Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana voľne žijúceho vtáctva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana voľne žijúceho vtáctva

Populácie mnohých druhov sťahovavých a pôvodných európskych voľne žijúcich vtákov klesajú. Európska únia (EÚ) zaviedla opatrenia na zvrátenie tohto trendu prostredníctvom zákazu určitých praktík a zavedením ochranných opatrení a opatrení na riadenie biotopov.

REFERENCIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7 - 25)

Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1 - 18)

SÚHRN

Populácie mnohých druhov sťahovavých a pôvodných európskych voľne žijúcich vtákov klesajú. Európska únia (EÚ) zaviedla opatrenia na zvrátenie tohto trendu prostredníctvom zákazu určitých praktík a zavedením ochranných opatrení a opatrení na riadenie biotopov.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zameriava sa na ochranu všetkých voľne žijúcich vtákov v EÚ a zavádzajú sa v nej pravidlá na ich ochranu, riadenie a kontrolu. Vzťahuje sa na vtáky, ich vajcia, hniezda a biotopy.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia na zachovanie alebo obnovu populácií ohrozených druhov na úroveň, ktorá spĺňa ekologické, vedecké a kultúrne požiadavky, pričom prihliadajú na hospodárske a rekreačné potreby.

Musia sa prijať opatrenia na zachovanie, udržanie alebo opätovné nastolenie dostatočnej rôznorodosti a rozlohy prirodzených prostredí* pre všetky druhy vtákov. Medzi tieto opatrenia patrí predovšetkým:

 • vytvorenie chránených území;
 • udržiavanie a starostlivosť o biotopy vnútri aj mimo chránených území a
 • obnova zničených biotopov* a vytváranie nových biotopov.

Určité druhy uvedené v prílohe I podliehajú osobitným opatreniam, ktoré sa týkajú ich prirodzeného prostredia, s cieľom zabezpečiť ich prežitie. Patria medzi ne druhy:

 • ktorým hrozí vyhynutie;
 • citlivé na zmenu biotopu;
 • ktoré sú málo početné alebo majú obmedzené rozšírenie v danej oblasti, alebo
 • ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť z dôvodov špecifického charakteru ich biotopov.

Krajiny EÚ musia vytvoriť osobitne chránené územia pre ohrozené druhy a sťahovavé vtáky, v ktorých sú vhodné podmienky na ich prežitie a ktoré sa nachádzajú v prirodzenom areáli ich rozšírenia (t. j. tam, kde sa prirodzene vyskytujú). Osobitná pozornosť je venovaná mokradiam. Osobitne chránené územia sú súčasťou sústavy chránených ekologických lokalít Natura 2000.

V tejto smernici sa súčasne zavádza všeobecná ochrana všetkých druhov voľne žijúcich vtákov v EÚ. Zakazujú sa najmä tieto činnosti:

 • úmyselné ničenie alebo odchyt voľne žijúcich vtákov;
 • poškodzovanie hniezd;
 • zber alebo držba vajec;
 • úmyselné rušenie, ktoré ohrozuje ochranu, a
 • obchodovanie alebo držba živých alebo mŕtvych vtákov, ktorých lov je zakázaný.

Krajiny EÚ musia podporovať výskum zameraný na riadenie, ochranu a rozumné využívanie voľne žijúcich vtákov v Európe (napr. zabezpečiť obmedzenie lovu tak, aby sa zachovala populácia druhov na dostatočnej úrovni).

Niektoré druhy, ak to dovoľuje ich počet, sa môžu loviť, pod podmienkou zachovania určitých zásad:

 • počet ulovených vtákov nesmie narušiť dostatočnú úroveň populácie;
 • druhy nesmú byť lovené počas hniezdenia alebo výchovy mláďat;
 • sťahovavé druhy nesmú byť lovené počas návratu na miesto hniezdenia a
 • sú zakázané spôsoby masového alebo neselektívneho usmrcovania.

KONTEXT

V roku 2015 Európska komisia po druhýkrát vydala správu o stave ochrany podľa smernice EÚ o vtákoch, na základe ktorej bolo možné uskutočniť porovnávacie posúdenie. Podľa tejto správy a ďalšej podobnej správy v rámci smernice o biotopoch sa zlepšili znalosti o stave a trendoch týkajúcich sa chránených druhov a biotopov. Niektoré druhy a biotopy vykazujú znaky obnovenia a určité údaje jednoznačne naznačujú, že sústava Natura 2000 zohráva významnú úlohu pri stabilizácii biotopov a druhov, najmä ak boli opatrenia vykonané na vhodnej úrovni.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Príroda a biodiverzita na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

*Prirodzené prostredie - prírodná oblasť alebo typ životného prostredia, ktoré bežne obývajú určité druhy zvierat alebo rastlín.

*Biotop - oblasť s jednotnými environmentálnymi podmienkami, ktoré zabezpečujú priestor na život pre osobitnú kombináciu zvierat a rastlín.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Tento právny predpis bol pôvodne prijatý v roku 1979 (smernica Rady 79/409/EHS) a mal byť transponovaný do práva krajín EÚ do 7. apríla 1981. Smernica 79/409/EHS bola nahradená kodifikovaným znením (smernica 2009/147/EHS) v roku 2009.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Stav prírody v Európskej únii - Správa o stave a trendoch typov biotopov a druhov, na ktoré sa vzťahuje smernica o biotopoch a smernica o vtákoch za obdobie rokov 2007 - 2012 podľa článku 17 smernice o biotopoch a článku 12 smernice o vtákoch [COM(2015) 219 final z 20. mája 2015]

Posledná aktualizácia 24.09.2015

Top