Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti nezákonnej ťažbe dreva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti nezákonnej ťažbe dreva

Nezákonná ťažba dreva* je celosvetový problém s výrazným hospodárskym, environmentálnym a sociálnym vplyvom. Európska únia (EÚ) prijala právny predpis s cieľom bojovať proti tejto hrozbe.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva.

SÚHRN

Nezákonná ťažba dreva* je celosvetový problém s výrazným hospodárskym, environmentálnym a sociálnym vplyvom. Európska únia (EÚ) prijala právny predpis s cieľom bojovať proti tejto hrozbe.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zakazuje sa umiestňovanie nelegálne vyťaženého dreva na trh EÚ a vymedzujú sa podmienky obchodovania s drevom a výrobkami z dreva v EÚ.

HLAVNÉ BODY

  • V nariadení sa vyžaduje, aby „hospodárske subjekty“, ktoré drevo a výrobky z dreva uvádzajú na trh EÚ prvýkrát, vykonali „náležitú starostlivosť“** a uistili sa tak, že dodávajú výrobky, ktoré boli vyrobené z legálne vyťaženého dreva. Na tento účel musia hospodárske subjekty uplatniť systém náležitej starostlivosti.
  • Hospodárske subjekty môžu zaviesť vlastný systém náležitej starostlivosti alebo môžu použiť systém vytvorený monitorovacími organizáciami.
  • Monitorovacie organizácie ako také uznáva Európska komisia. Ich úlohou je pomáhať hospodárskym subjektom pri dodržiavaní požiadaviek nariadenia.
  • Na uľahčenie vysledovateľnosti výrobkov z dreva všetci obchodníci, ktorí kupujú a predávajú drevo na trhu, musia viesť záznamy o svojich dodávateľoch a zákazníkoch.
  • Nariadenie, ktoré sa uplatňuje na drevo vyťažené v EÚ aj na drevo z dovozu, sa vzťahuje na široký záber výrobkov z dreva, ktoré sú vymenované v prílohe, a ktoré sú v súlade s Colným kódexom Únie.
  • Drevo alebo výrobky z dreva sa podľa nariadenia považujú za zákonne vyťažené, ak majú licenciu FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Vymáhateľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve) zavedenú v nariadení (ES) č. 2173/2005, alebo povolenie CITES zavedené v nariadení (ES) č. 338/97.
  • 363/2012 607/2012.

KONTEXT

Nezákonná ťažba dreva je pretrvávajúci environmentálny, hospodársky a sociálny problém, ktorý prispieva k zmene klímy, strate biodiverzity, strate príjmov, konfliktom (niekedy ozbrojeným) týkajúcim sa pozemkov a zdrojov a ku korupcii.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej lokalite Európskej komisie o nezákonnej ťažbe dreva.

HLAVNÉ POJMY

* Nezákonná ťažba dreva - ťažba dreva v rozpore s právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa ťažba vykonáva.

* Náležitá starostlivosť - vykonávanie riadenia rizika s cieľom minimalizovať riziko, že nezákonne vyťažené drevo (alebo výrobky, ktoré ho obsahujú) sa budú ponúkať na predaj na trhu EÚ.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 995/2010

2.12.2010

-

Ú. v. EÚ L 295, 12.11 2010, s. 23 - 34

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 363/2012 z 23. februára 2012 o procedurálnych pravidlách uznávania a zrušenia uznania monitorovacích organizácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 115, 27.4.2014, s. 12 - 16).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 16 - 18).

Nariadenie Rady (EÚ) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1 - 6).

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 277, 18.10.2008, s. 23 - 29).

Posledná aktualizácia 13.05.2015

Top