Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energetická hospodárnosť budov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Energetická hospodárnosť budov

Budovy predstavujú 40 % celkovej spotreby energie v Európskej únii (EÚ). Tento sektor sa zväčšuje a s ním aj jeho dopyt po energii. Zavedením obmedzení EÚ zníži jeho energetickú závislosť a emisie skleníkových plynov a priblíži sa k svojmu cieľu na zníženie celkovej energetickej spotreby o 20 % do roku 2020.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov.

SÚHRN

Budovy predstavujú 40 % celkovej spotreby energie v Európskej únii (EÚ). Tento sektor sa zväčšuje a s ním aj jeho dopyt po energii. Zavedením obmedzení EÚ zníži jeho energetickú závislosť a emisie skleníkových plynov a priblíži sa k svojmu cieľu na zníženie celkovej energetickej spotreby o 20 % do roku 2020.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom tohto právneho predpisu je zlepšiť energetickú hospodárnosť budov v EÚ s prihliadnutím na rôzne klimatické a miestne podmienky. Stanovujú sa v ňom minimálne požiadavky a spoločná metodika. Vzťahuje sa na energiu použitú na vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie, vetranie a osvetlenie.

HLAVNÉ BODY

Vnútroštátne orgány musia stanoviť nákladovo efektívne minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Najneskôr každých päť rokov by sa mali preskúmať.

Musia sa vzťahovať na vykurovanie, prípravu teplej vody, klimatizáciu a veľké ventilačné systémy.

Komisia je zodpovedná za stanovenie metodiky na výpočet optimálnej úrovne nákladov na požiadavky energetickej hospodárnosti.

Nové budovy musia spĺňať minimálne normy a obsahovať vysokoúčinné alternatívne energetické systémy. Budovy, ktoré vlastnia a obývajú verejné orgány, by mali do 31. decembra 2018 dosahovať stav budovy s takmer nulovou spotrebou energie a ostatné nové budovy o dva roky neskôr.

Existujúce budovy, ktoré sú vo fáze významnej obnovy, musia zmodernizovať svoju energetickú hospodárnosť tak, aby vyhoveli požiadavkám EÚ.

Vnútroštátne orgány prevádzkujú systém vydávania certifikátov energetickej hospodárnosti. Certifikáty poskytujú potenciálnym kupujúcim alebo nájomcom informácie o energetickom hodnotení budovy a odporúčania nákladovo efektívnych zlepšení. Musia byť zahrnuté do všetkých inzerátov v komerčných médiách, keď sa priestory ponúkajú na predaj alebo prenájom.

Vnútroštátne orgány musia zabezpečiť, aby boli zavedené programy kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov.

Komisia do 1. januára 2017 posúdi pokrok dosiahnutý pri dosahovaní cieľov energetickej hospodárnosti a v prípade potreby predloží ďalšie návrhy.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 8. júla 2010.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o budovách na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

*Budova s takmer nulovou spotrebou energie - budova, ktorá má veľmi vysokú energetickú hospodárnosť. Požadované takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie by sa malo vo významnej miere pokryť energiou z obnoviteľných zdrojov vrátane energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej priamo na mieste alebo v blízkosti.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2010/31/EÚ

8. júla 2010

9. júla 2012

Ú. v. EÚ L 153, 18.6 2010, s. 13 - 35

SÚVISIACE AKTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 18 - 36).

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Finančná podpora energetickej účinnosti budov [COM(2013) 225 final z 18. apríla 2013]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Pokrok členských štátov na ceste k budovám s takmer nulovou spotrebou energie [COM(2013) 483 final/2 z 28. júna 2013].

Posledná aktualizácia 06.08.2015

Top