Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Priority odborného vzdelávania a prípravy (2011 – 2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Priority odborného vzdelávania a prípravy (2011 – 2020)

Rada vymedzuje priority odborného vzdelávania a prípravy na roky 2011 – 2020, ako aj vnútroštátne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v kratšej lehote, a podporu, ktorú má poskytovať Európska únia (EÚ).

SÚHRN

Rada stanovuje priority kodanského procesu na obdobie rokov 2011 – 2020. Zámerom kodanského procesu je zlepšiť kvalitu a príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pomocou posilnenia spolupráce na európskej úrovni.

Tieto aktualizované ciele pomôžu pri plnení priorít a iniciatív stratégie Európa 2020. OVP sú zásadné pri dosahovaní dvoch z cieľov stratégie: do roku 2020 zvýšiť podiel osôb vo veku 30 – 34 rokov, ktoré ukončili terciárne vzdelávanie aspoň na 40 % a znížiť podiel žiakov, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, na menej ako 10 %.

Globálna vízia

Rada sa domnieva, že na dosiahnutie plnej účinnosti sa politiky OVP musia riadiť globálnym prístupom s prihliadnutím na sociálnu politiku a politiku v oblasti zamestnanosti.

Do roku 2020 by systémy OVP mali byť príťažlivejšie a prístupné pre všetkých a mali by poskytovať kvalitné vzdelávanie s vysokou relevantnosťou pre trh práce. Musia byť dostatočne pružné, aby umožňovali priepustnosť medzi jednotlivými systémami vzdelávania (školské vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie atď.). Kontinuálne OVP musia byť ľahko dostupné a viac orientované na zamestnanie. Musia sa zvýšiť možnosti na absolvovanie časti odborného vzdelávania alebo prípravy v zahraničí.

Prioritné ciele na roky 2011 – 2020

Vymedzilo sa niekoľko strategických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020. Každý z nich sprevádzajú krátkodobé ciele (2011 – 2014), ktoré sa majú dosahovať na vnútroštátnej úrovni, a takisto aj podrobnosti o podpore, ktorú poskytuje Európska únia (EÚ) v záujme ich naplnenia. Stanovilo sa šesť strategických cieľov, konkrétne:

 • zmeniť počiatočné OVP na príťažlivú možnosť vzdelávania. V krátkodobom horizonte sú vnútroštátne orgány vyzvané, aby presadzovali príťažlivosť OVP a aby súčasne podporovali činnosti umožňujúce študentom oboznámiť sa s rôznymi dostupnými druhmi odbornej práce a zamestnaniami;
 • zvyšovať excelentnosť, kvalitu a relevantnosť OVP pre trh práce. V rokoch 2011 až 2014 by sa mal dosiahnuť pokrok pri vytváraní vnútroštátnych referenčných rámcov na zabezpečenie kvality. Takisto by sa mala posilniť spolupráca medzi inštitúciami OVP a podnikmi, najmä organizovaním stáží pre učiteľov v podnikoch. Inštitúcie OVP by mali dostávať spätnú väzbu o zamestnateľnosti svojich absolventov;
 • umožniť pružný prístup k odbornej príprave a ku kvalifikáciám. Na vnútroštátnej úrovni a v krátkodobom horizonte by bolo potrebné preskúmať využívanie stimulov na účasť na OVP a práva a povinnosti zapojených zainteresovaných strán. Vnútroštátne orgány by mali tiež prijať primerané opatrenia na podporu účasti na kontinuálnom OVP. Do roku 2012 by sa malo vykonať prepojenie úrovní európskeho kvalifikačného rámca s úrovňami vnútroštátnych rámcov;
 • podporovať medzinárodnú mobilitu v oblasti OVP. Krajiny EÚ by v tomto záujme mali konkrétne podporovať študentov a odborníkov, aby sa zapojili do programu mobility, a taktiež podporovať miestne a regionálne orgány a inštitúcie OVP, aby si vytvorili stratégie internacionalizácie. Do učebného plánu by sa mala začleniť výučba jazykov;
 • podporovať inováciu, tvorivosť a podnikavosť, ako aj využívanie nových technológií. Na vnútroštátnej úrovni by sa mali podporovať partnerstvá medzi inštitúciami OVP, inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a strediskami zaoberajúcimi sa dizajnom, umením, výskumom či inováciou. Inštitúcie OVP by mali mať k dispozícii potrebné vybavenie, pokiaľ ide o nové technológie. Presadzovaním praktických skúseností by sa takisto mala podporovať podnikavosť;
 • zabezpečiť prístup k OVP pre všetkých, najmä zlepšením ich príspevku k riešeniu predčasného ukončenia školskej dochádzky. Mala by sa podporovať účasť skupín s nízkou kvalifikáciou alebo iných ohrozených skupín, a to prostredníctvom vhodných služieb poradenstva a podpory, nových technológií a existujúcich systémov monitorovania.

Rada zároveň vymedzuje päť prierezových cieľov:

 • zvýšiť zapojenie strán zainteresovaných v oblasti OVP a viac zviditeľniť výsledky dosiahnuté prostredníctvom európskej spolupráce;
 • koordinovať riadenie európskych a vnútroštátnych nástrojov v oblasti transparentnosti, uznávania, zabezpečenia kvality a mobility;
 • zintenzívniť spoluprácu medzi politikou OVP a inými relevantnými oblasťami politiky;
 • zlepšiť kvalitu a porovnateľnosť údajov pre tvorbu politiky EÚ v oblasti OVP;
 • účinne využívať podporu EÚ.

Kontext

Ciele vymedzené v záveroch boli potvrdené v Brugskom komuniké zo 7. decembra 2010, ktoré prijali ministri 33 európskych krajín, sociálni partneri a Európska komisia.

AKT

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o prioritách posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2011 – 2020 (Ú. v. EÚ C 324, 1.12.2010, s. 5 – 15)

Posledná aktualizácia 24.09.2015

Top