Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program pre mladých ľudí v oblasti vzdelávania a zručností

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Program pre mladých ľudí v oblasti vzdelávania a zručností

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(2010) 477 v konečnom znení] – Mládež v pohybe – aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej únii

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Jeho cieľom je poskytnúť komplexný balík politických iniciatív v oblasti vzdelávania a zamestnanosti pre mladých ľudí v Európskej únii (EÚ). Iniciatíva Mládež v pohybe je súčasťou stratégie Európa 2020 pre inteligentný a udržateľný rast.

HLAVNÉ BODY

  • Účelom iniciatívy Mládež v pohybe je posilniť niekoľko súčasných opatrení v prospech mladých ľudí, ako aj predstaviť nové opatrenia. Tieto opatrenia sa majú vykonať na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ na základe finančnej podpory z príslušných programov EÚ a štrukturálnych fondov.
  • Jednou z nových iniciatív (od roku 2013) je záruka pre mladých ľudí, ktorej cieľom je zaistiť, aby všetci mladí ľudia do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote štyroch mesiacov po tom, ako prídu o prácu alebo ukončia formálne vzdelanie.
  • Ďalším zameraním iniciatívy Mládež v pohybe je schopnosť mladých Európanov študovať a vzdelávať sa v zahraničí. K dosiahnutiu tohto cieľa pomáha program výmeny Erasmus+.
  • Cieľom siete poradcov v oblasti zamestnanosti a verejných služieb zamestnanosti krajín EÚ EURES je zlepšiť schopnosť mladých Európanov nájsť si prácu v EÚ. Tomuto cieľu slúži aj iniciatíva Europass, a to vytvorením štandardizovanej dokumentácie zručností a kvalifikácií na pomoc žiadateľom pri hľadaní práce kdekoľvek v EÚ.
  • Európskym monitorom voľných pracovných miest sa tiež podporuje iniciatíva Mládež v pohybe, a to sledovaním dopytu v oblasti zamestnania.
  • Cieľom osi mikrofinancovanie a sociálne podnikanie v rámci programu EaSi je pomôcť mladým podnikateľom v založení a rozšírení podnikov.
  • Všetky ďalšie iniciatívy, ako napríklad modernizácia vyššieho vzdelávania v EÚ, vytváranie celoeurópskeho strategického programu pre inovácie a zlepšovanie medziodvetvových prístupov k problematike mládeže, pomáhajú pri spĺňaní cieľov iniciatívy Mládež v pohybe.

KONTEXT

Pre splnenie cieľa stratégie Európa 2020 týkajúceho sa zvýšenia všeobecnej miery zamestnanosti osôb vo veku od 20 do 64 rokov na 75 % je dôležité znížiť vysokú úroveň nezamestnanosti mladých. V roku 2014 bolo nezamestnaných takmer 5 miliónov mladých ľudí (vo veku do 25 rokov). Predstavuje to mieru nezamestnanosti vo výške 21,7 %, čo je dvojnásobok miery nezamestnanosti dospelých osôb. Okrem toho 7,5 % Európanov vo veku od 15 do 24 rokov nebolo zamestnaných, ani sa nezúčastňovalo na vzdelávaní alebo odbornej príprave.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Mládež v pohybe – Iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej únii [KOM(2010) 477 v konečnom znení, 15.9.2010]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Závery Rady z 19. novembra 2010 o iniciatíve Mládež v pohybe – jednotný prístup v reakcii na výzvy, ktorým čelia mladí ľudia (Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 9 – 11)

Odporúčanie Rady z 28. júna 2011 – Mládež v pohybe – podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí (Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2011, s. 1 – 5)

Posledná aktualizácia 20.10.2016

Top