Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iniciatíva Small Business Act pre európske MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Iniciatíva „Small Business Act“ pre európske MSP

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie [KOM(2008) 394 v konečnom znení] — „Najskôr myslieť v malom“ – Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ INICIATÍVY SMALL BUSINESS ACT (SBA)?

V oznámení sa stanovuje niekoľko zásad, ktoré majú podporiť podnikanie v EÚ a uľahčiť malým podnikom dosiahnuť prosperitu.

Obsahuje aj legislatívne návrhy, ktoré by sa mali realizovať na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni v krajinách EÚ.

Ide o nezáväzný dokument, ktorý však schválila Rada a získal si podporu Európskej rady a Európskeho parlamentu.

HLAVNÉ BODY

Hlavnými prioritami iniciatívy SBA sú podpora podnikania, zlepšenie prístupu k financiám, zníženie regulačnej záťaže a zlepšenie prístupu k trhom a internacionalizácii.

Tieto priority sú stanovené v 10 zásadách, ktorými sa má riadiť navrhovanie a vykonávanie politík na úrovni EÚ a v krajinách EÚ:

 • 1.

  vytvoriť prostredie, v ktorom môžu podnikatelia a rodinné podniky rásť a byť odmeňovaní za svoje podnikateľské úsilie;

 • 2.

  zabezpečiť, aby čestní podnikatelia, ktorí zbankrotovali, mohli rýchlo dostať druhú šancu;

 • 3.

  vytvárať pravidlá podľa zásady „najskôr myslieť v malom“;

 • 4.

  zariadiť, aby orgány verejnej správy reagovali na potreby malých a stredných podnikov (MSP);

 • 5.

  prispôsobiť nástroje verejnej politiky potrebám MSP: uľahčiť MSP účasť na verejnom obstarávaní a lepšie využiť prostriedky štátnej pomoci pre MSP;

 • 6.

  uľahčiť MSP prístup k financiám a vytvoriť právne a podnikateľské prostredie, ktoré bude podporovať včasné úhrady obchodných transakcií;

 • 7.

  nabádať MSP na lepšie využívanie príležitostí, ktoré ponúka jednotný trh EÚ;

 • 8.

  podporovať zvyšovanie zručností v MSP a všetky formy inovácií;

 • 9.

  umožniť MSP premieňať environmentálne výzvy na príležitosti;

 • 10.

  povzbudzovať a podporovať MSP tak, aby mohli ťažiť z rastúcich trhov.

Európska komisia pri preskúmaní iniciatívy SBA v roku 2011 zistila, že:

 • väčšina iniciatív bola prijatá;
 • zo štyroch legislatívnych návrhov nebol prijatý iba štatút európskej súkromnej spoločnosti;
 • existujú rozdiely v prístupoch krajín EÚ k vykonávaniu a rozdielne výsledky;
 • väčšina krajín EÚ prijala ciele na zníženie administratívnej záťaže, ale nie všetky ich dosiahli.

V preskúmaní sa navrhli aj nové opatrenia s cieľom začleniť iniciatívu SBA do stratégie Európa 2020. Išlo napríklad o tieto opatrenia:

 • presadzovanie zásady „len raz“ v súvislosti s administratívnymi orgánmi pri žiadostiach o informácie alebo dokumenty;
 • zlepšenie prístupu k financiám prostredníctvom úverových záruk s cieľom pomôcť malým a stredným podnikom vyrovnať sa s výzvami globalizácie a zmeny klímy;
 • spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb, ktorý má pomôcť firmám v rámci jednotného trhu.

Pri verejnej konzultácii k iniciatíve SBA v roku 2014 sa zistilo, že došlo k pokroku, ale:

 • najväčším problémom naďalej zostáva administratívna a právna záťaž;
 • prístup k financovaniu je stále ťažký aj napriek prijatým opatreniam;
 • je potrebné ďalšie úsilie, pokiaľ ide o prístup k trhom, najmä čo sa týka zlepšenia väzieb medzi existujúcimi programami EÚ.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o iniciatíve „Small Business Act“ pre Európu.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: „Najskôr myslieť v malom“ – Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu [KOM(2008) 394 v konečnom znení z 25. júna 2008]

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu [KOM(2011) 78 v konečnom znení z 23. februára 2011]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Vhodnosť právnych predpisov EÚ [COM(2012) 746 final z 12. decembra 2012]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Akčný plán pre podnikanie 2020 – Opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe [COM(2012) 795 final z 9. januára 2013]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Inteligentná regulácia – Plnenie potrieb malých a stredných podnikov [COM(2013) 122 final zo 7. marca 2013]

Posledná aktualizácia 24.02.2016

Top