Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právne predpisy EÚ v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právne predpisy EÚ v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/99/ES – ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa vymedzuje niekoľko závažných trestných činov, ktorými sa poškodzuje životné prostredie.

Krajiny EÚ majú povinnosť prijať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za trestné činy tohto druhu, pokiaľ k nim došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

HLAVNÉ BODY

Protiprávne* správanie s negatívnymi vplyvmi na ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktoré sa sankcionuje, zahŕňa:

vypúšťanie, emisie alebo zavádzanie nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy alebo vody;

zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečného odpadu;

prepravu odpadu v značných množstvách;

prevádzkovanie priemyselného závodu, v ktorom sa vykonávajú nebezpečné činnosti alebo v ktorom sa skladujú nebezpečné látky (napr. továrne, v ktorých sa vyrábajú farby alebo chemické látky);

výrobu, spracovanie, skladovanie, používanie, prepravu, dovoz, vývoz alebo odstraňovanie jadrového materiálu/nebezpečných rádioaktívnych materiálov;

usmrtenie, držbu alebo nezákonný predaj chránených živočíšnych alebo rastlinných druhov v značných množstvách;

poškodenie chránených biotopov;

výrobu, obchodovanie alebo používanie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (napr. chemické látky v hasiacich prístrojoch alebo čistiacich prostriedkoch).

Sankcie:

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby jednotlivcom (fyzickým osobám*) bolo možné uložiť účinné, primerané a odradzujúce trestné sankcie za trestné činy/protiprávne správanie uvedené v tejto smernici.

Ak trestnú činnosť spáchala v mene právnickej osoby* (napríklad firmy) osoba, ktorá zastáva vedúcu pozíciu v tejto právnickej osobe, krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby zodpovednosť niesol jednotlivec aj právnická osoba.

Ak si jednotlivec podliehajúci právomoci právnickej osoby nesplnil svoje povinnosti dohľadu alebo kontroly, krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby zodpovednosť niesol jednotlivec aj právnická osoba.

Zodpovednosť právnických osôb môže byť trestnoprávna alebo netrestnoprávna v závislosti od právneho systému krajín EÚ.

Táto smernica vychádza zo smernice 2004/35/ES, ktorou sa stanovujú pravidlá environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd.

Zodpovednosť za stíhanie trestných činov proti životnému prostrediu majú krajiny EÚ. Keďže právne systémy krajín EÚ sa líšia, páchatelia môžu využívať nedostatočnú komunikáciu medzi vnútroštátnymi orgánmi. Siete odborníkov v oblasti životného prostredia, ako napríklad Sieť EÚ pre implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia (IMPEL), Fórum EÚ sudcov pre životné prostredie (EUFJE) a Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie (ENPE), zohrávajú dôležitú úlohu pri výmene osvedčených postupov a tvorbe metodík týkajúcich sa účinného výkonu práva.

KONTEXT

Trestné činy proti životnému prostrediu

HLAVNÉ POJMY

*Protiprávne – v tejto súvislosti znamená porušovanie právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, na základe ktorého sa uplatnia právne predpisy EÚ uvedené v prílohách k smernici 2008/99/ES.

*Fyzická osoba – ľudská bytosť.

*Právnická osoba – akýkoľvek právnický subjekt (napr. spoločnosť alebo iný subjekt, ktorý má zákonné práva a podlieha povinnostiam) v zmysle vnútroštátneho práva okrem štátov a verejných a medzinárodných organizácií.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28 – 37)

Posledná aktualizácia 25.11.2015

Top