Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti odlesňovaniu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti odlesňovaniu

Lesy ohrozuje odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesa. Ochrana týchto lesov je účinným opatrením proti globálnemu otepľovaniu a strate vzácnych ekosystémových služieb.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov týkajúce sa výziev súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity (KOM(2008) 645 v konečnom znení zo 17. októbra 2008)

SÚHRN

Lesy ohrozuje odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesa. Ochrana týchto lesov je účinným opatrením proti globálnemu otepľovaniu a strate vzácnych ekosystémových služieb.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Európska komisia v tomto dokumente vymedzuje akčné body reakcie Európskej únie na odlesňovanie, vyzýva zainteresované strany, aby poskytli príspevky, a zameriava sa na rozbehnutie úvodných krokov, ktorými sa vytvoria základy globálnej reakcie na odlesňovanie.

HLAVNÉ BODY

  • EÚ vyzýva na zastavenie globálnej straty lesnej plochy (t. j. zmena zo zalesneného na nezalesnený stav) najneskôr do roku 2030 a na zníženie odlesňovania tropických oblastí aspoň o 50 % v porovnaní so súčasnými úrovňami do roku 2020.
  • Domnieva sa, že boj proti odlesňovaniu sa musí vykonávať na viacerých úrovniach. Patrí medzi ne posilnenie lesnej správy na vnútroštátnej aj miestnej úrovni, zlepšenie mechanizmov monitorovania či zohľadnenie spotrebiteľského dopytu a vytvorenie finančných stimulov na ochranu lesov. Tieto opatrenia sa musia vykonávať v rámci medzinárodných dohôd, ako je Dohovor OSN o biologickej diverzite a Rámcový dohovor OSN o zmene klímy.
  • Ukazuje sa, že opatrenia, ktoré sú v EÚ už zavedené, môžu pomôcť bojovať proti odlesňovaniu, napr. vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT), zelené verejné obstarávanie, environmentálne označovanie a práca, ktorá sa vykonáva v rámci globálnej aliancie proti zmene klímy (GCCA).
  • Uvádza sa, ako by sa mohli v boji proti odlesňovaniu využívať výnosy zo systému obchodovania s emisiami (EU ETS).
  • Navrhuje sa zriadenie globálneho mechanizmu na podnecovanie ochrany tropických lesov, ktorým sa stal systém REDD+ (t. j. znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov, a to aj prostredníctvom zalesňovania, ochrany a udržateľnej správy lesov).

KONTEXT

Lesy pokrývajú približne 30 % svetovej pevniny (a 40 % pevninskej rozlohy EÚ), a teda sú neoddeliteľnou súčasťou environmentálneho zdravia. Poskytujú významné biotopy pre biodiverzitu, základné služby, ako je predchádzanie erózii, čistenie vody a ukladanie oxidu uhličitého (CO2) a zaisťujú obživu pre 1,6 miliardy osôb na celom svete.

Lesom pritom hrozí odlesňovanie, ktorým sa ročne podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) zničí 13 miliónov hektárov. Hlavnými príčinami sú: prechod na poľnohospodárstvo a zlá kontrola rozvoja infraštruktúry.

Ďalšie informácie nájdete na webových lokalitách Európskej komisie:

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1 - 6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23 - 34)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171 - 200)

Oznámenie Komisie - Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva (COM(2013) 659 final z 20. septembra 2013)

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top