Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programy na podporu rozvoja mikrofinancovania v Európskej únii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programy na podporu rozvoja mikrofinancovania v Európskej únii

Od roku 2010 Európska únia (EÚ) vytvára programy na rozvoj mikrofinancovania v Európe a sprístupnenia úveru osobám a niektorým podnikom, ktoré majú sťažený prístup k tradičnému úveru.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 283/2010/EÚ z 25. marca 2010, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

SÚHRN

Mikrofinancovanie zahŕňa záruky, mikroúvery (do 25 000 EUR), vlastné imanie a kvázi vlastné imanie poskytnuté osobám a mikropodnikom, ktoré majú sťažený prístup k úverom. Prvý európsky nástroj na rozvoj tohto druhu financovania v EÚ bol vytvorený v roku 2010 (rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania).

Tento nástroj, ktorý disponoval rozpočtom 100 miliónov EUR na štyri roky (2010 - 2013) bol určený na lepšie sprístupnenie mikrofinancovania pre tieto cieľové skupiny:

  • nezamestnaní, osoby, ktorým hrozí strata zamestnania, nepracujúca populácia, osoby, ktorým hrozí sociálne vylúčenie a zraniteľné osoby, ktoré si želajú vytvoriť alebo rozšíriť vlastný mikropodnik;
  • mikropodniky, najmä tie, ktoré zamestnávajú osoby vymenované v predchádzajúcom bode.

Na obdobie rokov 2014 - 2020 bola táto iniciatíva zahrnutá do osi Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie v rámci programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie [EaSI - nariadenie (EÚ) č. 1296/2013], ktorý nadviazal na nástroj mikrofinancovania Progress. Táto os disponuje 21 % celkového rozpočtu EaSI, t. j. 193 miliónmi EUR na sedem rokov.

Tento nový nástroj umožňuje cieľovým skupinám a podnikom získať ľahší prístup k mikrofinancovaniu, a súčasne je jeho cieľom:

  • budovať inštitucionálne kapacity poskytovateľov mikroúverov;
  • uľahčiť prístup k financovaniu sociálnym podnikom s obratom alebo ročnou súvahou do 30 miliónov EUR prostredníctvom poskytnutia vlastného imania, kvázi vlastného imania, úverových nástrojov a grantov až do výšky 500 000 EUR.

Os Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie je prístupná pre verejné a súkromné orgány usídlené v členských štátoch EÚ, krajinách EZVO a v kandidátskych krajinách (alebo potenciálnych kandidátskych krajinách), pokiaľ poskytujú mikrofinancovanie osobám a mikropodnikom alebo financovanie sociálnym podnikom. Podpora EÚ sa vykonáva najmä prostredníctvom finančných nástrojov ustanovených vo finančných nariadeniach Únie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 283/2010/EÚ

8. apríla 2010

-

Ú. v. EÚ L 87, 7.4.2010

Nariadenie (EÚ) č. 1296/2013

21. decembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013

Posledná aktualizácia: 09.06.2014

Top