Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samostatne zárobkovo činné osoby – rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samostatne zárobkovo činné osoby – rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2010/41/EÚ o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa uvádza do účinnosti zásada rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami.

HLAVNÉ BODY

 • Právny predpis sa vzťahuje na všetky samostatne zárobkovo činné osoby (osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť na vlastný účet) a na ich manželov/-ky alebo životných partnerov.
 • Rovnaké zaobchádzanie znamená, že vo verejnom alebo súkromnom sektore nesmie dochádzať k žiadnej priamej* ani nepriamej* diskriminácii na základe pohlavia. Obťažovanie*, sexuálne* alebo iné, sa považuje za diskrimináciu na základe pohlavia.
 • Krajiny EÚ môžu prijať pozitívne opatrenia, napríklad podpora podnikateľských iniciatív medzi ženami, s cieľom zaistiť úplnú rovnosť medzi pracujúcimi mužmi a ženami v praxi.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť:
  • aby podmienky na založenie podniku s manželom/manželkou alebo so životným partnerom/životnou partnerkou neboli ťažšie ako pre iné osoby;
  • aby manželia/manželky a životní partneri/životné partnerky mohli využívať systémy sociálnej ochrany;
  • aby sa samostatne zárobkovo činným ženám a manželkám a životným partnerkám mohla priznať dávka v materstve v trvaní aspoň 14 týždňov;
  • aby súdne alebo správne konania boli dostupné všetkým osobám, ktoré sa domnievajú, že ich práva týkajúce sa rovnakého zaobchádzania neboli dodržané;
  • aby za stratu alebo škodu, ktorú mohla osoba utrpieť, bola k dispozícii skutočná a účinná kompenzácia alebo náprava;
  • aby mali príslušné vnútroštátne orgány právomoc propagovať, analyzovať, monitorovať a podporovať rovnaké zaobchádzanie u všetkých osôb, na ktoré sa vzťahuje tento právny predpis;
  • aby sa pri vypracovaní a vykonávaní zákonov, nariadení, administratívnych ustanovení, politík a činností, na ktoré sa vzťahuje tento právny predpis, uplatňovalo rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi;
  • aby bol obsah právneho predpisu čo najznámejší.
 • Krajiny EÚ mali povinnosť poskytnúť Európskej komisii všetky relevantné informácie o vykonávaní smernice do 5. augusta 2015.
 • Komisia na základe národných správ predloží Európskemu parlamentu a Rade správu najneskôr 5. augusta 2016.
 • Komisia má svoje vlastné webové sídlo pre ženy podnikateľky.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 4. augusta 2010. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 5. augusta 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti „Zamestnanie a odborná príprava“ na webovom sídle Európskej komisie.

HLAVNÉ POJMY

* Priama diskriminácia: keď sa s jednou osobou zaobchádza menej priaznivo ako s inou z dôvodu pohlavia.

* Nepriama diskriminácia: keď by sa v dôsledku zdanlivo neutrálneho pravidla, kritéria alebo praxe obzvlášť znevýhodnili osoby jedného pohlavia.

* Obťažovanie: keď sa nežiaducim správaním porušuje dôstojnosť osoby alebo sa ním vytvára zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, pokorujúce alebo urážlivé prostredie.

* Sexuálne obťažovanie: akákoľvek forma nežiaduceho verbálneho, neverbálneho alebo fyzického správania sexuálnej povahy.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1 – 6)

Posledná aktualizácia 28.06.2016

Top