Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pohoda zvierat – ochrana kurčiat chovaných na produkciu mäsa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pohoda zvierat – ochrana kurčiat chovaných na produkciu mäsa

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2007/43/ES – minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Cieľom smernice je zaviesť pravidlá týkajúce sa vylepšení v oblasti zabezpečovania pohody zvierat v chovoch v Európskej únii (EÚ), v ktorých sa kurčatá chovajú na produkciu mäsa.
 • Cieľom týchto pravidiel je zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže v sektore.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

 • Smernica sa vzťahuje na kurčatá chované na produkciu mäsa (brojlery) a na chov v chovných zariadeniach určených zároveň na chov aj na šľachtenie kurčiat.
 • Nevzťahuje sa na:
  • chovy s počtom kurčiat nižším ako 500;
  • chovy iba s chovnými kurčatami;
  • liahne*;
  • extenzívny chov kurčiat v halách a vo voľných výbehoch a
  • ekologicky chované kurčatá.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky chovné zariadenia

 • Hydinárne, v ktorých sa kurčatá chovajú, musia všetkým kurčatám umožniť vhodný prístup k:
  • napájadlám;
  • krmivu a
  • suchej a sypkej podstielke.
 • Budovy musia mať vhodné osvetlenie počas obdobia vyžadujúceho osvetlenie a dostatočný systém vetrania.
 • Všetky kurčatá v chove je nutné najmenej dvakrát denne kontrolovať.
 • Vážne poranené kurčatá alebo kurčatá v zlom zdravotnom stave sa musia okamžite ošetriť alebo utratiť.
 • Všeobecne sa zakazujú chirurgické intervencie vykonané na účel iný ako lekárske ošetrenie. Brúsenie zobáka a kastrácia sa povoľujú len v určitých prípadoch.
 • Majiteľ alebo správca musí viesť záznamy o každej chovnej budove:
  • počet naskladnených kurčiat a zvyšných kurčiat po ich odoslaní na predaj alebo usmrtenie;
  • využiteľná plocha;
  • druh alebo typ hybridu šľachtenia kurčiat a
  • miera úmrtnosti.

Hustota zástavu *

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby maximálna hustota zástavu kurčiat v chove alebo chovnej budove nikdy nepresiahla 33 kg/m2.
 • Vyššia hustota zástavu maximálne 39 kg/m2 sa povoľuje v prípade, ak majiteľ alebo správca dodrží požiadavky stanovené v prílohe II smernice (environmentálne parametre). Majiteľ alebo správca musí poskytnúť príslušným úradom osobitnú dokumentáciu obsahujúcu technické údaje týkajúce sa chovného zariadenia a jeho vybavenia.
 • Takéto chovné zariadenia s vysokou hustotou musia byť vybavené systémami vetrania, vykurovania a chladenia v záujme zachovania správnej teploty, vlhkosti a koncentrácií CO2 a NH3.
 • Vo výnimočných prípadoch stanovených v prílohe V sa môže hustota zástavu zvýšiť maximálne na 42 kg/m2.

Vzdelávanie

 • Osoby starajúce sa o kurčatá musia mať osvedčenie potvrdzujúce, že absolvovali schválené odborné školenie alebo majú skúsenosti rovnocenné s takýmto školením. Odborné školenia musia zahŕňať tieto aspekty pohody zvierat:
  • požiadavky na hustotu zástavu pre chovné zariadenia;
  • fyziológia zvierat;
  • zaobchádzanie s kurčatami a poskytovanie núdzovej starostlivosti a
  • preventívne opatrenia biologickej bezpečnosti.
 • Krajiny EÚ sú povinné podporovať vytvorenie a distribúciu usmernení pre osvedčený postup riadenia.

Kontroly

Vnútroštátne orgány musia vykonávať pravidelné kontroly chovných zariadení s cieľom zaistiť súlad so smernicou. Každý rok musia predložiť správu Európskej komisii o vykonaných kontrolách a zoznam opatrení prijatých na riešenie všetkých zistených problémov v oblasti pohody zvierat.

Monitorovanie bitúnkov a následné opatrenia

Monitorovaním bitúnkov sa zaisťuje zaznamenávanie počtu brojlerov uhynutých pred príchodom. Počas prehliadok post mortem možno identifikovať príznaky nedostatočnej pohody. Ak sa odhalia takéto príznaky, chovné zariadenie a príslušné orgány musia prijať príslušné opatrenia.

Správa

 • V posledných rokoch sa genetickou selekciou upravila široká škála metabolických a behaviorálnych vlastností u brojlerov, čo vedie k rôznym problémom v oblasti pohody. Patria sem stehná a pohyb, syndróm náhleho úmrtia a choroby kože, ako napríklad kontaktná dermatitída. Komisia uverejnila v roku 2016 správu, v ktorej sa zaoberá vplyvom genetických parametrov na identifikované nedostatky, ktorých dôsledkom je nedostatočná pohoda kurčiat. Dospelo sa k záveru, že:
  • chovatelia vo svojich programoch selekcie postupne zohľadňujú vlastnosti týkajúce sa zdravia a pohody kurčiat a
  • v súčasných právnych predpisoch sa stanovuje systém monitorovania pre ukazovatele pohody zvierat v komerčných podmienkach, ktorý by sa mohol ďalej použiť v kontexte genetickej selekcie.

Stály výbor

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá pomáha Komisii pri vykonávaní tejto smernice.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. augusta 2007. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 30. júna 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Liaheň: budova, v ktorej sa liahnu vajcia hydiny, často za umelých podmienok pomocou inkubátorov.

Hustota zástavu: celková živá hmotnosť kurčiat, ktoré sa nachádzajú v chovnej budove v tom istom čase, na štvorcový meter využiteľnej plochy.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 19 – 28)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vplyve genetického výberu na dobré životné podmienky kurčiat chovaných na produkciu mäsa [COM(2016) 182 final zo 7. apríla 2016]

Posledná aktualizácia 09.01.2017

Top