Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európa 2020 – stratégia Európskej únie pre rast a zamestnanosť

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európa 2020 – stratégia Európskej únie pre rast a zamestnanosť

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2010) 2020 v konečnom znení] – Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu

AKÝ JE CIEĽ STRATÉGIE EURÓPA 2020?

Stratégia Európa 2020 má zabezpečiť, aby hospodárske oživenie Európskej únie (EÚ) po ekonomickej a finančnej kríze podporoval rad reforiem s cieľom vybudovať pevné základy pre rast a tvorbu pracovných miest do roku 2020. Stratégia má riešiť štrukturálne slabiny európskeho hospodárstva a ekonomické a sociálne problémy, pričom prihliada aj na dlhodobejšie výzvy globalizácie, tlaku na zdroje a starnutie obyvateľstva.

HLAVNÉ BODY

 • Stratégia Európa 2020 by mala umožniť EÚ dosiahnuť rast, ktorý je:
  • inteligentný vďaka rozvoju znalostí a inovácie;
  • udržateľný na základe ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje;
  • inkluzívny so zameraním na posilnenie zamestnanosti a sociálnej a územnej súdržnosti.
 • Európska únia si v rámci tejto ambície stanovila päť hlavných cieľov, ktoré má dosiahnuť do roku 2020:
  • zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 – 64 rokov minimálne na 75 %;
  • investovať 3 % hrubého domáceho produktu do výskumu a vývoja;
  • znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 20 %, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 20 % a zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %;
  • znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 % a zvýšiť podiel obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním na najmenej 40 %;
  • znížiť počet osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 20 miliónov.
 • Podporu pre ciele stratégie Európa 2020 poskytuje ajsedem hlavných iniciatív na európskej úrovni a v krajinách EÚ: Inovácia v Únii, Mládež v pohybe, Digitálny program pre Európu, Európa efektívne využívajúca zdroje, Priemyselná politika vo veku globalizácie, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Európska platforma na boj proti chudobe.
 • Ďalšími pákami pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 na európskej úrovni sú jednotný trh, rozpočet EÚ a európska vonkajšia politika.

Vykonávanie stratégie v rámci európskeho semestra

 • Stratégia Európa 2020 sa vykonáva prostredníctvom hlavných smerov hospodárskych politík krajín EÚ a samotnej EÚ (odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184) a usmernení pre oblasť zamestnanosti krajín EÚ (rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1848).
 • Krajiny EÚ sú vyzvané, aby ciele stratégie Európa 2020 premietli do vnútroštátnych cieľov. Každý rok v apríli uverejňujú svoje národné programy reforiem, v ktorých stanovujú opatrenia prijaté na dosiahnutie týchto vnútroštátnych cieľov.
 • Európska komisia zodpovedá za monitorovanie pokroku. Prezentuje výročné preskúmanie rastu, posudzuje programy reforiem krajín EÚ a predkladá konkrétne odporúčania pre jednotlivé krajiny.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie – Európa 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu [KOM(2010) 2020 v konečnom znení, z 3. marca 2010]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Zhodnotenie vykonávania stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu [COM(2014) 130 final z 5. marca 2014]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Opatrenia v prospech stability, rastu a zamestnanosti [COM (2012) 299 final z 30. mája 2012]

Závery zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli z 25. a 26. marca 2010

Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 18.7.2015, s. 27 – 31)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1848 z 5. októbra 2015 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov na rok 2015 (Ú. v. EÚ L 268, 15.10.2015, s. 28 – 32)

Posledná aktualizácia 07.02.2017

Top