Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plán SET v oblasti vývoja nízkouhlíkových technológií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plán SET v oblasti vývoja nízkouhlíkových technológií

V rámci stratégie rozvoja nízkouhlíkového hospodárstva si Európska únia (EÚ) stanovila klimatické a energetické ciele do roku 2020. Technológia môže zohrávať významnú úlohu pri podpore dosahovania týchto cieľov. Plán SET je technologickým pilierom politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Investície do vývoja nízkouhlíkových technológií (Plán SET) [KOM(2009) 519 v konečnom znení zo 7. októbra 2009].

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ PLÁNU?

Európsky strategický plán energetických technológií (plán SET) sa zameriava na posilnenie rozvoja a využívania nízkouhlíkových technológií do roku 2020. Podporuje spoluprácu medzi krajinami EÚ, spoločnosťami a výskumnými inštitúciami, ktoré spojením zručností a zariadení môžu znížiť náklady. Pomáha tiež financovať projekty.

HLAVNÉ BODY

  • Európske priemyselné iniciatívy existujú pre rôzne formy energie. Percentuálny podiel elektriny, ktorú dokážu vyrobiť do roku 2020, sa uvádza v zátvorkách: veterná energia (20 %), slnečná energia (15 %), bioenergia (14 %).
  • Cieľom Európskej iniciatívy pre rozvodnú sieť elektrickej energie je umožniť, aby do roku 2020 50 % sietí v Európe integrovalo energiu z obnoviteľných zdrojov a efektívne reagovalo na ponuku a dopyt.
  • Zámerom iniciatívy pre zachytávanie a ukladanie uhlíka je zabezpečiť komerčnú životaschopnosť zapojených technológií.
  • Iniciatíva pre udržateľné jadrové štiepenie sa usiluje o uvedenie prvých prototypov IV. generácie do prevádzky do roku 2020.
  • Iniciatíva pre energetickú účinnosť by mala zabezpečiť, aby 25 až 30 tzv. inteligentných miest (t. j. mestá využívajúce digitálne technológie, ktoré im umožňujú ponúkať lepšie verejné služby občanom, lepšie využívať zdroje s menším vplyvom na životné prostredie) prevzalo vedúce postavenie pri prechode na nízkouhlíkovú budúcnosť.
  • Európska aliancia pre energetický výskum podporuje koordinovanú spoluprácu medzi vnútroštátnymi výskumnými ústavmi v rámci spoločných programov. Sprevádzajú ju snahy o vytvorenie centier vedy a výskumu.
  • Komisia skúma ďalšie technologické možnosti, ako je energia z obnoviteľných zdrojov na mori (napr. veterná energia, generátory energie z morského prílivu atď.), akumulácia energie a vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov. V oblasti jadrovej energie rieši otázky súvisiace s predĺžením životnosti zariadení a zneškodňovaním jadrového odpadu.
  • EÚ aktívne spolupracuje s mnohými medzinárodnými partnermi, napr. v rámci Strategického fóra EÚ pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite strategického plánu energetických technológií.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Energetické technológie a inovácie [COM(2013) 253 final z 2. mája 2013]

Posledná aktualizácia 05.08.2015

Top