Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Právne predpisy EÚ v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Právne predpisy EÚ v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/99/ES – ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa vymedzuje niekoľko závažných trestných činov, ktoré poškodzujú životné prostredie.
 • Vyžaduje sa, aby krajiny EÚ zaviedli účinné a primerané sankcie, ktoré budú od takýchto trestných činov odrádzať bez ohľadu na to, či sa páchajú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

HLAVNÉ BODY

Typy protiprávneho* správania poškodzujúceho ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktoré sa sankcionujú, zahŕňajú:

 • vypúšťanie, emisiu alebo iné uvoľňovanie nebezpečných látok do vzduchu, pôdy alebo vody,
 • zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečného odpadu,
 • prepravu odpadu v značných množstvách,
 • prevádzkovanie priemyselného závodu, v ktorom sa vykonávajú nebezpečné činnosti alebo v ktorom sa skladujú nebezpečné látky (napr. továrne, v ktorých sa vyrábajú farby alebo chemické látky);
 • výrobu, spracovanie, skladovanie, používanie, prepravu, dovoz, vývoz alebo odstraňovanie jadrového materiálu a nebezpečných rádioaktívnych látok,
 • usmrtenie, držbu alebo nezákonný predaj chránených živočíšnych alebo rastlinných druhov v značných množstvách,
 • poškodenie chránených biotopov,
 • výrobu, obchodovanie alebo používanie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (napr. chemické látky v hasiacich prístrojoch alebo čistiacich prostriedkoch).

Sankcie:

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby sa za trestné činy alebo typy protiprávneho správania uvedené v článku 3 smernice ukladali účinné a primerané trestnoprávne sankcie, ktoré od nich budú odrádzať a budú sa vzťahovať na jednotlivcov.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby právnické osoby* mohli byť zodpovedné za trestné činy spáchané v ich prospech osobami, ktoré majú vedúce postavenie na základe oprávnenia zastupovať, právomoci prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby alebo právomoci vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby. Právnické osoby sú tiež zodpovedné, ak nedostatok dohľadu alebo kontroly zo strany takejto osoby, ktorá má vedúce postavenie, umožnil spáchanie trestného činu.
 • Zodpovednosť právnických osôb nevylučuje trestné stíhanie fyzických osôb, ktoré sú páchateľmi, návodcami alebo pomocníkmi trestného činu uvedeného v smernici. Zodpovednosť právnických osôb môže byť trestnoprávna alebo netrestnoprávna v závislosti od právneho systému platného v príslušnej krajine EÚ.
 • Táto smernica vychádza zo smernice 2004/35/ES, ktorou sa stanovujú pravidlá environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd.
 • Za stíhanie trestných činov proti životnému prostrediu sú zodpovedné krajiny EÚ. Keďže sa súdne systémy jednotlivých krajín EÚ líšia, páchatelia môžu využiť každý nedostatok spolupráce a koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi. Siete odborníkov v oblasti životného prostredia, napríklad Sieť EÚ pre implementáciu a presadzovanie práva životného prostredia (IMPEL), Fórum sudcov EÚ pre životné prostredie (EUFJE) a Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie (ENPE), zohrávajú významnú úlohu pri výmene najlepších postupov a vytváraní metodiky účinného presadzovania.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 26. decembra 2008. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 26. decembra 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Protiprávne: v tejto súvislosti znamená porušovanie právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, na základe ktorého sa uplatnia právne predpisy EÚ uvedené v prílohách k smernici 2008/99/ES.
Právnická osoba: subjekt, napríklad podnik, ktorý nie je človekom, ale ktorý sa na obmedzené právne účely považuje za osobu. Právnická osoba môže žalovať, byť žalovaná, vlastniť majetok a uzatvárať zmluvy.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28 – 37)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56 – 75)

Následné zmeny smernice 2004/35/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 04.08.2017

Top