Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Priemyselné emisie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Priemyselné emisie

V záujme kontroly priemyselných emisií EÚ vytvorila všeobecný rámec, ktorý je založený na integrovanom udeľovaní povolení. Znamená to, že povolenia musia zohľadňovať celkovú environmentálnu výkonnosť s cieľom vyhnúť sa presunu znečistenia medzi zložkami, ako je ovzdušie, voda či pôda. Prioritou by malo byť predchádzať znečisteniu prostredníctvom zásahov pri zdroji a zabezpečovať obozretné využívanie a riadenie prírodných zdrojov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

SÚHRN

V záujme kontroly priemyselných emisií EÚ vytvorila všeobecný rámec, ktorý je založený na integrovanom udeľovaní povolení. Znamená to, že povolenia musia zohľadňovať celkovú environmentálnu výkonnosť s cieľom vyhnúť sa presunu znečistenia medzi zložkami, ako je ovzdušie, voda či pôda. Prioritou by malo byť predchádzať znečisteniu prostredníctvom zásahov pri zdroji a zabezpečovať obozretné využívanie a riadenie prírodných zdrojov.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica vychádza z prepracovania siedmich skorších právnych predpisov o priemyselných emisiách a stanovujú sa v nej pravidlá predchádzania a kontroly znečistenia ovzdušia, vody a pôdy a vyhýbania sa tvorbe odpadu z veľkých priemyselných zariadení.

HLAVNÉ BODY

  • Právny predpis sa vzťahuje na tieto priemyselné činnosti: energetika, výroba a spracovanie kovov, nerastov, chemických látok, odpadové hospodárstvo a iné odvetvia, ako je výroba celulózy a papiera, bitúnky či intenzívny chov hydiny a ošípaných.
  • Vo všetkých zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa musí predchádzať znečisteniu a znižovať znečistenie s uplatením najlepších dostupných techník* (BATs - best available techniques), účinného využívania energie, predchádzania vzniku odpadu a riadenia odpadov a opatrení na predchádzanie nehodám a obmedzenie ich následkov.
  • Zariadenia môžu byť prevádzkované, len ak majú povolenie a musia sa riadiť podmienkami, ktoré sú v ňom stanovené.
  • Závery BATs prijaté Komisiou sú referenciou pri stanovovaní podmienok povolenia. Limitné hodnoty emisií musia byť stanovené na úrovni, ktorou sa zabezpečí, že emisie znečisťujúcich látok nepresiahnu úrovne súvisiace s používaním BATs. Limitné hodnoty však môžu presiahnuť tieto úrovne, len ak by sa dokázalo, že by to viedlo k nepomerným nákladom v porovnaní s environmentálnymi prínosmi.
  • Príslušné orgány musia vykonávať pravidelné inšpekcie zariadení.
  • Verejnosti sa musí v skorej fáze umožniť, aby sa mohla zapojiť do postupu udeľovania povolení.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke Európskej komisie o priemyselných emisiách.

HLAVNÉ POJMY

* najlepšie dostupné techniky (BATs) - najúčinnejšie techniky na predchádzanie emisiám alebo ich znižovanie, ktoré sú uskutočniteľné z technického a hospodárskeho hľadiska v danom odvetví.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2010/75/EÚ

6. januára 2011

7. januára 2013

Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17 - 119

Oprava smernice 2010/75/ES bola zapracovaná do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako dokumentačný nástroj.

Posledná aktualizácia 30.06.2015

Top