Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klasifikácia, balenie a označovanie chemických látok a ich zmesí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Klasifikácia, balenie a označovanie chemických látok a ich zmesí

Cieľom nariadenia je zabezpečiť, aby boli pracovníci a spotrebitelia v Európskej únii (EÚ) jasne informovaní o rizikách súvisiacich s chemickými látkami prostredníctvom systému klasifikácie a označovania. Zámerom je zabezpečiť, aby sa tie isté riziká opisovali a označovali rovnakým spôsobom vo všetkých krajinách EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

SÚHRN

Cieľom nariadenia je zabezpečiť, aby boli pracovníci a spotrebitelia v Európskej únii (EÚ) jasne informovaní o rizikách súvisiacich s chemickými látkami prostredníctvom systému klasifikácie a označovania. Zámerom je zabezpečiť, aby sa tie isté riziká opisovali a označovali rovnakým spôsobom vo všetkých krajinách EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom jednotné požiadavky na klasifikáciu, označovanie a balenie chemických látok a zmesí v súlade s Globálnym harmonizovaným systémom (GHS) Organizácie Spojených národov. Od spoločností sa vyžaduje, aby svoje nebezpečné chemikálie klasifikovali, označovali a balili vhodným spôsobom pred ich umiestnením na trh.

Hlavné oblasti, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje: rádioaktívne látky a zmesi, kozmetika, lieky a niektoré zdravotnícke zariadenia, potraviny alebo doprava nebezpečného tovaru.

HLAVNÉ BODY

Klasifikácia

Látky a zmesi sú klasifikované v osobitných kategóriách a triedach nebezpečnosti: i) fyzikálno-chemické nebezpečenstvo (napr. horľavá kvapalina); ii) zdravotné nebezpečenstvo (napr. akútna toxicita); iii) nebezpečenstvo pre životné prostredie (napr. pre ozónovú vrstvu). V prílohe I sa stanovujú kritériá pre klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok a zmesí.

Označovanie

Na označení látok a zmesí musia byť uvedené tieto informácie:

  • identifikačné údaje dodávateľa;
  • názov látky alebo zmesi a/alebo identifikačné číslo;
  • jednotkové množstvo látky alebo zmesi v baleniach dostupných pre širokú verejnosť (pokiaľ toto množstvo nie je uvedené inak na balení);
  • výstražné značky (grafická kompozícia zložená zo symbolu a iného vizuálneho prvku);
  • signalizačné slová („Pozor“, „Nebezpečenstvo“);
  • rizikové vety („Nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo rozmetania“, „Smrteľný po požití“ atď.);
  • bezpečnostné rady („Uchovávajte v pôvodnej nádobe“, „Chráňte pred vlhkosťou“, „Uchovávať mimo dosahu detí“ atď.).

Balenie

Balenie nebezpečných látok a zmesí musí: i) predchádzať úniku obsahu; ii) byť vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné pri kontakte s obsahom; iii) byť silné a pevné a iv) mať utesniteľné uzávery.

V niektorých prípadoch sa vyžadujú uzávery zabezpečené proti otvoreniu deťmi a hmatové upozornenia.

Harmonizácia

Odvetvie by sa malo usilovať o dosiahnutie konsenzu o klasifikácii všetkých látok. V prípade mimoriadne závažných rizík, najmä v prípade látok, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, môžu krajiny EÚ navrhnúť harmonizovanú klasifikáciu, ktorú následne Európska komisia zavedie ako povinnú podľa zákona.

Oznamovanie

Klasifikácia a označovanie akýchkoľvek registrovaných alebo nebezpečných látok určených na predaj sa musí nahlásiť Európskej chemickej agentúre, aby mohli byť zahrnuté do zoznamu klasifikácie a označovania, ktorý agentúra pravidelne aktualizuje.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 20. januára 2009. Na látky sa povinne uplatňuje od 1. decembra 2010 a na zmesi od 1. júna 2015.

KONTEXT

Nariadenie dopĺňa systém REACH zameraný na registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok. Pozmeňuje sa ním smernica 67/548/EHS o chemických látkach a smernica 1999/45/ES o zmesiach. Zároveň sa ním rušia s účinnosťou od 1. júna 2015.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o chemických látkach.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

20. januára 2009 1. decembra 2010 (hlava II, III a IV pre látky) 1. júna 2010 (hlava II, III a IV pre zmesi)

-

Ú. v. EÚ L 353, 31.12 2008, s. 1 - 1355

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014, s. 1 - 7).

Posledná aktualizácia 12.03.2015

Top