Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Žiarivky a výbojky s vysokou svietivosťou – požiadavky na ekodizajn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Žiarivky a výbojky s vysokou svietivosťou – požiadavky na ekodizajn

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 245/2009 – požiadavky na ekodizajn žiariviek a výbojok s vysokou svietivosťou

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa ním pravidlá na ekodizajn uplatniteľné na niektoré typy lámp, ktoré sú určené na použitie najmä na všeobecné účely osvetlenia s cieľom znížiť ich vplyv na životné prostredie.

HLAVNÉ BODY

Nariadenie sa vzťahuje najmä na:

 • žiarivky bez zabudovaného predradníka*;
 • výbojky s vysokou svietivosťou*;
 • predradníky* a svietidlá*, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje.

Požiadavky na ekodizajn

Týmto nariadením sa vymedzujú požiadavky na ekodizajn v šiestich postupných fázach (posledná fáza sa bude uplatňovať od roku 2018), pričom každá predstavuje postupné zvýšenie cieľov a/alebo rozšírenie rozsahu požiadaviek na nové podkategórie výrobkov. Tieto požiadavky sa vzťahujú na:

 • svetelné zdroje – musia spĺňať požiadavky na účinnosť, výkon a informácie. Rozličné typy svetelných zdrojov musia dosahovať určitú svetelnú účinnosť v každej kategórii výkonu a spĺňať požiadavky na životnosť svetelného zdroja a zachovanie svetelného toku. Výrobcovia musia takisto poskytovať informácie o viacerých prvkoch vrátane:
  • príkonu (množstvo energie potrebnej na svietenie žiarovky);
  • svetelného toku (množstvo svetla vytvoreného žiarovkou);
  • účinnosti;
  • koeficientu zachovania;
  • obsahu ortuti a
  • teploty farby svetelného zdroja.
 • predradníky – musia spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť a informácie. Keď sú svetelné zdroje zapnuté, predradníky musia dodržiavať minimálne hraničné hodnoty účinnosti. Výrobcovia predradníkov musia poskytovať informácie o koeficiente energetickej účinnosti výrobkov.
 • svietidlá – musia spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť, kompatibilitu a informácie. Spotreba energie svietidlami nesmie presiahnuť súčet spotreby energie zabudovaných predradníkov, keď svetelné zdroje nevyžarujú žiadne svetlo. Výrobcovia svietidiel musia poskytovať informácie o účinnosti všetkých predradníkov a svetelných zdrojov predávaných so svietidlami, ako aj pokyny na údržbu a demontáž.

Zhoda

Výrobcovia alebo ich zástupcovia sú povinní vykonať posúdenie zhody pred umiestnením výrobku využívajúceho energiu na trh.

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Vnútroštátne orgány krajín EÚ musia uplatňovať postupy dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o:

 • svetelné zdroje – testuje sa vzorkovacia séria aspoň dvadsiatich svetelných zdrojov toho istého modelu od toho istého výrobcu. Priemerné výsledky sa nesmú líšiť od medze, prahu alebo udávaných hodnôt viac ako o 10 %;
 • predradníky a svietidlá – testuje sa jedna samostatná jednotka. Získané výsledky nesmú prekračovať limitné hodnoty. Inak sa musia otestovať ďalšie tri jednotky.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 13. apríla 2009.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

 • Osvetlenie na webovej lokalite Európskej komisie.

* HLAVNÉ POJMY

Žiarivky bez zabudovaného predradníka: nízkotlakové ortuťové výbojky, v ktorých väčšinu svetla vyžaruje jedna alebo viac vrstiev fosforu aktivovaného ultrafialovým žiarením z výboja. Môžu byť jednopäticové alebo dvojpäticové a sú bez zabudovaného predradníka.

Výbojky s vysokou svietivosťou: svetelný zdroj, v ktorom je svetlo priamo alebo nepriamo vytvárané elektrickým výbojom v plyne, pare kovu alebo zmesi viacerých plynov a pár a v ktorých je oblúk vytvárajúci svetlo stabilizovaný teplotou steny a zaťaženie steny presahuje 3 watty na štvorcový centimeter.

Predradníky: zariadenia, ktoré slúžia najmä na obmedzenie prúdu svetelného zdroja (zdrojov) na požadovanú hodnotu.

Svietidlá: časti prístroja, ktoré distribuujú, filtrujú alebo transformujú svetlo vysielané z jedného alebo viacerých svetelných zdrojov a obsahujú všetky diely potrebné na podporu, upevnenie a ochranu svetelných zdrojov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/55/ES (Ú. v. EÚ L 76, 24.3.2009, s. 17 – 44)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 245/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 – 35)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 13.12.2016

Top