Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vzdelávanie detí z migračného prostredia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vzdelávanie detí z migračného prostredia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Závery Rady – vzdelávanie detí z migračného prostredia

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ZÁVEROV?

 • V dokumente sa rieši problematika vzdelávania detí z migračného prostredia*. Je dôležitý na vytvorenie súdržnej spoločnosti a na to, aby sa z jednotlivcov stali aktívni a úspešní občania a aby naplno rozvinuli svoj potenciál.
 • Vyzýva krajiny EÚ a Európsku komisiu, aby na dosiahnutie týchto cieľov prijali súbor opatrení.

HLAVNÉ BODY

 • Vzdelávanie je dôležité na integráciu prisťahovalcov do spoločnosti EÚ. V prípade študentov z migračného prostredia sú na každej úrovni potrebné cielené opatrenia a väčšia flexibilita, ako aj poskytnutie podpory a príležitostí, aby naplno rozvinuli svoj potenciál.
 • Systémy vzdelávania, ktoré kladú veľký dôraz na rovnoprávnosť a zároveň i na kvalitu, a ktoré podporujú inkluzívny prístup na všetkých úrovniach, sa ukazujú ako najúčinnejšie pri riešení potrieb žiakov z migračného prostredia.
 • Kultúrna rozmanitosť by mala byť vítaná ako zdroj vitality a obohatenia. Podpora medzikultúrneho vzdelávania, pri rešpektovaní identity hostiteľskej krajiny, výmeny vedomostí a prehĺbenia porozumenia kultúry toho druhého, ako aj budovanie vzájomného rešpektu a boja proti predsudkom zabezpečia trvalý prínos pre všetkých.

Povinnosti krajín EÚ

Každá krajina EÚ by mala podniknúť kroky na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni a okrem iného:

 • vypracovať integrovaný prístup v tejto oblasti politiky na dosiahnutie uvedených cieľov,
 • vytvoriť alebo posilniť mechanizmy proti diskriminácii s cieľom podporovať sociálnu integráciu a aktívne občianstvo,
 • zlepšiť dostupnosť vzdelávania odstránením prekážok v školských systémoch,
 • zlepšiť kvalitu školského vzdelávania, okrem iného úsilím získať a udržať si najlepších pedagógov a posilniť vedúcu úlohu pedagógov v školách s nedostatočnými výsledkami,
 • zlepšiť prístup k vysokokvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v útlom detstve,
 • ponúknuť vzdelávanie lepšie prispôsobené individuálnym potrebám a individuálnu podporu, najmä deťom migrantov, ktoré dosahujú vo vzdelávaní nízku úspešnosť,
 • poskytovať špecializovanú odbornú prípravu zameranú na medzikultúrne kompetencie a vyrovnanie sa s jazykovou a kultúrnou rozmanitosťou pre vedenie škôl, pedagógov a administratívnych pracovníkov,
 • rozvíjať politiky na vyučovanie jazyka hostiteľskej krajiny, ako aj posúdenie možností žiakov z migračného prostredia udržať si a rozvíjať svoj materinský jazyk,
 • zabezpečiť, aby boli učebné plány vysokokvalitné a relevantné pre všetkých žiakov bez ohľadu na ich pôvod, a zohľadniť potreby detí z migračného prostredia v učebných metódach a materiáloch,
 • rozvíjať partnerstvá s komunitami migrantov a zintenzívniť úsilie zamerané na zlepšenie komunikácie s rodičmi z migračného prostredia,
 • poskytovať cielenú podporu žiakom z migračného prostredia, ktorí majú zároveň osobitné potreby,
 • zbierať a analyzovať údaje, s cieľom informovať zodpovedných za tvorbu politiky,
 • vymieňať si osvedčené postupy na príslušnej úrovni s cieľom zlepšiť politiky a opatrenia,
 • využívať program celoživotného vzdelávania, Európsky sociálny fond a iné zdroje, ako napríklad Fond pre azyl, migráciu a integráciu, na podporu projektov týkajúcich sa medzikultúrneho vzdelávania a vzdelávania študentov z migračného prostredia.

Povinnosti Európskej komisie

Pokiaľ ide o Komisiu, mala by:

 • podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o otázky uvedené v týchto záveroch, okrem iného výmenou skúseností a osvedčených postupov a využívaním existujúcich programov EÚ,
 • zvážiť, ako možno najlepšie dosiahnuť ciele stanovené v smernici o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov vo vyvíjajúcom sa kontexte migrácie,
 • monitorovať rozdiely v dosahovaní výsledkov medzi domácimi študentmi a študentmi z migračného prostredia a používať pri tom existujúce údaje a ukazovatele,
 • úzko spolupracovať s inými medzinárodnými organizáciami v otázkach týkajúcich sa vzdelávania a migrácie, ako je Rada Európy, Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),
 • zabezpečiť, aby sa otázky súvisiace s migráciou primerane zohľadňovali v príslušných programoch EÚ a v iných iniciatívach v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vyššieho vzdelávania,
 • zabezpečiť, aby sa otázky týkajúce sa vzdelávania detí z migračného prostredia zohľadňovali v procese sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Z migračného prostredia Deti všetkých osôb žijúcich v niektorej z krajín EÚ, kde sa nenarodili, a to bez ohľadu na to, či sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, občanmi iného členského štátu EÚ alebo či sa následne stali štátnymi príslušníkmi hostiteľského členského štátu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Závery Rady z 26. novembra 2009 o vzdelávaní detí z migračného prostredia (Ú. v. EÚ C 301, 11.12.2009, s. 5 – 8)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 77/486/EHS z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov (Ú. v. ES L 199, 6.8.1977, s. 32 – 33)

Zelená kniha – Migrácia a mobilita: výzvy a príležitosti vzdelávacích systémov EÚ [KOM(2008) 423 v konečnom znení, 3.7.2008]

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „zelená kniha – Migrácia a mobilita: výzvy a príležitosti vzdelávacích systémov EÚ“ (Ú. v. EÚ C 218, 11.9.2009, s. 85 – 90)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Akčný plán týkajúci sa maloletých bez sprievodu (2010 – 2014) [KOM(2010) 213 v konečnom znení, 6.5.2010]

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Ochrana migrujúcich detí [COM(2017) 211 final, 12.4.2017]

Posledná aktualizácia 14.11.2017

Top