Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hygiena krmív

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hygiena krmív

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 183/2005 – požiadavky na hygienu krmív

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Hlavným cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského života, ako aj ochrany zdravia zvierat a ochrany životného prostredia.
 • Nariadenie zabezpečuje, že bude zaručená bezpečnosť krmív vo všetkých fázach, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť potravín a krmív, vrátane prvovýroby*.
 • Zavádza systém zodpovednosti a požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby bolo krmivo bezpečné a kvalitné, a to tak, že sa zabezpečí jeho vysledovateľnosť v celom krmivovom reťazci.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na činnosti krmivárskych podnikateľských subjektov od prvovýroby krmív až po ich uvádzanie na trh a vrátane neho, a tiež na kŕmenie zvierat chovaných na výrobu potravín a na dovoz krmív z krajín mimo EÚ a ich vývoz do týchto krajín.

Výnimky

Z rozsahu pôsobnosti sú vylúčené:

 • súkromná domáca výroba krmív pre zvieratá chované na výrobu potravín, ktoré sa chovajú pre súkromnú domácu spotrebu, a pre zvieratá, ktoré sa nechovajú na výrobu potravín,
 • kŕmenie zvierat chovaných na výrobu potravín, ktoré sa chovajú pre súkromnú domácu spotrebu,
 • priame dodávky malých množstiev prvotných produktov zo strany výrobcu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným podnikom, ktoré dodávajú priamo konečnému spotrebiteľovi,
 • kŕmenie zvierat, ktoré sa nechovajú na výrobu potravín,
 • priame dodávky malých množstiev prvovýroby krmív zo strany výrobcu na miestnej úrovni pre miestne hospodárstva, na využitie na týchto hospodárstvach,
 • maloobchodný predaj krmív pre spoločenské zvieratá.

Hlavné prvky:

 • Povinná registrácia všetkých krmivárskych podnikateľských subjektov príslušným orgánom.
 • Schvaľovanie krmivárskych podnikov, ktoré vykonávajú činnosti s citlivejšími látkami, napríklad určitými doplnkovými látkami v krmivách, premixmi* a kŕmnymi zmesami*.
 • Zavedenie povinných požiadaviek na výrobu krmiva na úrovni hospodárstva.
 • Jednotné hygienické požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky krmivárske podniky.
 • Správne hygienické postupy, ktoré sa musia uplatňovať na všetkých úrovniach poľnohospodárskej produkcie a pri používaní krmív.
 • Zavedenie zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP)* pre krmivárske podnikateľské subjekty okrem subjektov na úrovni prvovýroby.
 • Podpora vypracovania pokynov EÚ a vnútroštátnych pokynov na správne postupy pri výrobe krmív.

Krmivárske podniky zodpovedné za prvovýrobu krmív

Tieto podniky musia predchádzať nebezpečenstvám, vylúčiť alebo minimalizovať nebezpečenstvá, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť krmív, pri výrobe, príprave, čistení, balení, skladovaní a preprave produktov (príloha I). Musia viesť záznamy o opatreniach realizovaných na kontrolu nebezpečenstva kontaminácie.

Iné krmivárske podnikateľské subjekty

 • Tieto podniky musia prijať opatrenia na zaručenie bezpečnosti produktov, ktoré vyrábajú, prepravujú alebo používajú. Opatrenia sú podrobne uvedené v prílohe II a týkajú sa najmä:

  • zariadenia a vybavenia,
  • odbornej prípravy zamestnancov,
  • organizácie a monitorovania jednotlivých fáz výroby,
  • dokumentácie, ktorú musia subjekty viesť.
 • Musia tiež uplatňovať zásady HACCP a viesť záznamy, ktoré preukazujú, že tieto zásady dodržiavajú.
 • Podniky musia:

  • podniknúť nápravné kroky, ak monitorovanie ukáže, že kritický kontrolný bod (pozri zásady HACCP) nie je pod kontrolou,
  • zaviesť vnútorné postupy na kontrolu účinného fungovania prijatých opatrení,
  • viesť záznamy, ktorými preukážu, že tieto opatrenia použili.

Registrácia a schválenie

 • Krmivárske podniky (vrátane podnikov zodpovedných za prvovýrobu krmív) sa musia registrovať u príslušných orgánov svojej krajiny. Musia poskytnúť aktuálne informácie a zaviazať sa k spolupráci v prípade kontroly.
 • Ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy EÚ, krmivárske podnikateľské subjekty zabezpečujú, aby nimi riadené prevádzky boli schválené príslušným orgánom a nevykonávali činnosť bez schválenia. Každá krajina EÚ musí viesť zoznam schválených prevádzok. Ak prevádzka už nespĺňa požiadavky vzťahujúce sa na jej činnosť, môže byť schválenie dočasne pozastavené alebo zrušené.

Pokyny na správne postupy

Komisia aj krajiny EÚ vydávajú pokyny na správne postupy v krmivárskom odvetví a na uplatňovanie zásad HACCP. Pokyny musia byť vypracované v súlade so zásadami v Codex Alimentarius a po konzultácii so všetkými zúčastnenými stranami. Pri príprave štandardizovaných pokynov EÚ zabezpečuje Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (nazývaný tiež PAFF), že je obsah pokynov vykonateľný.

Zmeny a doplnenia

Príloha II k nariadeniu bola dvakrát zmenená a doplnená (nariadením (EÚ) č. 225/2012 a nariadením (EÚ) 2015/1905), pokiaľ ide o schvaľovanie podnikov, ktoré vyrábajú produkty z rastlinných olejov a zmesových tukov, a pokiaľ ide o osobitné požiadavky na ich výrobu, skladovanie, prepravu a testovanie na dioxíny.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Prvovýroba: výroba poľnohospodárskych produktov vrátane pestovania plodín, žatvy, dojenia, chovu zvierat (pred porážkou) alebo rybolovu, ktorej výsledkom sú výhradne produkty, ktoré po žatve, zbere alebo ulovení neprechádzajú žiadnou ďalšou operáciou okrem jednoduchého fyzického ošetrenia.
Premixy: zmesi doplnkových látok v krmivách alebo zmesi jednej alebo viacerých doplnkových látok v krmivách a nosičov v podobe kŕmnych materiálov alebo vody, ktoré nie sú určené na priame kŕmenie zvierat.
Kŕmne zmesi: organické alebo anorganické látky v zmesiach s obsahom doplnkových látok, alebo bez nich, na perorálne kŕmenie zvierat vo forme kompletných krmív alebo doplnkových krmív.
Zásady HACCP: stanovujú požiadavky, ktoré musia byť splnené v celom procese výroby, spracovania a distribúcie, s cieľom určiť prostredníctvom analýzy nebezpečenstva kritické body, ktoré musia byť v záujme zaručenia bezpečnosti potravín pod kontrolou.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1 – 22)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 183/2005 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o existujúcich právnych predpisoch, systémoch a postupoch v členských štátoch a na úrovni Spoločenstva, týkajúcich sa zodpovednosti v potravinárstve a krmivárstve, a o možných systémoch finančných záruk v krmivárstve na úrovni Spoločenstva v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív [KOM(2007) 469 v konečnom znení zo 14. augusta 2007].

Posledná aktualizácia 23.10.2017

Top