Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v Európe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v Európe

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Nový impulz pre európsku spoluprácu pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020 [KOM(2010) 296 v konečnom znení z 9. júna 2010]

SÚHRN

Európska únia sa snaží o modernizáciu odborného vzdelávania a prípravy (VET) s cieľom zvýšiť ich príťažlivosť a úlohu v celkovom programe rastu a zamestnanosti EÚ.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení sa navrhlo opätovné spustenie celoeurópskej spolupráce v oblasti VET, keďže prispieva k cieľom stratégie Európa 2020 a strategického rámca pre oblasť vzdelávania a prípravy (ET).

HLAVNÉ BODY

V oznámení sa stanovujú hlavné priority v oblasti odborného vzdelávania a prípravy zo strategického rámca ET.

Celoživotné vzdelávanie (LLL)*

 • Prístup k možnostiam prípravy sa musí rozšíriť, pretože viac ľudí mení povolanie.
 • Vyžaduje sa väčšia pružnosť v tom, ako dosahovať výsledky vzdelávania, ako ich hodnotiť a akým spôsobom možno získať kvalifikáciu.
 • Úloha zamestnávateľov, poskytovateľov prípravy a inštitúcií vyššieho vzdelávania pri skvalitňovaní VET sa musí posilniť.
 • Zručnosti nadobudnuté mimo formálneho vzdelávania a prípravy možno v prípade odborných kvalifikácií validovať prostredníctvom prístupu zameraného na výsledky na základe:

V oznámení sa zdôrazňuje aj naliehavá potreba medzištátnej mobility v oblasti VET.

Skvalitnenie VET

 • K navrhovaným opatreniam na zlepšenie kvality, efektívnosti a atraktívnosti VET patrí:

VET pomáha bojovať proti vylúčeniu zo spoločnosti a podporuje inkluzívny rast. Pre znevýhodnených študujúcich môže byť prospešnejšia prakticky zameraná výučba odohrávajúca sa mimo triedy, súvisiaca s trhom práce.

V oznámení sa apeluje aj na podporu tvorivosti a podnikavosti.

Ďalší vývoj

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) vydalo v roku 2015 monitorovaciu správu o pokroku v oblasti VET v rokoch 2010 – 2014.

Uvádza sa v nej, že dve tretiny krajín EÚ uskutočnili reformy odborného vzdelávania a prípravy najmä v súvislosti s kľúčovými kompetenciami a praktickou výučbou, so silnejšou interakciou medzi poskytovateľmi VET a zainteresovanými stranami z oblasti zamestnanosti.

Ďalší pokrok sa však stále vyžaduje v takých oblastiach, ako je:

 • podpora celoživotného vzdelávania;
 • mobilita a
 • validácia neformálneho vzdelávania*.

Ministri EÚ v roku 2015 vypracovali závery z Rigy. Navrhujú v nich nové strednodobé priority pre oblasť VET. Patrí k nim:

 • väčšia podpora pre praktickú výučbu;
 • rozšírenie prístupu k VET a
 • ďalšie posilňovanie kľúčových kompetencií v osnovách odborného vzdelávania a prípravy.

Význam VET sa zdôrazňuje aj v oznámení Európskej komisie Prehodnotenie vzdelávania a v odporúčaní Rady z roku 2013 k záruke pre mladých ľudí.

KONTEXT

Oznámenie priamo súvisí s kodanským procesom z roku 2002, ktorého cieľom je zlepšenie výsledkov, kvality a atraktívnosti VET v EÚ. Neskôr nasledovalo Bruggské komuniké z roku 2010, ktoré obsahovalo niekoľko krátkodobých návrhov pre oblasť VET.

HLAVNÉ POJMY

* Celoživotné vzdelávanie – učenie sa v priebehu života s cieľom zlepšiť si zručnosti, schopnosti, znalosti a kvalifikáciu.

* Neformálne vzdelávanie – učenie sa v „neformálnych“ situáciách (napríklad v športových kluboch alebo mládežníckych kluboch) na rozdiel od „formálneho“ vzdelávania (škola, univerzita atď.).

Posledná aktualizácia 14.10.2015

Top