Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie [KOM(2011) 567 v konečnom znení] – program modernizácie systémov vysokoškolského vzdelávania v EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V tomto oznámení sa vymedzujú kľúčové priority v oblasti vysokoškolského vzdelávania v EÚ. Program je určený na to, aby systémy vysokoškolského vzdelávania viac prispievali k dosahovaniu cieľov stratégie rastu Európa 2020.

Na toto oznámenie nadviazali dve správy Európskej komisii v rokoch 2013 a 2014 o zlepšení kvality výučby a vzdelávania v európskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a o nových spôsoboch výučby a vzdelávania.

HLAVNÉ BODY

V oznámení sa vymedzuje päť kľúčových prioritných oblastí, v ktorých musia krajiny EÚ, ako aj inštitúcie vysokoškolského vzdelávania konať, a zároveň sa v ňom stanovujú opatrenia, ktoré prijme EÚ na podporu ich úsilia.

 • 1.

  Zvyšovanie úrovne dosiahnutého vzdelávania – podľa jedného z cieľov stratégie Európa 2020 by do roku 2020 malo 40 % mladých ľudí dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie. Takisto sa odhaduje, že sa vytvorí jeden milión nových pracovných miest, ktoré si budú vyžadovať vysokoškolské zručnosti v oblasti výskumu.

 • Na tento účel sa v oznámení odporúča:
  • znížiť predčasné ukončovanie školskej dochádzky a prilákať viac ľudí do systému vysokoškolského vzdelávania, najmä prostredníctvom zapojenia žiakov zo znevýhodnených skupín a dospelých, ako aj prostredníctvom finančnej podpory;
  • zlepšiť podmienky pre priemysel, pokiaľ ide o investície do výskumu a inovácie, a vybaviť existujúcu pracovnú silu lepšími zručnosťami v oblasti výskumu;
  • vyvinúť jasné cesty napredovania od učňovského a iných typov vzdelania k vysokoškolskému vzdelaniu, a to aj mimo akademickej pôdy pre výskumných pracovníkov.

V štúdii z roku 2015 sa uvádza miera dokončenia a predčasného ukončenia vysokoškolského vzdelávania v Európe.

 • 2.

  Zlepšenie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania

 • V oznámení sa odporúča:
  • reagovať v učebných osnovách na súčasné a budúce potreby trhu práce prostredníctvom prognóz zručností a rastu, ako aj zapojením zamestnávateľov a inštitúcií trhu práce do návrhu a realizácie uvedených osnov, a to aj v oblasti odborného vzdelávania vo výskume;
  • využívať nové technológie s cieľom umožniť účinnejšie metódy výskumu a flexibilnejšie a viac personalizované vzdelávanie (napr. elektronické vzdelávanie);
  • zlepšiť pracovné podmienky, zabezpečiť kontinuálny profesionálny vývoj a zaviesť stimuly odmeňovania excelentnosti pre inštitúcie s cieľom pritiahnuť a udržať si vysokokvalifikovaných učiteľov a výskumných pracovníkov.
 • 3.

  Podpora mobility a cezhraničnej spolupráce – európski ministri pre vysokoškolské vzdelávanie stanovili cieľ, ktorým sa zvyšuje podiel študentov, ktorí musia absolvovať obdobie štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí, t. j. do roku 2020 o 20 %.

 • Na tento účel sa v oznámení odporúča:
  • systematicky zahŕňať mobilitu do osnov;
  • zlepšiť uznávanie diplomov a kreditov alebo prenosnosť grantov prostredníctvom porovnateľného a konzistentného používania ECTS a doplnku k diplomu a naviazania kvalifikácií na európsky kvalifikačný rámec;
  • zlepšiť prístup, podmienky zamestnávania a možnosti pokroku pre študentov, výskumných pracovníkov a učiteľov z iných krajín.
 • 4.

  Posilnenie „znalostného trojuholníka“ medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami

 • V oznámení sa odporúča:
  • podpora zo strany verejných politík, pokiaľ ide o partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikateľskou sférou prostredníctvom:
   • systémov odmeňovania a stimulov pre regionálny rozvoj,
   • spolupráce medzi viacerými odbormi
   • spolupráce medzi viacerými organizáciami a
   • obmedzenia prekážok v oblasti regulácie a administratívy pre medziodvetvové partnerstvá;
  • integrácia výsledkov výskumu a inovácie do vzdelávacej ponuky zo strany inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť rozvoj podnikateľských, kreatívnych a inovatívnych zručností.
 • 5.

  Zlepšenie správy a financovania

 • V oznámení sa odporúča:
  • zvýšiť efektívnosť nákladov z verejných investícií do vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom konkurenčných mechanizmov financovania zohľadňujúcich výsledky;
  • zvýšiť investície do vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom diverzifikácie zdrojov financovania a uľahčiť prístup k alternatívnym zdrojom financovania vrátane súkromných financií;
  • investovať do profesionálneho manažmentu;
  • zaviesť pružnejšie systémy spravovania a financovania s cieľom zabezpečiť väčšiu autonómnosť vzdelávacích inštitúcií a umožniť im stanoviť si vlastné strategické smerovanie.

Prínos EÚ

EÚ má v pláne podporiť snahu vnútroštátnych orgánov a inštitúcií v týchto piatich oblastiach, a to:

 • monitorovaním stratégie Európa 2020 a
 • zabezpečením toho, aby jej finančný rámec na roky 2014 – 2020 umožnil na základe rôznych príslušných politík podporu modernizácie vysokoškolského vzdelávania.

Opatrenia, ktoré má prijať Komisia zahŕňajú:

KONTEXT

Ďalšie informácie:

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Podpora rastu a zamestnanosti – program modernizácie európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (KOM(2011) 567 v konečnom znení z 20. septembra 2011)

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky: kľúčový príspevok k stratégii Európa 2020 (KOM(2011) 18 v konečnom znení z 31. januára 2011)

Odporúčanie Rady z 28. júna 2011 o politikách na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky (Ú. v. EÚ C 191, 1.7.2011, s. 1 – 6)

Závery Rady o znižovaní miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a podpore úspechu v škole (Ú. v. EÚ C 417, 15.12.2015, s. 36 – 40)

Posledná aktualizácia 14.06.2016

Top