé na pokračovanie v ceste.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 1999.

KONTEXT

V Lisabonskej zmluve, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, sa uznáva, že zvieratá sú cítiace bytosti. V politikách EÚ sa preto musia plne dodržiavať podmienky na zaistenie ich pohody.

EÚ prijala osobitné právne predpisy o:

Ďalšie informácie nájdete na stránke Dobré životné podmienky zvierat – hlavné úspechy na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1255/97 z 25. júna 1997 o kritériách spoločenstva na oddychové miesta a ktorým sa mení plán prepravy uvedený v prílohe smernice 91/628/EHS (Ú. v. ES L 174, 2.7.1997, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia Rady (ES) č. 1255/97 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1 – 44)

Rozhodnutie Rady 2004/544/ES z 21. júna 2004 o podpísaní Európskeho dohovoru o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy (Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 21)

Posledná aktualizácia 11.04.2016

Top