Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zlepšovanie palivovej úspornosti, brzdného výkonu a hladiny hluku pneumatík

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zlepšovanie palivovej úspornosti, brzdného výkonu a hladiny hluku pneumatík

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre

SÚHRN

Pneumatikami dobrej kvality možno výrazne znížiť palivovú spotrebu, a teda aj emisie CO2. S cieľom pomôcť spotrebiteľom pri výbere výrobku, ktorý má väčšiu palivovú úspornosť, lepší brzdný výkon za mokra a je menej hlučný, je potrebné zabezpečiť im jasné a relevantné informácie o kvalite pneumatiky.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Toto nariadenie sa zameriava na harmonizáciu informácií týkajúcich sa energetickej hospodárnosti pneumatík, ako aj ich brzdného výkonu za mokra a vonkajšieho hluku valenia.

HLAVNÉ BODY

Nariadenie sa vzťahuje na pneumatiky kategórií C1, C2 a C3* a do jeho pôsobnosti nepatria:

protektorové pneumatiky;

profesionálne offroadové pneumatiky;

pneumatiky určené výlučne na montáž na vozidlá registrované prvýkrát pred 1. októbrom 1990;

náhradné pneumatiky typu T* na dočasné použitie;

pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou než 80 km/h;

pneumatiky s menovitým priemerom ráfika, ktorý nepresahuje 254 mm alebo je 635 mm a viac;

pneumatiky vybavené doplnkovými zariadeniami na zlepšenie trakčných vlastností (napr. pneumatiky s kovovými hrotmi);

pneumatiky určené na montáž len na vozidlá určené výlučne na preteky.

Povinnosti dodávateľov pneumatík

Dodávatelia musia monitorovať označenie pneumatík kategórie C1, C2 a C3, ktoré sa doručujú distribútorom a spotrebiteľom. Súčasťou tohto označenia je nálepka, na ktorej sa musí uvádzať:

trieda palivovej úspornosti (písmená A až G);

trieda priľnavosti za mokra (písmená A až G); testovanie priľnavosti pneumatík za mokra je pozmenené a doplnené nariadeniami (EÚ) č. 228/2011 a (EÚ) č. 1235/2011;

nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia (v decibeloch).

Dodávatelia musia vykázať tieto informácie verejne, napr. na webovej lokalite alebo v katalógoch.

Povinnosti distribútorov pneumatík

Distribútori musia zabezpečiť, aby označenia doručené dodávateľmi boli jasne viditeľné na pneumatikách, ktoré sú vystavené alebo skladované na predajnom mieste. Ak pneumatiky spotrebitelia nemôžu vidieť, tieto údaje musia spotrebiteľom poskytnúť samotní distribútori.

Povinnosti dodávateľov automobilov a distribútorov automobilov

Ak si spotrebitelia môžu vybrať pneumatiky, dodávatelia automobilov a distribútori automobilov im musia za každú možnosť poskytnúť informácie o výkonnosti týkajúcej sa palivovej úspornosti, brzdenia za mokra a hluku valenia.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 11. októbra 2010.

HLAVNÉ POJMY

*Pneumatiky kategórií C1, C2 a C3 – sú vymedzené v nariadení (ES) č. 661/2009:

pneumatiky kategórie C1 – predovšetkým pre automobily;

pneumatiky kategórie C2 – predovšetkým pre ľahké úžitkové vozidlá, ako sú dodávky;

pneumatiky kategórie C3 – predovšetkým pre ťažké nákladné vozidlá (kamióny a autobusy).

*Náhradné pneumatiky na dočasné použitie typu T – sú konštruované na použitie pri hustiacom tlaku vyššom, ako je tlak stanovený pre normálne a zosilnené pneumatiky.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1222/2009

11. januára 2010

Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46 – 58

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 228/2011

29. marca 2011

Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2011, s. 1 – 16

Nariadenie (EÚ) č. 1235/2011

20. decembra 2011

Ú. v. EÚ L 317, 30.11.2011, s. 17 – 23

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1 – 24). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 17.10.2015

Top