Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku

Svetové energetické systémy prechádzajú veľkými zmenami, ktorých vplyv bude trvalý. Je nevyhnutné, aby Európska únia (EÚ) viedla svoje rôznorodé zdroje energie bezpečným a udržateľným smerom.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Energia 2020 - Stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku [COM(2010) 639 final z 10. novembra 2010]

SÚHRN

Svetové energetické systémy prechádzajú veľkými zmenami, ktorých vplyv bude trvalý. Je nevyhnutné, aby Európska únia (EÚ) viedla svoje rôznorodé zdroje energie bezpečným a udržateľným smerom.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Navrhuje sa v ňom nová energetická stratégia do roku 2020. Vychádza z už dosiahnutého pokroku, pričom stanovuje spôsoby na riešenie nových výziev a určuje kroky potrebné na splnenie strednodobých politických cieľov EÚ. Nová energetická stratégia sa sústreďuje na päť priorít.

HLAVNÉ BODY

Dosiahnutie energeticky efektívnej Európy. Existujúca súvislosť medzi hospodárskym rastom a rastúcou spotrebou energie sa musí prerušiť. Budovy a doprava môžu zohrať významnú úlohu, pričom verejné orgány môžu ísť príkladom.

Zabezpečenie voľného pohybu energie. Musí sa vytvoriť integrovanejší, prepojenejší a konkurencieschopnejší trh. Možno to zabezpečiť plným vykonávaním existujúcich právnych predpisov EÚ a vytvorením plánu, ktorý umožní presun energie z jednej krajiny do druhej.

Poskytovanie zaistenej, bezpečnej a cenovo dostupnej energie pre verejnosť a podniky. Mnohí používatelia nepoznajú možnosti, ktoré môže ponúknuť liberalizovaný trh s energiou. Tieto prínosy by ozrejmila spotrebiteľsky priaznivejšia politika založená na výhodách, ktoré prináša hospodárska súťaž.

Rozšírenie popredného postavenia Európy v oblasti energetických technológií a inovácií. EÚ nedokáže splniť svoje ambície na rok 2050 týkajúce sa vyradenia fosílnych palív z elektrickej energie a dopravy, ak nedôjde k významnej technologickej zmene. Strategický plán pre energetické technológie a šesť európskych priemyselných iniciatív (veterná energia, slnečná energia, bioenergia, inteligentné siete*, jadrové štiepenie a zachytávanie a ukladanie uhlíka*) majú za cieľ podnietiť potrebné inovácie.

Zabezpečenie silných medzinárodných partnerstiev. S mnohými výzvami, ktorým EÚ čelí - zmena klímy, prístup k rope a zemnému plynu, technologický rozvoj a energetická efektívnosť, sa stretávajú aj ostatné krajiny. Správne odpovede ľahšie nájdeme pri vzájomnej spolupráci so silnou účasťou EÚ.

HLAVNÉ POJMY

*Inteligentné siete - energetické siete, ktoré automaticky sledujú toky energie a prispôsobujú sa zmenám ponuky a dopytu.

*Zachytávanie a ukladanie uhlíka (CCS) - zachytávanie odpadového oxidu uhličitého (CO2), jeho preprava a uloženie, obvykle do podzemných úložísk, z ktorých nebude prenikať do atmosféry.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o stratégii Energia 2020.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Plán postupu v energetike do roku 2050 [KOM(2011) 885 v konečnom znení z 15. decembra 2011]

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top