Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky systém pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov (návrh)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Európsky systém pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov (návrh)

Tento návrh nariadenia má v úmysle jednotným registračným systémom nahradiť vnútroštátne postupy podávania správ a povoľovania, ktoré sa týkajú dopravcov rádioaktívnych materiálov. Vykonanie tohto nariadenia by malo prispieť k zjednodušeniu postupov a zníženiu administratívnej záťaže, pričom budú naďalej platiť vysoké úrovne ochrany pred žiarením.

NÁVRH

Návrh nariadenia Rady z 30. augusta 2011, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov [COM(2011) 518 v konečnom znení – zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].

SÚHRN

Cieľom tohto návrhu je zaviesť európsky systém pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov *. Hlavnou úlohou je zabezpečenie ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.

Tento návrh sa vzťahuje na všetkých dopravcov vykonávajúcich prepravu rádioaktívnych materiálov v rámci Európskej únie (EÚ), z tretích krajín do EÚ a z EÚ do tretích krajín. Nevzťahuje sa na dopravcov prepravujúcich rádioaktívne materiály prostredníctvom leteckej alebo námornej dopravy.

Registrácia dopravcov

Dopravcovia sú povinní zaregistrovať sa v elektronickom systéme registrácie dopravcov (ESCReg). Tento systém umožňuje obmedzený a bezpečný prístup k príslušným orgánom členských štátov, registrovaným dopravcom a žiadateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice o ochrane osobných údajov. Ak je žiadateľ usadený v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, žiadosť spracuje príslušný orgán * členského štátu, v ktorom má žiadateľ hlavné sídlo. Ak je žiadateľ usadený v tretej krajine, žiadosť spracuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom dopravca plánuje prvý raz vstúpiť na územie EÚ.

Každý členský štát určí príslušný orgán a národné koordinačné stredisko pre prepravu rádioaktívnych materiálov.

Ak príslušný orgán odmieta vydať osvedčenie o registrácii dopravcu, žiadateľ sa môže odvolať.

Osvedčenie o registrácii uznajú všetky členské štáty, platí päť rokov a môže sa obnoviť.

Podmienky prepravy rádioaktívnych materiálov

Po zaregistrovaní môže dopravca vykonávať prepravu v celej EÚ. Počas prepravy musí mať dopravca kópiu osvedčenia o registrácii.

Vnútroštátne požiadavky na ohlasovanie a povoľovanie v tomto návrhu nariadenia sa môžu uplatňovať len na dopravcov týchto materiálov:

  • štiepny materiál;
  • vysokorizikový rádioaktívny materiál.

Držiteľ licencií či registrácií vydaných v súlade so smernicou o nebezpečenstvách vznikajúcich v dôsledku ionizujúceho žiarenia môže prepravovať rádioaktívne materiály bez zaregistrovania, ak je preprava súčasťou licencií alebo registrácií vo všetkých členských štátoch, kde sa preprava uskutočňuje.

Ak dopravca nespĺňa požiadavky tohto návrhu nariadenia, orgán členského štátu, v ktorom sa zistil nesúlad, môže pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť registráciu dopravcu. Voči takémuto dopravcovi sa dokonca môže začať trestné stíhanie.

Kontext

V roku 2008 Rada a Parlament prijali smernicu o preprave nebezpečného tovaru s cieľom zoskupiť všetky druhy vnútornej prepravy. Podľa smernice 96/29/Euratom, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, členské štáty musia zaviesť systém registrácie podnikov a inštitúcií, ktoré zaobchádzajú s rádioaktívnymi materiálmi, t. j. vrátane dopravcov. V tomto návrhu nariadenia sa uvádza, že registrácia bude centralizovaná, aby sa uľahčila preprava v rámci EÚ.

Kľúčové pojmy použité v akte

  • Rádioaktívne materiály – akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje rádionuklidy a pri ktorom tak koncentrácia, ako aj celková aktivita zásielky prekračuje hodnoty špecifikované v nariadení o preprave rádioaktívnych materiálov
  • Príslušný orgán – akýkoľvek orgán poverený členským štátom vykonávaním úloh v súlade s týmto nariadením.

Referencie

Návrh

Úradný vestník

Postup

KOM(2011) 518 v konečnom znení

2011/0225/NLE

See also

  • Generálne riaditeľstvo pre energetiku – Jadrová energia, doprava (EN)

Posledná aktualizácia: 30.11.2011

Top