Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stratégia EÚ pre región Baltského mora

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stratégia EÚ pre región Baltského mora

Cieľom oznámenia je navrhnúť celkovú stratégiu EÚ pre región Baltského mora (EUSBSR). Táto stratégia sa zameriava na posilnenie spolupráce v tomto regióne, a odpovedá tak na spoločné výzvy, ktorým čelí, pričom presadzuje hospodársky rozvoj s uplatnením ekologickej zodpovednosti.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov týkajúce sa stratégie Európskej únie pre región Baltického mora [KOM(2009) 248 v konečnom znení z 10. júna 2009].

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Cieľom oznámenia je navrhnúť celkovú stratégiu EÚ pre región Baltského mora (EUSBSR). Táto stratégia sa zameriava na posilnenie spolupráce v tomto regióne, a odpovedá tak na spoločné výzvy, ktorým čelí, pričom presadzuje hospodársky rozvoj s uplatnením ekologickej zodpovednosti.

KĽÚČOVÉ PRVKY

Stratégia sa vzťahuje na krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré ležia na hraniciach Baltského mora (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Nemecko, Poľsko a Švédsko).

Sústreďuje sa na tri hlavné ciele:

1.

Zachrániť more - tento cieľ súvisí so zraniteľnosťou Baltského mora napr. voči eutrofizácii (keď sa vo vode premnožia živiny, čo vedie k prudkému rastu rias), znečisteniu a nadmernému rybolovu, z čoho vyplýva mimoriadne vysoký dopyt po spolupráci v rámci regiónu. Tento cieľ je aj o dosahovaní dobrého environmentálneho stavu a biologickej rozmanitosti v mori a o pretvorení regiónu Baltského mora na vzorový región s ekologickou a bezpečnou lodnou dopravou.

2.

Prepojiť región prostredníctvom väčších vzájomných spojení medzi energetickými a dopravnými sústavami krajín v regióne, a to aj v najvzdialenejších oblastiach (severné Fínsko a Švédsko).Takisto môže ísť o konkrétne partnerstvá na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s ľuďmi atď.

3.

Zlepšiť prosperitu prostredníctvom odstránenia prekážok na domácom trhu Baltského regiónu, rozvoja spoločných hospodárskych, kultúrnych a turistických základov a povzbudzovania inovácie v rámci programu výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS).

Makroregionálny prístup

Tieto tri ciele sú rozdelené do rôznych opatrení vykonávaných v oblastiach politiky, ktoré majú podobu makroregionálnych opatrení. Tieto opatrenia pomáhajú reagovať na spoločné výzvy v danej oblasti (umožňujú vytvárať udržateľné životné prostredie, posilňujú prosperitu regiónu, zvyšujú dostupnosť a príťažlivosť a zabezpečujú jeho bezpečnosť a ochranu).

Realizované opatrenia majú preto vplyv na celú oblasť, a teda aj za hranicami pokrytých krajín.

Môžu mať podobu:

hlavných opatrení, ktoré slúžia napr. na presadzovanie ekologických metód lodnej dopravy či na podporu rastu MSP;

spoločných iniciatív, do ktorých sa zapája viacero krajín v danej oblasti, a ktoré podnecujú vytváranie sietí a vzájomné prepojenia.

Metódy zásahov

Hlavnými zdrojmi financovania stratégie sú európske štrukturálne fondy a investičný fond (EŠIF) na roky 2014 - 2020. Opatrenia a projekty v rámci stratégie a jej akčného plánu však môžu byť financované z mnohých iných finančných zdrojov (Horizont 2020, program BONUS, program LIFE, programy v oblasti vzdelávania a kultúry, program Interreg v regióne Baltského mora atď.), ako aj z vnútroštátnych, regionálnych, súkromných zdrojov.

Opatrenia a projekty v odvetví energetiky a informačných a komunikačných technológií (IKT) môžu byť tiež oprávnené na financovanie z Nástroja na prepájanie Európy (NPE). Niektoré veľké projekty môžu tiež získať podporu od medzinárodných finančných inštitúcií, ako sú Európska investičná banka a Severská investičná banka.

Správa

Vzhľadom na makroregionálny rozmer stratégie si jej vykonávanie vyžaduje účasť všetkých zainteresovaných strán: činiteľov občianskej spoločnosti i regionálnych, vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ.

KONTEXT

Komisia navrhla pôvodnú stratégiu v roku 2009 a v roku 2012 ju upravila tak, aby riešila spoločné makroregionálne výzvy, ktorým čelila Baltská oblasť. Preskúmaný akčný plán stratégie bol predstavený v júni 2015.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite o stratégii EÚ pre región Baltského mora, na ktorej sa takisto nachádzajú informácie o akčnom pláne na rok 2015.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 862/2010/EÚ z 22. septembra 2010 o účasti Únie v spoločnom programe výskumu a vývoja v oblasti Baltského mora (BONUS) vykonávanom niekoľkými členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 256, 30.9.2010, s. 1 -14)

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní stratégie Európskej únie pre región Baltského mora (EUSBSR) [KOM(2011) 381 v konečnom znení z 22. júna 2011].

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov týkajúce sa stratégie Európskej únie pre región Baltského mora [COM(2012) 128 final z 23. marca 2012].

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o pridanej hodnote makroregionálnych stratégií [COM(2013) 468 final z 27. júna 2013].

Posledná aktualizácia: 07.06.2015

Top