Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medziodvetvový sociálny dialóg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medziodvetvový sociálny dialóg

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 98/500/ES o podpore dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Toto rozhodnutie tvorí základ pre zriadenie Výborov pre medziodvetvový sociálny dialóg v rôznych oblastiach činnosti EÚ, v rámci ktorých sa môžu schádzať zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov (známi ako „sociálni partneri“) s cieľom prediskutovať rozvoj politík. Zohrávajú významnú rolu v súvislosti so širším európskym sociálnym dialógom*, ktorý je pilierom sociálneho modelu EÚ a správy vecí verejných.

HLAVNÉ BODY

 • Výbory pre medziodvetvový dialóg sa zriaďujú v tých odvetviach, v ktorých organizácie zastupujúce pracovníkov a zamestnávateľov z daného odvetvia spoločne prejavia záujem o účasť na dialógu na úrovni EÚ. Sú povinné:
  • vzťahovať sa k špecifickým odvetviam hospodárstva, ako napríklad bankovníctvo alebo poľnohospodárstvo;
  • skladať sa z organizácií, ktoré predstavujú uznaných národných sociálnych partnerov;
  • mať spôsobilosť rokovať o dohodách; a
  • zastupovať sociálnych partnerov z viacerých krajín EÚ;
  • mať štruktúru a zdroje na zabezpečenie účinnej účasti na práci na úrovni EÚ.
 • Každý výbor:
  • je vypočutý pri rozhodnutiach o rozvoji na úrovni EÚ, ktoré majú sociálny dosah v oblasti jeho pôsobnosti;
  • rozvíja a podporuje sociálny dialóg v rámci svojich právomocí;
  • má maximálne 66 členov s rovnakým počtom zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov;
  • spoločne s Európskou komisiou stanoví svoj vlastný rokovací poriadok;
  • sa schádza aspoň raz za rok;
  • je riadený zástupcom zamestnávateľov alebo zamestnancov alebo úradníkom Komisie;
  • v spolupráci s Komisiou pravidelne preveruje svoje činnosti.
 • Výbory pre medziodvetvový dialóg nahrádzajú predchádzajúce formy medziodvetvovej spolupráce medzi sociálnymi partnermi.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. mája 1998.

KONTEXT

Článkom 152 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa potvrdzuje záväzok EÚ podporovať európsky sociálny dialóg a uznáva sa ním autonómnosť európskych sociálnych partnerov.

Komisia od roku 1998 zriadila viac ako 40 výborov pre medziodvetvový sociálny dialóg. Zastrešujú približne 150 miliónov pracovníkov v EÚ v odvetviach, ako napríklad rozličné druhy dopravy, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, obchod, verejnoprospešné služby, konštrukcia strojného zariadenia a vybavenia, hotely a reštaurácie, a bankovníctvo.

Výsledkom dialógu bola dohoda o približne 900 rôznorodých právne záväzných aktoch.

Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej medziodvetvovému sociálnemu dialógu na webovej lokalite Európskej komisie.

HLAVNÝ POJEM

* Európsky sociálny dialóg: diskusie, konzultácie, rokovania a spoločná činnosť, do ktorých sa zapájajú obe strany odvetvia (zamestnávatelia a zamestnanci).

AKT

Rozhodnutie Komisie 98/500/ES z 20. mája 1998 o zriadení Výborov pre medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni (Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 27 – 28)

Následné zmeny rozhodnutia Komisie 98/500/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Pracovný dokument útvarov Komisie o fungovaní a potenciáli európskeho medziodvetvového sociálneho dialógu [SEK(2010) 964 v konečnom znení z 22. júla 2010]

Posledná aktualizácia 23.05.2016

Top