Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné potraviny a krmivá pre zvieratá

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné potraviny a krmivá pre zvieratá

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 178/2002 – všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín

SÚHRN

Zámerom tohto nariadenia je zaručiť kvalitu potravín, a to potravín určených na ľudskú spotrebu alebo spotrebu zvierat.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa posilňujú pravidlá týkajúce sa bezpečnosti potravín a krmív v EÚ. Zároveň sa ním zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý zabezpečuje podporu v oblasti vedeckého skúšania a hodnotenia potravín a krmív.

Nariadenie sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo manipuláciu potravín v domácnosti.

HLAVNÉ BODY

Do predaja sa nemôžu uviesť žiadne potraviny nebezpečné pre zdravie alebo nevhodné pre spotrebu. Zohľadňujú sa tieto faktory:

obvyklé podmienky, za ktorých spotrebiteľ potravinu konzumuje;

informácie poskytované spotrebiteľovi;

krátkodobý a dlhodobý zdravotný účinok;

kumulatívne toxické účinky;

osobitné citlivosti určitých skupín spotrebiteľov, napríklad detí.

Ak je nejaká nebezpečná potravina alebo krmivo súčasťou dávky, predpokladá sa, že nebezpečná je celá dávka.

Právne predpisy o potravinách sa uplatňujú vo všetkých fázach potravinového reťazca, od výroby, spracovania, prepravy a distribúcie až po dodanie. Potravinárske podniky musia predovšetkým:

zaručiť vysledovateľnosť potravín, krmív a zvierat slúžiacich na produkciu potravín vo všetkých fázach výroby a distribúcie;

neodkladne stiahnuť potravinu alebo krmivo z trhu, alebo stiahnuť výrobky, ktoré už boli dodané, ak sa považujú za škodlivé pre zdravie;

v prípade potreby informovať príslušné orgány a spotrebiteľov.

Úrad poskytuje vedeckú a technickú podporu Európskej komisii a krajinám EÚ vo všetkých oblastiach, ktoré majú vplyv na bezpečnosť potravín. Je zodpovedný za koordináciu vyhodnocovaní rizika, identifikáciu vznikajúcich rizík a odporúčania o krízovom manažmente.

Ak sa na základe analýzy zdravotného rizika zistí riziko, krajiny EÚ a Komisia môžu schváliť predbežné preventívne opatrenia v súlade s vysokou úrovňou ochrany zdravia.

V systéme rýchleho varovania (RASFF), ktorý zahŕňa krajiny EÚ, Komisiu a úrad, sa spoločne využívajú informácie o:

opatreniach na obmedzenie obehu potraviny alebo jej stiahnutia z trhu;

krokoch prijatých na kontrolu používania potraviny;

odmietnutí dávky dovezenej potraviny.

Ak to bude potrebné, tieto informácie sa musia zároveň sprístupniť širokej verejnosti.

V prípade, ak bude potravina alebo krmivo predstavovať závažné a nezastaviteľné riziko pre zdravie alebo životné prostredie, do mimoriadnych ochranných opatrení Komisie možno zahrnúť pozastavenie obchodu s výrobkom alebo jeho dovozu. Ak Komisia neuskutoční príslušné kroky, krajiny EÚ môžu prijať podobné opatrenia.

Komisia musí spoločne s úradom a krajinami EÚ vypracovať všeobecný plán krízového manažmentu s cieľom pokryť situácie, v ktorých štandardné mimoriadne ochranné opatrenia nepostačujú. Ak sa takýto prípad zistí, Komisia musí bezodkladne zriadiť krízovú jednotku, ktorej cieľom bude identifikácia možností na ochranu ľudského zdravia.

EÚ sa tiež zameriava na ochranu spotrebiteľov pred podvodným alebo nekalým (klamlivým) postupom v obchode s potravinami, ako je falšovanie potravín, a poskytuje spotrebiteľom podklady, ktoré im umožňujú prijímať uvedomelé rozhodnutia v súvislosti s potravinami.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 21. februára 2002.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES, L 031, 1.2.2002, s. 1 – 24)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 178/2002 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú spôsoby uplatňovania nariadenia Európskemu parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 o sieti organizácií pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 64 – 67)

Rozhodnutie Komisie 2004/478/ES z 29. apríla 2004 o prijatí všeobecného plánu riadenia krízy v oblasti bezpečnosti potravín a krmív (Ú. v. EÚ L 212, 12.6.2004, s. 60 – 68)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83 – 127). Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 25.11.2015

Top