Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prenosné spongiformné encefalopatie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prenosné spongiformné encefalopatie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 999/2001: pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Vymedzujú sa v ňom pravidlá zamerané na prevenciu, kontrolu a eradikáciu prenosných spongiformných encefalopatií (TSE)*.
 • Vzťahujú sa na produkciu, uvádzanie na trh a v niektorých prípadoch na vývoz zvierat a živočíšnych produktov.

HLAVNÉ BODY

Európska komisia klasifikuje krajiny EÚ alebo regióny podľa ich stupňa rizika výskytu spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka (BSE):

 • Stupeň 1: zanedbateľné riziko;
 • Stupeň 2: kontrolované riziko;
 • Stupeň 3: neurčené riziko.

Krajiny EÚ sú povinné zaviesť program monitorovania, ktorý zahŕňa skríning v prípade zvierat, u ktorých existuje podozrenie na BSE alebo scrapiu*. Zároveň je potrebné vykonať rýchly skríning post mortem.

Zvieratá podozrivé z nákazy a ostatné zvieratá na hospodárstve nemožno premiestňovať, pokiaľ nie sú známe výsledky testov. Ak sa zvieratá mohli vystaviť nákaze niekde inde, aj iné hospodárstva môžu podliehať monitorovaniu.

Pokiaľ sa výskyt ochorenia úradne potvrdí, uplatňujú sa tieto opatrenia:

 • Šetrenie týkajúce sa pôvodu nákazy a všetkých zvierat a produktov, na ktoré môže mať nákaza vplyv.
 • Umiestnenie postihnutého hospodárstva pod úradnú kontrolu. Akékoľvek premiestňovanie vnímavých zvierat (alebo produktov živočíšneho pôvodu) musí byť schválené.
 • Usmrtenie a úplná deštrukcia rizikového hovädzieho dobytka. Na ovce a kozy sa uplatňujú odlišné pravidlá.

Náhrada za stratu zvierat alebo živočíšnych produktov sa bezodkladne zaplatí.

Opatrenia na zníženie rizika:

 • Zákaz kŕmenia prežúvavcov živočíšnymi bielkovinami, ako aj akýchkoľvek hospodárskych zvierat (s výnimkou kožušinových mäsožravcov, ako je norka) spracovanými živočíšnymi bielkovinami (ako je želatína a krvné produkty).
 • Špecifikovaný rizikový materiál sa musí z jatočných tiel odstrániť, a to dokonca aj v oblastiach zanedbateľného rizika BSE. V oblastiach kontrolovaného alebo neurčeného rizika sa kosti z hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz nemôžu použiť na výrobu mechanicky separovaného mäsa. V prípade určitých častí tela, ako je mäso z hlavy a jazyk, existujú osobitné metódy.
 • Zvieratá určené na vývoz alebo dovoz musia mať veterinárne osvedčenie. Podobné pravidlá sa uplatňujú na dovozy z krajín mimo EÚ, okrem krajín so zanedbateľným rizikom BSE.

Pre pracovníkov v oblasti výroby a kontroly musí byť zabezpečená základná odborná príprava týkajúca sa TSE.

K tomu, aby sa zabezpečila jednotná vedecká analýza a spoľahlivé výsledky, je nutné stanoviť národné a európske referenčné laboratóriá.

Krajiny EÚ musia zaistiť, aby boli príslušné orgány informované o zvieratách s podozrením na TSE. O takýchto prípadoch si zároveň musia navzájom vymieňať informácie a poskytnúť ich aj Komisii. Tiež musia vykonávať časté úradné kontroly s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel.

Výnimky z týchto pravidiel sa môžu udeliť s ohľadom na nové vedecké poznatky.

V oznámení Komisie z roku 2010 sa konštatuje, že EÚ je v cieľovej rovine na ceste k eradikácii BSE u hovädzieho dobytka, avšak mala by pokračovať v monitorovaní situácie v prípade opätovného výskytu BSE.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. júna 2001 a uplatňuje sa od 1. júla 2001.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

* Prenosné spongiformné encefalopatie (TSE) sú smrteľné ochorenia charakterizované degeneráciou mozgového tkaniva, ktoré nadobudne vzhľad podobný špongii.

K týmto ochoreniam patria:

 • Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) postihujúca ľudí;
 • Spongiformná encefalopatia hovädzieho dobytka (BSE) postihujúca hovädzí dobytok;
 • Scrapia vyskytujúca sa u malých prežúvavcov, ako sú ovce a kozy.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1 – 40)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 999/2001 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2002/1003/ES z 18. decembra 2002 ustanovujúce minimálne požiadavky na prieskum plemien oviec na genotypy priónových bielkovín (Ú. v. ES L 349, 24.12.2002, s. 105–107)

Oznámenie Komisie: Plán prekonávania (PSE) [KOM(2005) 322 v konečnom znení z 15. júla 2005]

Rozhodnutie Komisie 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 84 – 86) Pozri konsolidovanú verziu.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Druhý plán prekonávania TSE – Strategický dokument o prenosných spongiformných encefalopatiách na roky 2010 – 2015 [KOM(2010) 384 v konečnom znení zo 16. júla 2010]

Posledná aktualizácia 15.02.2016

Top