Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rádioaktívny odpad a vyhorené palivo - bezpečnostné pravidlá

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rádioaktívny odpad a vyhorené palivo - bezpečnostné pravidlá

Smernica 2011/70 - bezpečné nakladanie s jadrovým odpadom

AKT

Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ustanovujú sa ňou:

zásady, ktorými sa majú riadiť vnútroštátne politiky v oblasti rádioaktívneho odpadu a vyhoreného paliva z civilnej jadrovej činnosti;

rozsah vnútroštátnych legislatívnych, regulačných a organizačných rámcov;

pravidlá uloženia.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa od krajín EÚ vyžaduje, aby ich vnútroštátne politiky týkajúce sa vyhoreného paliva a rádioaktívneho odpadu vychádzali z týchto zásad:

vyprodukované množstvo musí byť čo najnižšie;

všetky kroky súvisiace so vznikom a nakladaním sú vzájomne závislé;

bezpečnosť je prioritou;

pôvodcovia musia znášať všetky náklady za všetky bezpečnostné požiadavky;

celý rozhodovací proces musí byť zdokumentovaný.

Každá krajina EÚ je zodpovedná za nakladanie s vlastným rádioaktívnym odpadom a vyhoreným palivom.

Každá krajina EÚ musí vykonávať vnútroštátny legislatívny, regulačný a organizačný rámec pre takýto materiál, ktorý zahŕňa:

vnútroštátny program pre nakladanie s odpadom;

bezpečnostné opatrenia pre nakladanie s odpadom;

systém udeľovania licencií pre činnosti v oblasti nakladania s odpadom;

opatrenia na presadzovanie bezpečnostných požiadaviek;

pridelené zodpovednosti pre rozličné fázy nakladania s odpadom;

informovanie verejnosti a jej účasť;

primerané finančné prostriedky.

Vnútroštátny program pre nakladanie s odpadom

Musí zahŕňať tieto údaje:

celkové ciele politiky s jasnými časovými rámcami;

inventár vyhoreného paliva a rádioaktívneho odpadu a odhady budúceho množstva;

plány na obdobie po uzatvorení úložiska;

pridelené zodpovednosti za vykonávanie programu;

posúdenie nákladov na vykonávanie vnútroštátneho programu;

systém/systémy financovania;

dohody uzatvorené s inými krajinami (v rámci EÚ aj mimo nej);

transparentnú informačnú politiku.

Regulačný orgán

Musí fungovať nezávisle od výrobcov a podporovateľov rádioaktívneho materiálu a jadrovej energie.

Systém udeľovania licencií

Spoločnosti, ktoré manipulujú s jadrovým odpadom, musia na tento účel požiadať o udelenie licencie. Následne nesú hlavnú zodpovednosť za bezpečné nakladanie s týmto odpadom.

Spoločnosť musí na získanie licencie preukázať, že dokáže:

bezpečne zriadiť, prevádzkovať a vyradiť jadrové zariadenie z prevádzky;

zaistiť bezpečnosť fázy po uzatvorení zariadenia.

Pravidelné preskúmania

Každá krajina musí každých 10 rokov vykonať vlastné hodnotenie a medzinárodné partnerské hodnotenie svojich vnútroštátnych rámcov, regulačných orgánov a/alebo vnútroštátnych programov s cieľom zabezpečiť, že sa v rámci všetkých dosahuje vysoká bezpečnostná úroveň.

Uloženie

Rádioaktívny odpad sa musí uložiť v krajine, v ktorej bol vyprodukovaný, pokiaľ neexistujú dohody s inými krajinami.

Ak sa má odpad prepraviť do krajiny mimo EÚ, zodpovednosť za bezpečnosť stále nesie krajina EÚ, v ktorej bol vyprodukovaný. Táto krajina musí zabezpečiť, aby krajina, ktorá odpad prijíma, mala:

uzatvorenú dohodu s EÚ o tom, ako náležite manipulovať s rádioaktívnym odpadom/vyhoreným palivom;

programy, ktoré sa týkajú nakladania s odpadom a jeho ukladania, ktoré sú v súlade s bezpečnostnými normami tejto smernice;

v prevádzke zariadenia s povolením ešte pred prepravou materiálu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 22. augusta 2011.

KONTEXT

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/70/Euratom

22. augusta 2011

23. augusta 2013

Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48 - 56

Posledná aktualizácia 16.09.2015

Top