Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posilnenie medzinárodného cestovného ruchu v Európe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posilnenie medzinárodného cestovného ruchu v Európe

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie [KOM(2010) 352 v konečnom znení] – Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • S cieľom zachovať postavenie Európy ako poprednej svetovej destinácie cestovného ruchu Európska komisia predložila súbor návrhov koordinovaných opatrení na úrovni Európskej únie (EÚ).
 • Sú zostavené tak, aby zvyšovali konkurencieschopnosť sektora cestovného ruchu a jeho schopnosť udržateľného rastu a poskytovania kvality.

HLAVNÉ BODY

 • Cestovný ruch zohráva dôležitú úlohu v hospodárstve EÚ. Pôsobí v ňom 1,8 milióna podnikov, pričom mnohé sú malé. Sektor tvorí 5,2 % zamestnanosti EÚ a prispieva viac ako 5 % k hrubému domácemu produktu.
 • Cestovný ruch EÚ čelí množstvu výziev a príležitostí, ktoré si vyžadujú zosúladený prístup:
  • rastúca konkurencia iných destinácií;
  • demografické trendy sa prejavujú tak, že v EÚ je čoraz viac turistov vyššieho veku a EÚ musí tomu prispôsobiť produkty a infraštruktúru cestovného ruchu;
  • produkty cestovného ruchu musia byť udržateľnejšie a zohľadňovať záväzky súvisiace so zmenou klímy a závislosťou od vody a energie;
  • informačné a komunikačné technológie ponúkajú nové príležitosti, ktoré treba využiť.

Nový plán opatrení

V súlade so stratégiou rastu Európa 2020 sa plán opatrení na úrovni EÚ v oblasti cestovného ruchu vymedzený v oznámení z roku 2010 zameriava na štyri priority:

 • 1.

  Konkurencieschopnosť európskeho sektora cestovného ruchu prostredníctvom:

  • zvýšenia inovácie v cestovnom ruchu, napr. pomôcť mu prispôsobiť sa vývoju na trhu v oblasti informačných a komunikačných technológií a inovácie (napr. digitálny cestovný ruch);
  • zlepšovania odborných zručností v sektore cez propagáciu príležitostí, ktoré ponúkajú rôzne programy EÚ, napr. v oblasti celoživotného vzdelávania v programe Erasmus+ alebo v programe COSME pre malé a stredné podniky (MSP);
  • riešenia sezónnosti dopytu, napr. podporovaním dobrovoľných výmen v oblasti cestovného ruchu medzi krajinami EÚ, najmä mimo hlavnej sezóny;
  • presadzovania diverzifikácie služieb cestovného ruchu, najmä prostredníctvom lepšieho zamerania sa na spoločné dedičstvo EÚ a jeho propagácie, ako aj integrovaním prírodného dedičstva do stratégií cestovného ruchu;
  • konsolidácie sociálno-ekonomických údajov o cestovnom ruchu na úrovni EÚ.
 • 2.

  Rozvoj udržateľného, zodpovedného a vysokokvalitného cestovného ruchu prostredníctvom:

  • vytvorenia systému ukazovateľov udržateľného riadenia destinácií; cieľom tu môže byť vytvorenie značky na propagáciu udržateľných destinácií cestovného ruchu;
  • organizovania kampaní na zvýšenie povedomia, ktoré lepšie informujú turistov o destináciách;
  • skúmania potenciálu značky kvalitného cestovného ruchu s cieľom oceniť zlepšenia, ktorými sa zvyšuje bezpečnosť a dôvera spotrebiteľov;
  • uľahčovania identifikácie rizík zmeny klímy s cieľom chrániť európske odvetvie cestovného ruchu pred zlými investíciami a nabádať ho, aby preskúmalo alternatívne služby cestovného ruchu;
  • navrhnutia charty udržateľného a zodpovedného cestovného ruchu;
  • navrhnutia stratégie udržateľného pobrežného a morského cestovného ruchu;
  • zriadenia alebo posilnenia spolupráce EÚ s rýchlo sa rozvíjajúcimi hospodárstvami a s krajinami Stredozemného mora s cieľom presadzovať udržateľné a zodpovedné modely vývoja cestovného ruchu a výmenu osvedčených postupov.
 • 3.

  Upevniť obraz a zviditeľnenie EÚ ako súboru udržateľných a vysokokvalitných destinácií prostredníctvom:

  • podpory vytvorenia európskej značky v úzkej spolupráci s krajinami EÚ, pričom sa budú dopĺňať ich propagačné činnosti tak, aby európske destinácie lepšie vynikli v porovnaní s inými medzinárodnými turistickými destináciami;
  • propagácie Európy ako udržateľnej a vysokokvalitnej turistickej destinácie prostredníctvom webovej lokality visiteurope.com, na hlavných medzinárodných podujatiach alebo veľkých turistických veľtrhoch a výstavách, ako aj prostredníctvom takých iniciatív, ako sú Európske dni cestovného ruchu a Európske fórum cestovného ruchu;
  • posilňovania účasti EÚ v medzinárodných orgánoch.

KONTEXT

Článok 195 Zmluvy o fungovaní Európskej únie oprávňuje EÚ podporovať, koordinovať a dopĺňať činnosť krajín EÚ v sektore cestovného ruchu.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch [KOM(2010) 352 v konečnom znení z 30. júna 2010]

Posledná aktualizácia 05.09.2016

Top