Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európsky energetický program pre oživenie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európsky energetický program pre oživenie

Prostredníctvom európskeho energetického programu pre oživenie (EEPR) sa poskytuje finančná pomoc v odvetví energetiky, predovšetkým na zavedenie vzájomne prepojených infraštruktúr, výrobu energie založenej na obnoviteľných zdrojoch energie, ukladanie uhlíka a podporu energetickej hospodárnosti.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zameriava sa na zriadenie EEPR na financovanie projektov v kľúčových oblastiach odvetvia energetiky: infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike, veterná energia na mori a zachytávanie a ukladanie uhlíka.

HLAVNÉ BODY

  • V programe sa financujú projekty infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike, ktoré sa zameriavajú na zabezpečenie a diverzifikáciu zdrojov energie a dodávok, zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti interoperability (t. j. vzájomnej prepojenosti) sietí, rozvoj a optimalizáciu kapacity sietí a na prepojenie obnoviteľnej energie s energetickou sústavou alebo sieťou.
  • Financovanie projektov veternej energie na mori* sa poskytuje vtedy, keď spĺňajú určité kritériá, v ktorých sa prihliada na výstavbu infraštruktúry, inovačné prvky projektu a prínos projektu pre existujúcu sústavu veternej energie.
  • Financovanie na projekty zachytávania a ukladania uhlíka* sa poskytuje vtedy, keď projekt preukáže, že je schopný zachytiť najmenej 80 % oxidu uhličitého (CO2) v priemyselných zariadeniach.
  • Súčasťou programu je aj finančný nástroj, prostredníctvom ktorého sa podporuje rozvoj projektov súvisiacich s energetickou účinnosťou. Európsky fond energetickej hospodárnosti zriadený v roku 2011 prevzal úlohu prideľovania finančných prostriedkov na projekty, ktoré podporujú energetickú hospodárnosť.
  • Celkový rozpočet programu dosahuje 3,98 miliardy EUR, pričom približne 2,3 miliardy EUR je vyhradených na projekty infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike, 565 miliónov EUR na projekty veternej energie na mori, 1 miliarda EUR na zachytávanie a ukladanie uhlíka a 146 miliónov EUR na finančný nástroj.

KONTEXT

EEPR je súčasťou plánu na oživenie hospodárstva, ktorý bol vytvorený s cieľom napraviť dôsledky finančnej a energetickej krízy, ktoré mali vplyv na európske hospodárstvo v roku 2008.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

*Projekty veternej energie na mori - veterné elektrárne na mori.

*Zachytávanie a ukladanie uhlíka - spôsob zmierňovania zmeny klímy, ktorý spočíva v zachytávaní CO2 z priemyselných zariadení, jeho preprave do úložiska a jeho vtlačenia do geologických útvarov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 663/2009

1. augusta 2009

-

Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 31 - 45

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1233/2010

30. decembra 2010

-

Ú. v. EÚ L 346, 30.12.2010, s. 5 - 10

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie [COM(2013) 791 final z 18. novembra 2013].

Pracovný dokument útvarov Komisie - Hodnotenie v polovici trvania európskeho fondu energetickej hospodárnosti pripojené k dokumentu: Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie [SWD(2013) 457 final z 18. novembra 2013].

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie [COM(2014) 669 final z 28. októbra 2014].

Posledná aktualizácia 13.08.2015

Top