Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lepšie environmentálne správanie: európska schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lepšie environmentálne správanie: európska schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Cieľom schémy Európskej únie (EÚ) pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je podnecovať spoločnosti a iné organizácie k tomu, aby neustále zlepšovali svoje environmentálne správanie. Je otvorená pre akúkoľvek organizáciu v EÚ a aj mimo nej, pokrýva všetky ekonomické sektory a služby a dá sa uplatňovať na celom svete.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zavádza sa ním dobrovoľná schéma EMAS. Ide o prvotriedny nástroj environmentálneho manažérstva pre používateľov, ktorí môžu prostredníctvom neho hodnotiť a zlepšovať svoje environmentálne správanie a podávať o ňom správy.

HLAVNÉ BODY

Na získanie registrácie v EMAS musí organizácia:

  • vykonať preskúmanie všetkých environmentálnych aspektov svojich činností, výrobkov a služieb;
  • prijať environmentálnu politiku spolu so záväzkom dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a dosahovať sústavné zlepšovanie;
  • vypracovať program s informáciami o osobitných environmentálnych dlhodobých a krátkodobých cieľoch;
  • vytvoriť účinný systém manažérstva s cieľom dosahovať svoju environmentálnu politiku a zabezpečovať sústavné zlepšovanie;
  • vykonať environmentálny audit, v ktorom posúdi uplatňovaný systém manažérstva a celkový súlad so svojou politikou a programom;
  • zabezpečiť environmentálne vyhlásenie o svojom správaní na základe svojich cieľov a o budúcich opatreniach, ktoré sa majú prijať.

Environmentálne preskúmanie, systém manažérstva, postup v oblasti auditu a jeho vykonávanie overuje akreditovaný environmentálny overovateľ.

Validované vyhlásenie sa zaregistruje a zverejní.

Organizácia, ktorá úspešne splní všetky tieto etapy, môže používať logo EMAS na svojom hlavičkovom papieri, výrobkoch, činnostiach a službách, a tak preukázať svoje odhodlanie zlepšovať svoje environmentálne správanie.

KONTEXT

Vďaka EMAS získavajú zaregistrované organizácie lepšie správanie, úspory nákladov a pozitívny imidž na verejnosti. Do prvého polroka 2015 sa na celom svete zaregistrovalo do schémy EMAS viac ako 4 000 organizácií a približne 7 500 miest. K nim patrili nadnárodné spoločnosti, menšie podniky a verejné orgány.

Európska komisia využíva schému EMAS na znižovanie environmentálneho vplyvu svojich činností, a to najmä účinnejším využívaním prírodných zdrojov, znižovaním emisií CO2, predchádzaním, recyklovaním a opätovným využívaním odpadu, uplatňovaním ekologického verejného obstarávania a presadzovaním udržateľnej mobility.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o EMAS.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1221/2009

11. januára 2010

-

Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1 - 45

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 517/2013

1. júla 2013

-

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 1 - 71

SÚVISIACI AKT

Rozhodnutie Komisie 2013/131/EÚ zo 4. marca 2013, ktorým sa zavádza príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2013, s. 1 - 39)

Posledná aktualizácia 19.06.2015

Top