Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čistejšie ovzdušie v Európe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čistejšie ovzdušie v Európe

V záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by mal byť vzduch, ktorý dýchame, čo najčistejší. To znamená prijatie aktívnych opatrení na monitorovanie čistoty okolitého (alebo vonkajšieho) ovzdušia a odstránenie všetkých znečisťujúcich látok.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe

SÚHRN

V záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by mal byť vzduch, ktorý dýchame, čo najčistejší. To znamená prijatie aktívnych opatrení na monitorovanie čistoty okolitého (alebo vonkajšieho) ovzdušia a odstránenie všetkých znečisťujúcich látok.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

V smernici sa zavádzajú ciele kvality ovzdušia vrátane ambicióznych, nákladovo efektívnych cieľov zameraných na zlepšenie ľudského zdravia a kvality životného prostredia do roku 2020. V smernici sú zároveň špecifikované spôsoby hodnotenia týchto cieľov a nápravné opatrenia v prípade nesplnenia noriem. Zabezpečuje sa informovanosť verejnosti.

HLAVNÉ BODY

V tejto smernici sa spája väčšina existujúcich právnych predpisov o kvalite ovzdušia do jednej smernice a zahŕňa tieto kľúčové prvky:

  • prahy, limitné hodnoty a cieľové hodnoty sú nastavené na posúdenie každej znečisťujúcej látky uvedenej v smernici: oxid siričitý, oxid dusičitý, suspendované častice, olovo, benzén a oxid uhoľnatý;
  • vnútroštátne orgány určia konkrétne subjekty na vykonávanie týchto úloh pomocou údajov zhromaždených na vybraných miestach odberu vzoriek;
  • ak sú úrovne znečistenia v určitej oblasti vyššie ako prahové hodnoty, musia sa zaviesť plány kvality ovzdušia na nápravu situácie. Môžu zahŕňať osobitné opatrenia na ochranu citlivých skupín, napríklad detí;
  • ak existuje riziko, že úrovne znečistenia môžu prekročiť prahové hodnoty, musia sa vykonať krátkodobé akčné plány napríklad na zníženie cestnej dopravy, stavebných prác alebo niektorých priemyselných činností s cieľom odvrátiť nebezpečenstvo;
  • vnútroštátne orgány musia zabezpečiť, aby nielen verejnosť, ale aj environmentálne, spotrebiteľské a iné významné organizácie vrátane orgánov zdravotnej starostlivosti a priemyselných zväzov boli priebežne informované o kvalite okolitého ovzdušia (t. j. vonkajšieho vzduchu) v danej oblasti;
  • vlády krajín EÚ musia uverejňovať výročné správy o všetkých znečisťujúcich látkach uvedených v právnych predpisoch.

Ďalšie informácie nájdete na:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/50/ES

11. júna 2008

10. júna 2010

Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1 - 44

Rôzne opravy smernice 2008/50/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako dokumentačný nástroj.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Program Čisté ovzdušie pre Európu [COM(2013) 918 final z 18. decembra 2013]

Posledná aktualizácia 30.06.2015

Top