Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekodizajn zariadení využívajúcich energiu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ekodizajn zariadení využívajúcich energiu

Zriadenie celoeurópskej právnej metodiky ekodizajnu* energeticky významných výrobkov je účinné a jednotné a predchádza sa ním zdvojovaniu alebo rozdielom medzi dobrovoľnými alebo regulačnými vnútroštátnymi iniciatívami.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov

SÚHRN

Zriadenie celoeurópskej právnej metodiky ekodizajnu* energeticky významných výrobkov je účinné a jednotné a predchádza sa ním zdvojovaniu alebo rozdielom medzi dobrovoľnými alebo regulačnými vnútroštátnymi iniciatívami.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zriaďuje sa v nej rámec minimálnych požiadaviek na ekodizajn, ktoré musí spĺňať tovar, ktorý spotrebúvajú energiu pred tým, ako sa môže používať alebo predávať v EÚ. Nevzťahuje sa na dopravu, ktorá sa používa na prepravu osôb alebo tovaru.

HLAVNÉ BODY

 • Požiadavky na ekodizajn sa vzťahujú na všetky fázy životného cyklu výrobku: od surovín, výroby, balenia a distribúciu až po montáž, údržbu, používanie a likvidáciu.
 • V každej fáze orgány vymenované krajinami EÚ posudzujú rôzne environmentálne aspekty. Overujú aspekty, ako sú spotrebovanie surovín a energie, predpokladané emisie a odpad a možnosti opätovného použitia, recyklácie a zhodnotenia.
 • Výrobcovia musia zostaviť ekologický profil* svojich výrobkov a použiť ho na posúdenie alternatívnych možností dizajnu.
 • Na výrobkoch, ktoré vyhovujú požiadavkám, sa uvádza označenie CE a môžu sa predávať kdekoľvek v EÚ.

Smernicou 2012/27/EÚ sa pozmenil právny predpis z roku 2009 s cieľom ďalšej podpory energetickej účinnosti*. Vnútroštátnym orgánom sa ukladajú tieto požiadavky:

 • stanoviť indikatívny národný cieľ energetickej účinnosti;
 • schváliť dlhodobú stratégiu obnovy bytových a komerčných budov;
 • od 1. januára 2014 obnoviť 3 % celkovej podlahovej plochy budov vo vlastníctve verejnej správy;
 • zaviesť národné povinné schémy energetickej účinnosti s cieľom dosiahnuť ročné úspory energie* vo výške 1,5 % u konečných zákazníkov v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020;
 • podriadiť veľké podniky nezávislým energetickým auditom od roku 2016;
 • zabezpečiť, aby zákazníkom bola účtovaná skutočná spotreba najmenej raz do roka;
 • informovať Komisiu o potenciáli účinnej kogenerácie* a diaľkového vykurovania a chladenia* do 31. decembra 2015.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

*Ekodizajn - začlenenie environmentálnych aspektov do dizajnu výrobku s cieľom zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobku počas celého životného cyklu.

*Ekologický profil - opis vstupov a výstupov (ako sú suroviny, emisie a odpad) súvisiacich s výrobkom počas jeho životného cyklu, ktoré majú význam z hľadiska ich environmentálneho vplyvu. Tieto vstupy a výstupy sú vyjadrené vo fyzických veličinách, ktoré možno zmerať.

*Energetická účinnosť - využívanie menšieho množstva energie na zabezpečenie rovnakých služieb. Príkladom výrobkov sú energeticky účinné chladničky a práčky.

*Úspora energia - zníženie služby alebo fungovanie bez služby s cieľom ušetriť energiu. Napríklad vypnutie svetla.

*Kogenerácia - súčasná výroba elektriny a tepla, pričom obidve sa využívajú.

*Diaľkové vykurovanie - vykurovacia sústava, ktorá umožňuje, aby sa energia, ktorá sa často nevyužije pri výrobe elektriny alebo v priemyselných procesoch, využila a doručila do bodu použitia.

*Diaľkové chladenie - centralizovaná výroba a distribúcia chladiacej energie. Chladná voda, ktorá sa prečerpáva v chladiacej sústave, sa používa na chladenie vzduchu, ktorý obieha vo ventilačných systémoch. Voda sa následne spätne privádza do výrobného závodu, v ktorom sa znova ochladí.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/125/ES

20. novembra 2009

20. novembra 2010

Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 - 35.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2012/27/EÚ

4. decembra 2012

5. júna 2014

Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1 - 56.

Posledná aktualizácia 25.08.2015

Top