Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné potraviny a krmivá pre zvieratá

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné potraviny a krmivá pre zvieratá

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 178/2002 – všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriadenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a stanovenie postupov v záležitostiach bezpečnosti potravín

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadením sa posilňujú pravidlá týkajúce sa bezpečnosti potravín a krmív v EÚ.
 • Zároveň sa ním zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý zabezpečuje podporu v oblasti vedeckého skúšania a hodnotenia potravín a krmív.
 • Nariadenie sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo manipuláciu potravín v domácnosti.

HLAVNÉ BODY

 • Do predaja sa nemôžu uviesť žiadne potraviny nebezpečné pre zdravie alebo nevhodné pre spotrebu. Zohľadňujú sa tieto faktory:

  • obvyklé podmienky, za ktorých spotrebiteľ potravinu konzumuje,
  • informácie poskytované spotrebiteľovi,
  • krátkodobý a dlhodobý zdravotný účinok,
  • kumulatívne toxické účinky,
  • osobitné citlivosti určitých skupín spotrebiteľov, napríklad detí.
 • Ak je nejaká nebezpečná potravina alebo krmivo súčasťou dávky, predpokladá sa, že nebezpečná je celá dávka.
 • Právne predpisy o potravinách sa uplatňujú vo všetkých fázach potravinového reťazca od výroby, spracovania, prepravy a distribúcie až po dodanie. Potravinárske podniky musia predovšetkým:

  • zaručiť vysledovateľnosť potravín, krmív a zvierat slúžiacich na produkciu potravín vo všetkých fázach výroby a distribúcie,
  • neodkladne stiahnuť potravinu alebo krmivo z trhu, alebo stiahnuť výrobky, ktoré už boli dodané, ak sa považujú za škodlivé pre zdravie,
  • v prípade potreby informovať príslušné orgány, a spotrebiteľov.
 • Úrad poskytuje vedeckú a technickú podporu Európskej komisii a krajinám EÚ vo všetkých oblastiach, ktoré majú vplyv na bezpečnosť potravín. Je zodpovedný aj za koordináciu vyhodnocovaní rizika, identifikáciu vznikajúcich rizík a odporúčania týkajúce sa riadenia krízy.
 • Ak sa na základe analýzy zdravotného rizika zistí riziko, krajiny EÚ a Komisia môžu schváliť predbežné preventívne opatrenia v súlade s vysokou úrovňou ochrany zdravia.
 • V systéme rýchleho varovania (RASFF), ktorý zahŕňa krajiny EÚ, Komisiu a úrad, sa spoločne využívajú informácie o:

  • opatreniach na obmedzenie obehu potraviny alebo jej stiahnutia z trhu,
  • krokoch prijatých na kontrolu používania potraviny,
  • odmietnutí dávky dovezenej potraviny.
 • Ak to bude potrebné, tieto informácie sa musia zároveň sprístupniť širokej verejnosti.
 • V prípade, ak bude potravina alebo krmivo predstavovať závažné a nezastaviteľné riziko pre zdravie alebo životné prostredie, do mimoriadnych ochranných opatrení Komisie možno zahrnúť pozastavenie obchodu s výrobkom alebo jeho dovozu. Ak Komisia neuskutoční príslušné kroky, krajiny EÚ môžu prijať podobné opatrenia.
 • Komisia musí spoločne s úradom a krajinami EÚ vypracovať všeobecný plán riadenia krízy s cieľom zvládnuť situácie, v ktorých štandardné mimoriadne ochranné opatrenia nepostačujú. Ak sa takýto prípad zistí, Komisia musí bezodkladne zriadiť krízovú jednotku , ktorej cieľom bude identifikácia možností na ochranu ľudského zdravia.
 • EÚ sa tiež zameriava na ochranu spotrebiteľov pred podvodným alebo nekalým (klamlivým) postupom v obchode s potravinami, ako je falšovanie potravín, a poskytuje spotrebiteľom podklady, ktoré im umožňujú prijímať uvedomelé rozhodnutia v súvislosti s potravinami.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. februára 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 178/2002 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1 – 175)

Posledná aktualizácia 20.10.2017

Top