Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Núdzové zásoby ropy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Núdzové zásoby ropy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/119/EC, ktorou sa krajinám EÚ ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Cieľom tejto smernice je zabezpečiť dodávky ropy Európskej únie (EÚ) požadujúc od vlád, aby udržiavali minimálnu úroveň ropy a/alebo zásob ropných výrobkov.
 • Vymedzujú sa v nej postupy na ich uvoľnenie v prípade veľkého nedostatku.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia:
  • udržiavať celkové ropné zásoby na úrovni zodpovedajúcej aspoň 90 dňom priemerného denného dovozu alebo 61 dňom spotreby, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia;
  • zabezpečiť, aby boli zásoby ľahko dostupné a prístupné v prípade núdze;
  • viesť aktualizovanú evidenciu svojich núdzových zásob a každoročne posielať tieto údaje Európskej komisii do 25. februára;
  • udržiavať aktualizovanú evidenciu osobitných zásob, ako napríklad automobilový a letecký benzín, ktoré sa udržiavajú na ich území a zasielať Komisii tieto údaje do 15 dní od jej žiadosti o ich poskytnutie;
  • zasielať Komisii mesačné výkazy o objeme obchodných zásob udržiavaných na ich území;
  • mať pripravené pohotovostné plány, aby mohli reagovať na vážne narušenie dodávok a aby boli schopné čiastočne alebo úplne uvoľniť svoje núdzové zásoby, a to rýchlo a účinne;
  • umožniť spoločnostiam a iným subjektom, ktorým je uložená povinnosť udržiavať ropné zásoby, aby mali právo za určitých podmienok postúpiť niektoré z týchto povinností.
 • Krajiny EÚ môžu zriadiť ústredné subjekty správy zásob s cieľom obstarávať, udržiavať alebo predávať zásoby ropy v súlade so požiadavkami smernice.
 • Úrovne dovozu a spotreby použité na výpočet minimálnej úrovne zásob sú založené na údajoch z predchádzajúceho roku.
 • Poradná koordinačná skupina pre ropu a ropné výrobky pomáha Komisii pri analýze bezpečnosti dodávok pre EU.
 • Komisia môže v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi posúdiť postupy núdzovej pripravenosti.
 • Do 31. decembra 2015 mala Komisia preskúmať vykonávanie týchto právnych predpisov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 29. októbra 2009. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. EÚ L 265, 9.10.2009, s. 9 – 23)

Posledná aktualizácia 13.03.2017

Top