Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európska spolupráca v oblasti mládeže (2010 - 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európska spolupráca v oblasti mládeže (2010 - 2018)

Cieľom Európskej spolupráce v oblasti mládeže na roky 2010 - 2018 je zlepšovať spoluprácu medzi krajinami Európskej únie (EÚ) pri poskytovaní lepších príležitostí pre mladých ľudí.

AKT

Uznesenie Rady z 27. novembra 2009 o obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 - 2018) (Úradný vestník EÚ C 311, 19.12.2009, s. 1 - 11)

SÚHRN

Cieľom Európskej spolupráce v oblasti mládeže na roky 2010 - 2018 je zlepšovať spoluprácu medzi krajinami Európskej únie (EÚ) pri poskytovaní lepších príležitostí pre mladých ľudí.

V ČOM SPOČÍVA SPOLUPRÁCA EÚ V OBLASTI MLÁDEŽE?

V uznesení Rady, ktoré bolo prijaté v roku 2009, sa ustanovuje obnovený rámec pre spoluprácu EÚ v oblasti mládeže na obdobie 2010 - 2018. Nasleduje za prvým rámcom prijatým v roku 2002 na obdobie rokov 2002 - 2009.

Hlavným cieľom tohto obnoveného rámca alebo stratégie EÚ pre mládež je zlepšovať účinnosť spolupráce a už zavedených opatrení a poskytovať lepšie výhody pre mladých ľudí v EÚ.

Táto stratégia má dva hlavné ciele:

  • vytvoriť viac príležitostí a rovných príležitostí pre mladých ľudí vo vzdelávaní a na trhu práce,
  • podporovať aktívne zapojenie mladých ľudí do spoločnosti.

Tieto ciele by sa mali splniť prostredníctvom podpory dialógu medzi mládežou a tvorcami politík s cieľom zvyšovať aktívne občianstvo, podporovať sociálnu integráciu a zabezpečovať začlenenie mladých ľudí do rozvoja politík EÚ.

Na tento účel sa presadzujú osobitné iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí, a iniciatívy na uplatňovanie hľadiska mládeže, a to v ôsmich osobitných oblastiach:

  • vzdelávanie a odborná príprava,
  • zamestnanosť a podnikanie,
  • zdravie a pohoda,
  • účasť mladých ľudí na demokratickom procese EÚ a v spoločnosti v súvislosti s osobitným štruktúrovaným dialógom EÚ (so zameraním na posilnenie postavenia mladých v roku 2014 a 2015),
  • dobrovoľnícka činnosť,
  • sociálne začlenenie,
  • mládež a svet s opatreniami zameranými na pomoc mladým ľuďom angažovať sa mimo EÚ alebo aby sa viac zapájali do oblastí, ako je zmena klímy, medzinárodná spolupráca a ľudské práva,
  • tvorivosť a kultúra.

Úloha krajín EÚ a Komisie

Európska komisia a krajiny EÚ sa vyzývajú k tomu, aby prijali opatrenia, ktoré prispejú k dosahovaniu cieľov stratégie pre mládež. Opatrenia v týchto oblastiach sa musia uplatňovať prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie, ktorá si vyžaduje politický záväzok krajín EÚ a osobitné pracovné metódy.

Hlavnými nástrojmi vykonávania stratégie EÚ pre mládež je vzájomné učenie sa medzi krajinami EÚ, zameranie na dôkazy, monitorovanie a podávanie správ, dialóg s mládežou a mobilizácia programov EÚ, ako je program Erasmus+.

V stratégii pre mládež EÚ sa takisto presadzuje zohľadňovanie problematiky mládeže aj v ďalších politických oblastiach, ktoré majú vplyv na životy mladých ľudí: zamestnanosť mladých (vrátane programu záruka pre mladých) a sociálne začlenenie (platforma EÚ proti chudobe a sociálnemu začleneniu) sú zrejmými príkladmi týchto politík.

Viac informácií nájdete na webových lokalitách Portálu pre mládež Európskej komisie a stratégie EÚ pre mládež. Pozri aj Správu EÚ o mládeži z roku 2015.

SÚVISIACE AKTY

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 20. mája 2014 o prehľade procesu štruktúrovaného dialógu vrátane sociálneho začlenenia mladých ľudí (Úradný vestník EÚ C 183, 14.6.2014, s. 1 - 4)

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 20. mája 2014 o pracovnom pláne Európskej únie pre mládež na roky 2014 - 2015 (Úradný vestník EÚ C 183, 14.6.2014, s. 5 - 11)

Posledná aktualizácia 22.09.2015

Top