Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti slintačke a krívačke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti slintačke a krívačke

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 2003/85/ES o opatreniach EÚ na kontrolu slintačky a krívačky

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa v nej minimálne kontroly, ktoré by sa mali uplatniť, keď dôjde k vypuknutiu slintačky a krívačky.
 • Zahŕňa preventívne opatrenia na zvýšenie povedomia a pripravenosti v príslušných orgánoch a poľnohospodárskej komunite. Krajiny EÚ môžu uplatňovať prísnejšie opatrenia, ak si to želajú.

HLAVNÉ BODY

 • Slintačka a krívačka je povinne oznamovaná choroba. Vlastníci alebo ošetrovatelia zvierat a veterinári musia nahlásiť akýkoľvek výskyt ohniska choroby.
 • Po nahlásení podozrivého prípadu musia príslušné orgány zabezpečiť:
  • dohľad nad poľnohospodárskym podnikom;
  • sčítanie všetkých prítomných zvierat a živočíšnych výrobkov;
  • zamedzenie vstupu alebo výstupu akýchkoľvek zvierat alebo osôb;
  • dezinfikovanie vchodov a východov v budovách;
  • možnosť zriadiť dočasnú kontrolnú zónu, v ktorej sa zakáže pohyb zvierat v širšom okruhu;
  • možnosť zaviesť program preventívnej eradikácie zahŕňajúci odstraňovanie zvierat.
 • Po potvrdení výskytu ohniska choroby musia príslušné orgány zabezpečiť, aby:
  • všetky infikované zvieratá boli na mieste usmrtené;
  • sa telá zvierat zakopali alebo spálili;
  • sa všetky budovy a vozidlá používané pre zvieratá dezinfikovali, a ak je to potrebné, aby sa takisto dezinfikovali oblasti pre ľudí a kancelárie;
  • sa vysledovali a spracovali všetky výrobky, ktoré mohli byť odvezené z poľnohospodárskeho podniku pred zavedením kontrolných opatrení;
  • sa prijali opatrenia s cieľom chrániť pred touto chorobou zvieratá v neďalekých laboratóriách, zoologických záhradách a parkoch s voľne žijúcimi zvieratami;
  • sa okamžite usmrtili všetky zvieratá na bitúnkoch, hraničných inšpekčných staniciach alebo v akýchkoľvek dopravných prostriedkoch, ak sa potvrdí prípad ochorenia;
  • sa zriadili ochranné pásma (s minimálnym priemerom 3 km) a pásma dohľadu (s minimálnym priemerom 10 km);
  • sa v týchto pásmach uplatňovali osobitné opatrenia – napr. zákaz predaja výrobkov pochádzajúcich zo zvierat s danými parametrami.
 • Obmedzenia uplatňované v ochranných pásmach sa môžu zrušiť 15 dní po tom, ako sa usmrtilo a zlikvidovalo posledné infikované zviera. Časové obmedzenie v pásme dohľadu je 30 dní.
 • Na používanie, výrobu a predaj vakcín proti slintačke a krívačke sa vzťahujú osobitné pravidlá.
 • Vnútroštátne orgány vykonávajú prísnu kontrolu laboratórií, ktoré manipulujú so živým vírusom slintačky a krívačky. Vymenúvajú jedno vnútroštátne/ústredné kontrolné centrum.
 • Vnútroštátne orgány zostavujú pohotovostné plány, ktoré sa uplatnia v prípade vypuknutia choroby. Môžu tiež vykonávať poplachové cvičenia.

Zrušenie

Nariadením (EÚ) č. 2016/429 sa ruší smernica Rady 2003/85/ES s účinnosťou od 21. apríla 2021.

KONTEXT

Slintačka a krívačka je vysoko nákazlivá choroba. Vyskytuje sa u domácich a voľne žijúcich párnokopytníkov, ako sú kravy, ale môžu sa ňou nakaziť aj niektoré iné druhy (napr. byvol a bizón).

Pri poslednej epidémii, ktorá sa vyskytla v roku 2001 v Spojenom kráľovstve, bolo zasiahnutých vyše 2 000 poľnohospodárskych podnikov. Spôsobila obrovské ťažkosti vo vidieckych komunitách, ako aj všeobecné obavy verejnosti o bezpečnosť hovädzieho mäsa.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 22. novembra 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 30. júna 2004.

KONTEXT

Slintačka a krívačka na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EH (Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1 – 87)

Následné zmeny smernice 2003/85/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2007/18/ES z 22. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú pohotovostné plány na kontrolu slintačky a krívačky podľa smernice Rady 2003/85/ES (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2007, s. 36 – 37)

Rozhodnutie Rady 91/666/EHS z 11. decembra 1991, stanovujúce rezervu vakcín spoločenstva proti slintačke a krívačke (Ú. v. ES L 368, 31.12.1991, s. 21 – 25) Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Komisie 2001/75/ES z 18. januára 2001 o bezpečnom a účinnom testovaní vakcín proti slintačke a krívačke a katarálnej horúčke (Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 38 – 39)

Rozhodnutie Komisie 2009/486/ES z 22. júna 2009 o nákupe vírusových antigénov slintačky a krívačky (Ú. v. EÚ L 160, 23.6.2009, s. 27 – 28)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016 link not working, s. 1 – 208)

Posledná aktualizácia 24.05.2016

Top