Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usmernenia pre politiky zamestnanosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Usmernenia pre politiky zamestnanosti

Usmernenia Rady poskytujú orientačné body pre koordináciu politík zamestnanosti členských štátov Európskej únie (EÚ). Tieto usmernenia vychádzajú zo strategických cieľov stratégie Európa 2020 a majú podporovať reformy v záujme udržateľného rastu, ktorý sa odvíja od poznatkov a inovácie.

AKT

Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov.

SÚHRN

Členské štáty EÚ zohľadňujú usmernenia pre politiky zamestnanosti pri tvorbe svojich politík a stanovovaní vnútroštátnych cieľov. Aktuálne usmernenia budú platné do konca roku 2014.

Usmernenia nadväzujú na hlavné smery hospodárskych politík a spolu s nimi tvoria integrované usmernenia pre stratégiu Európa 2020. Takisto tvoria základ spoločnej správy EÚ o zamestnanosti.

Zvyšovanie účasti na trhu práce

EÚ si zaumienila zvýšiť zamestnanosť žien a mužov vo veku 20 - 64 rokov na 75 % do roku 2020. Členské štáty musia vo svojich politikách presadzovať účasť mladých ľudí, starších pracovníkov, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a legálnych prisťahovalcov na trhu práce. Takisto musia zamestnanosť zatraktívniť, a to tak, že sa zamerajú na flexiistotu, mobilitu pracovníkov a vyváženosť pracovného a súkromného života, a podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, podnikanie či väčšiu tvorbu pracovných miest, a to aj v oblasti starostlivosti a ekologických pracovných miest.

Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily

Produktivitu a zamestnateľnosť pracovníkov je možné zvýšiť prostredníctvom rozvoja nových zručností, ktoré zodpovedajú potrebám trhu práce. Členské štáty musia rozšíriť kapacitu systémov vzdelávania a odbornej prípravy a prispôsobiť ich spoločenským trendom v súlade s nízkouhlíkovým hospodárstvom, ktoré účinné využíva zdroje.

Opatrenia sa musia zameriavať na vysokokvalitné počiatočné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a odborná príprava musí byť otvorená pracovníkom s nízkou alebo vysokou kvalifikáciou.

Členské štáty by mali takisto podporovať pracovnú mobilitu, a to prostredníctvom systémov uznávania kompetencií, ktoré už ľudia nadobudli.

Zlepšovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy

Do roku 2020 by sa miera predčasného ukončenia štúdia mala znížiť na menej ako 10 % a podiel obyvateľov vo veku 30 - 34 rokov, ktorí majú ukončené terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, by sa mal zvýšiť aspoň na 40 %. Členské štáty musia podporovať celoživotné vzdelávanie, medzinárodnú mobilitu učiteľov a študentov, rozvoj kvalifikačných rámcov poskytujúcich flexibilné možnosti vzdelávania a partnerstvá s podnikmi.

Odstraňovanie sociálneho vyčlenenia

V stratégii Európa 2020 sa presadzuje sociálne začlenenie a odstraňovanie chudoby, aby 20 miliónov ľudí viac nemuselo čeliť riziku chudoby a vylúčenia.

Členské štáty by mali posilniť zamestnanosť osôb, ktoré sú najviac vzdialené od trhu práce s cieľom posilniť ich postavenie a odstraňovať chudobu zamestnaných.

Vnútroštátne politiky musia zaručovať prístup k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám, a to aj v sociálnom sektore. Súčasne by mali modernizovať a podporovať systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy.

Členské štáty by mali napokon podporovať sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu a presadzovať rovnaké príležitosti a odstraňovanie diskriminácie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie 2010/707/EÚ

21.10.2010

-

Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Rozhodnutie 2013/208/EÚ

22.4.2013

-

Ú. v. EÚ L 118, 22.4.2013

Rozhodnutie 2014/322/EÚ

14.5.2014

-

Ú. v. EÚ L 165, 4.6.2014

Posledná aktualizácia: 28.07.2014

Top