Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informovanie zamestnancov a porady so zamestnancami – európska zamestnanecká rada

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informovanie zamestnancov a porady so zamestnancami – európska zamestnanecká rada

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/38/ES – zriaďovanie európskej zamestnaneckej rady (alebo systému na účely informovania zamestnancov a porady s nimi, ktorí pracujú pre podniky s významom na úrovni Spoločenstva a pre skupiny podnikov)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je zaistiť právo na informovanie* zamestnancov a porady* s nimi v súvislosti s nadnárodnými otázkami, pokiaľ ide o podniky s významom na úrovni Spoločenstva* (ktoré majú aspoň 1 000 zamestnancov) alebo skupiny* spoločností. To sa dosiahne zriadením európskej zamestnaneckej rady alebo iných príslušných postupov.

HLAVNÉ BODY

  • Vedenie prostredníctvom európskych zamestnaneckých rád informuje zamestnancov a vedie s nimi porady na nadnárodnej úrovni o podnikateľských výsledkoch a o všetkých významných rozhodnutiach, ktoré by sa ich mohli dotýkať.
  • Ústredné vedenie je zodpovedné za poskytovanie informácií, na základe ktorých sa povoľuje vyjednávanie o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo postupy informovania zamestnancov a porady s nimi.
  • Ústredné vedenie a zástupcovia zamestnancov, ktorí sú členmi osobitného vyjednávacieho orgánu, hľadajú riešenia týkajúce sa podrobných podmienok.
  • Zástupcovia zamestnancov alebo všetci odborníci, ktorí im radia, nesmú poskytovať informácie, ktoré im boli výslovne poskytnuté ako dôverné.
  • Členovia európskych zamestnaneckých rád musia mať k dispozícii prostriedky potrebné na uplatňovanie práv vyplývajúcich z tohto právneho predpisu. Zahŕňa to odbornú prípravu zástupcov zamestnancov bez toho, aby to malo vplyv na ich mzdu.
  • Krajiny EÚ mohli pôvodne vylúčiť posádky obchodných lodí z uplatňovania tohto predpisu. Tieto však boli začlenené v zmene, ktorá sa prijala v októbri 2015 [smernica (EÚ) 2015/1794].

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 5. júna 2009. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 5. júna 2011.

KONTEXT

Útvary Komisie preskúmajú v roku 2016 vplyv vykonávania smernice 2009/38/ES a najmä vplyv, ktorý je výsledkom zmien vykonaných v smernici 94/45/ES (pôvodný právny predpis o európskych zamestnaneckých radách, ktorý bol nahradený smernicou 2009/38/ES).

HLAVNÉ POJMY

* Informovanie: prenos údajov zo strany zamestnávateľa pre zástupcov zamestnancov, aby mohli pochopiť problematiku a zhodnotiť jej vplyv.

* Porada: dialóg medzi ústredným vedením a zástupcami zamestnancov, ktorý umožňuje zástupcom zamestnancov vyjadriť stanovisko.

* Spoločnosť s významom na úrovni Spoločenstva: spoločnosť, ktorá má aspoň 1 000 zamestnancov vo viac ako jednej krajine EÚ a 150 zamestnancov minimálne v dvoch krajinách.

* Skupina podnikov s významom na úrovni Spoločenstva: skupina, ktorá má celkovo aspoň 1 000 zamestnancov, 2 spoločnosti v rôznych krajinách EÚ a 150 zamestnancov minimálne v dvoch z nich.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28 – 44)

Následné zmeny a opravy smernice 2009/38/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov (Ú. v. EÚ L 263, 8.10.2015, s. 1 – 5)

Posledná aktualizácia 18.01.2016

Top