Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medzinárodný obchod s nebezpečnými chemickými látkami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medzinárodný obchod s nebezpečnými chemickými látkami

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2006/730/ES – udeľovanie predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré chemické látky v medzinárodnom obchode

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zabezpečuje sa ním schválenie zo strany EÚ a účasť EÚ na Rotterdamskom dohovore po tom, ako Súdny dvor Európskej únie zrušil pôvodné legislatívne rozhodnutie o právnej otázke. V tomto dohovore sa ustanovuje postup predbežného súhlasu pre niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode.

HLAVNÉ BODY

V dohovore sa

reguluje dovoz a vývoz 47 nebezpečných chemických látok a pesticídov;

pred vývozom vyžaduje predchádzajúci súhlas dovozcu pri všetkých chemických látkach uvedených v zozname;

zavádza postup výmeny informácií o rozhodnutiach, ktoré prijali dovážajúce krajiny;

vyžaduje od každej signatárskej krajiny dohovoru, aby ustanovila národný orgán s cieľom zabezpečiť jeho úplné vykonávanie;

žiada od každej signatárskej krajiny, či už je alebo nie je pripravená, aby prijala dovozy chemických látok a pesticídov, ktoré sú uvedené v zozname;

vyžaduje od vyvážajúcich strán, aby zabezpečili, že sa uvedené chemické látky nevyvážajú, ak dovážajúca krajina nevydala formálne schválenie;

vyžaduje od strán, ktoré zakázali alebo značne obmedzili chemikálie, aby oznámili toto rozhodnutie sekretariátu dohovoru;

zabezpečuje výmena vedeckých, technických, ekonomických a právnych informácií o chemikáliách, na ktoré sa vzťahuje, a možnosť technickej pomoci pre rozvojové krajiny v oblasti regulácie chemických látok;

umožňuje signatárskej krajine, aby od dohovoru odstúpila jeden rok po prijatí oznámenia o odstúpení z dohovoru.

Dohovor sa nevzťahuje na narkotiká, rádioaktívny materiál, odpad, chemické zbrane, potraviny a prídavné látky v potravinách, geneticky modifikované organizmy alebo chemikálie vyvážané na účely výskumu.

KONTEXT

Európsky súdny dvor vydal 10. januára 2006 rozsudok vo veci C-94/03. Európska komisia podala žalobu proti Rade a požiadala súd, aby zrušil rozhodnutie Rady 2003/106/ES, ktorým sa schválil Rotterdamský dohovor v mene Európskej únie.

Komisia namietala, že toto rozhodnutie malo vychádzať výlučne z článku zmluvy, ktorý sa vzťahoval na spoločnú obchodnú politiku (v tom čase článok 133 Amsterdamskej zmluvy), a nie z použitého článku (článok 175 tej istej zmluvy, ktorý sa vzťahoval na politiku v oblasti životného prostredia).

Súd rozhodol, že obidva články boli potrebné s cieľom zabezpečiť nevyhnutný právny základ a zrušil pôvodné rozhodnutie Rady. Novým rozhodnutím, ktoré nadobudlo účinnosť v deň prijatia predchádzajúceho rozhodnutia, sa odstránilo právne vákuum.

AKT

Rozhodnutie Rady 2006/730/ES z 25. septembra 2006 o schválení v mene Európskeho spoločenstva Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 299, 28.10.2006, s. 23 – 25)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60 – 106)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 649/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 05.10.2015

Top